Postat la data de: 23.02.2024, ora 14:03
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs încadrare post de comandant detașament la Detașamentul 6 Jandarmi Mangalia

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Nota-Raport nr.174252 din 31.01.2024 privind necesitatea demarării, în mod etapizat, a procedurilor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante din cadrul Jandarmeriei Române
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 465 - Comandant detașament prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Constanta - Detașamentul 6 Jandarmi Mangalia, jud. CT, MUNICIPIUL MANGALIA, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent, cu aplicarea prevederilor alin. (2), punctul 2, litera B, din cuprinsul anexei nr. 14 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I.
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, militare sau civile
 • pregătire de specialitate: - curs de formare tehnician de intervenţie profesională-TIP ( după ocuparea postului);
  - curs de formare monitor intervenţie profesională-MIP (după ocuparea postului şi absolvirea cursului de formare tehnician de intervenţie profesională-TIP);
 • alte cunoştinţe: - de cultură generală, cunoștințe în domeniul aplicării regulamentelor militare și prevederilor legale în vigoare, cunoştinţe generale în domeniul PC.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - certificat de securitate pentru acces la informaţiile clasificate de nivel „secret” (obţinută după numirea în funcţie - neacordarea accesului la documente clasificate de nivel solicitat atrage eliberarea din funcţie de drept).
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 / 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - Conducere și planificare - dezvoltare bună;
  - Lucru sub presiunea timpului - dezvoltare bună;
  - Inteligenţă şi memorie durabilă - dezvoltare bună;
  - Atenţie selectivă – dezvoltare bună;
  - Atenţie distributivă - dezvoltare bună;
  - Receptivitate la probleme – dezvoltare bună;
  - Raţionament deductiv– dezvoltare bună;
  - Procesare a informaţiilor– dezvoltare bună;
  - Învăţare și ascultare activă – dezvoltare bună;
  - Rezolvare a conflictelor şi negociere cu alţii – dezvoltare bună;
  - Capacitate de înţelegere și de exprimare – dezvoltare bună;
  - Capacitate de comunicare – dezvoltare bună;
  - Gândire critică, analitică și conceptuală – dezvoltare bună;
 • atitudini necesare/comportament: - Atenţie la detalii - dezvoltare bună;
  - Responsabilitate și rigurozitate - dezvoltare bună;
  - Demnitate și solidaritate - dezvoltare bună;
  - Autocontrol - dezvoltare bună;
  - Toleranţa la stres - dezvoltare bună;
  - Obiectivitate și consecvență - dezvoltare bună;
  - Discreţie - dezvoltare bună;
  - Lucru în echipă - dezvoltare bună;
  - Integritate - dezvoltare bună;
  - Cooperare - dezvoltare bună;
  - Iniţiativă - dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile specifice postului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcţia de conducere
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: minim 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
01.03.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
11.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Evaluarea dosarului de recrutare și acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării probei interviului

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba interviului va avea loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 108, mun. Constanța. Prezentarea candidaților se va face la sediul unității cu cel puțin 30 de minute înaintea începerii probei, aceștia având asupra lor actul de identitate

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat" la fiecare probă și a obținut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

 2. În situația în care, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „ADMIS” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 3. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului, este declarat „ADMIS” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat

 4. În situația în care nu se reușește departajarea candidaților pe criteriile prevăzute, președintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaților și rezultatele obținute la interviu, pe fiecare item și decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „ADMIS”

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Adeverința eliberată de către structura de resurse umane a unității unde este încadrat candidatul/ a unității care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de
  concurs, trebuie să cuprindă următoarele informații:
  - unitatea și funcția în care este încadrat;
  - gradul militar deținut;
  - nivelul de acces la informații clasificate, potrivit autorizației deținute, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
  - vechimea în muncă;
  - vechimea în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în M.A.I.
  - vechimea în armă;
  - vechimea în specialitate structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  - dacă este cercetat disciplinar, se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
  Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
  - calificativele obținute la aprecierile anuale de serviciu pe întreaga perioadă a carierei profesionale;
  - sancțiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei profesionale;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei profesionale.

 2. În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, în format PDF care să cuprindă documentele enunţate în prezentul anunţ.
  Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun, cu încadrarea în graficul stabilit, la structura de resurse umane aInspectoratului de Jandarmi Județean Constanța situat în Mun. Constanța, str. Mircea cel
  Bătrân nr.108, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.

 3. Documentele la concurs vor fi transmise în forma lor completă la adresa de e-mail prevăzuta la secțiunea „DATE DE CONTACT” ale prezentului anunț și se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora, cu atașarea numelui și prenumelui
  complet al candidatului și nu vor conține diacritice (ex.: Cerere inscriere – POPESCU Vasile, C.V. – POPESCU Vasile, copie C.I. – POPESCU Vasile, etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele complet al candidatului (ex.: IJJCT_DT6_POPESCU_Vasile)

 4. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului ŞI NU DACĂ DOCUMENTELE SUNT CORECT ÎNTOCMITE SAU SCANATE CORESPUNZĂTOR!

 5. SE VA EVITA, PE CÂT POSIBIL, TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT DE IMAGINE ELECTRONICĂ/FOTOGRAFIATE (ex. formate fișier: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .psd, .mrw, .thm, .xmp, .dng) SAU ORICE ALT FORMAT CARE VA NECESITA INSTALAREA UNOR
  PROGRAME SPECIFICE PENTRU CA ACESTEA SĂ FIE ACCESATE! În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului nr. e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: IJJCT_DT6_POPESCU_Vasile_nr_1_din_5). Se va încerca, pe cât posibil, respectarea condițiilor de denumire ale fișierelor, al titlului mesajului electronic, precum și forma de scanare a documentelor în cauză cu ocazia transmiterii e-mail-ului!
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Compartimentul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, în scopul identificării de soluţii care să nu împieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

Date de contact:
 1. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Mihail Kogălniceanu” Constanța
  Municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, județul Constanța
  Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului se pot obține apelând numărul de telefon: 0241/618969 int. 24537 de luni - vineri, între orele 08.00-16.00.
  Adresa de e-mail la care se vor depune documetele constitutive ale dosarului de recrutare: resurse.umane@jandarmeriaconstanta.ro

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL concursului - cdt detașament la DT 6.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:38
Fișiere anunț:
 1. Tematica si bibliografie - comandant detașament.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:37
 2. Model - CV - Model CV.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:40
 3. Model - Cerere de înscriere la concurs - Cerere de înscriere la concurs.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:40
 4. Model - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare - Declarația de acceptare a condițiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:41
 5. Anunț - 1040-Concurs încadrare post de comandant detașament la Detașamentul 6 Jandarmi Mangalia - Concurs încadrare post de comandant detașament la Detașamentul 6 Jandarmi Mangalia.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 15:18
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Erată la anunț - comandant detașament la Detașamentul 6 Jandarmi Mangalia - ERATĂ la Anunț cdt detașament la DT6.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 12:44
 2. Anunț - Programare testare psihologică - Anunț programare testare psihologică.pdf - Adăugat la: 05.03.2024, ora 10:35
 3. Rezultate probă - Tabel rezultate proba de evaluare a dosarelor de recrutare - Tabel cu rezultate evaluare dosare cdt dt DT6.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 11:25
 4. Rezultate probă - Tabel rezultate proba Interviu - 7. Tabel rezultate Interviu - SITE.pdf - Adăugat la: 27.03.2024, ora 13:54
 5. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel rezultate finale concurs - 8. Tabel rezultate finale concurs.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 15:18