Postat la data de: 23.02.2024, ora 14:33

Comandant grupă supraveghere și ordine publică (subofiter) - GSI Calafat

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dolj organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 421 - comandant grupă supraveghere și ordine publică prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Dolj - Grupa a 2-a jandarmi supraveghere și intervenție Calafat la Detașamentul 5 Jandarmi Calafat, Plutonul 1 jandarmi Calafat, jud. DJ, MUNICIPIUL CALAFAT, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: Sergent major
 • pregătire de bază: Şcoala Militară de Subofiţeri sau studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: - curs tehnician de intervenţie profesională (TIP) / curs tehnician de trecere operaţională (TTO) – obţinut după ocuparea postului
 • alte cunoştinţe: nu e cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivelul SECRET DE SERVICIU (obținută după numirea pe funcție)
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu e cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesară
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - Orientare spaţio-temporală – dezvoltare bună;
  - Atenţie selectivă – dezvoltare bună;
  - Atenţie distributivă – dezvoltare bună;
  - Receptivitatea la probleme – dezvoltare bună;
  - Raţionament deductiv – dezvoltare bună;
  - Procesarea informaţiilor – dezvoltare bună;
  - Abilităţi de comunicare verbală şi scrisă – dezvoltare bună;
  - Capacitate de reacţie adecvată la situaţii limită - dezvoltare bună;
  - Învăţarea activă – dezvoltare medie;
  - Capacitate de exprimare – dezvoltare medie;
  - Ascultare activă – dezvoltare medie;
 • atitudini necesare/comportament: - Atenţie la detalii – dezvoltare bună;
  - Responsabilitate – dezvoltare bună;
  - Capacitatea de a lucra în echipă – dezvoltare bună;
  - Capacitate de evaluare a situaţiilor de risc şi a priorităţilor – dezvoltare bună;
  - Toleranţă la stres – dezvoltare bună;
  - Obiectivitate – dezvoltare bună;
  - Discreţie – dezvoltare bună;
  - Integritate – dezvoltare bună;
  - Iniţiativă – dezvoltare medie;
  - Cooperare – dezvoltare medie;
  - Independenţă – dezvoltare medie.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz apt psihologic pentru funcţia de conducere

 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: cel puțin 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puțin 2 ani
 • vechime în armă: cel puțin 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: cel puțin 2 ani
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: cel puțin 2 ani
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este necesară
 • alte cerințe: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - execută la timp și în mod corespunzător activităţile, misiunile şi sarcinile încredinţate;
  - se îngrijeşte de propria pregătire profesională, ordinea și disciplina militară, ordinea interioară, starea tehnică și de întreţinere a armamentului și tehnicii din dotare;
  - asigură protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
07.03.2024, ora 12:00
Dată limită depunere dosar: 
12.04.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat ,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului, este declarat ,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat ,,admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfaşurarea concursului, pot fi obţinute de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj - Serviciul Resurse Umane, telefon: 0251534223, int. 24412/24657, luni-vineri (în zilele lucrătoare), între orele 08.00-16.00.

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs Calafat.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:29
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:11
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:11
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:11
 4. Tematica Calafat.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:25
 5. Anunț - 1043-Comandant grupă supraveghere și ordine publică (subofiter) - GSI Calafat - Comandant grupă supraveghere și ordine publică (subofiter) - GSI Calafat.pdf - Adăugat la: 18.04.2024, ora 12:49
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Erata la concurs Calafat - Erata la concurs Calafat.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:46
 2. Anunț - Anunt planificare testare psihologica - ANUNȚ psihologic pentru hub Calafat.pdf - Adăugat la: 12.03.2024, ora 8:51
 3. Rezultate probă - Tabel rezultate evaluare dosar - Tabel rezultate evaluare dosar.pdf - Adăugat la: 18.04.2024, ora 12:49