Postat la data de: 26.02.2024, ora 13:24

Anunt concurs sef schimb - IPJ Satu Mare, Centrul de Retinere si Arestare Preventiva

Inspectoratul de Politie Judetean Satu-Mare organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 220 - sef schimb prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Satu-Mare - Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, jud. SM, MUNICIPIUL SATU MARE, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim agent de poliție
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: Nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să deţină/ să obţină autorizație de acces la informaţii clasificate, nivel „secret de serviciu”
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
01.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 02.04.2024, ora 11:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va avea loc la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 11, județul Satu Mare, după un program care va fi stabilit de către comisia de concurs și comunicat candidaților în timp util, prin postare în secțiunea „Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din această pagină.

 5. Proba de concurs va fi înregistrată audio și/sau video.


Contestații:
 1. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 2. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu.

 3. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi transmisă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare – Serviciul Resurse Umane resurseumane@sm.politiaromana.ro, sau depusă personal la sediul structurii de resurse umane.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare și se postează în secțiunea „Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din această pagină.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. Nota de promovare este minim 7,00, fiind declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale.

 2. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 4. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul unității și prin postare în secțiunea „Fișiere publicate ulterior activării anunțului”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate domnului inspector șef și vor fi transmise la adresa de e-mail a Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare – Serviciul Resurse Umane, respectiv resurseumane@sm.politiaromana.ro, până la data de 01.03.2024 (și în zilele nelucrătoare), ora 16.00.

 2. Este interzisă înscrierea la concurs precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat, la adresa de e-mail resurseumane@sm.politiaromana.ro indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.

 3. Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs. (afișare rezultate, etc.).

 4. Candidaţilor li se va transmite la adresa de e-mail indicată de către aceștia în raportul de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se codul unic de identificare.

 5. Dosarele de recrutare vor fi transmise, până la aceeași dată, respectiv 01.03.2024, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul Resurse Umane resurseumane@sm.politiaromana.ro

 6. Documentele scanate se vor transmite față/verso. Documentele eliberate de structura de resurse umane a unității în care este încadrat candidatul, care conțin date referitoare la situația acestuia, sunt valabile doar dacă au fost emise ulterior publicării prezentului anunț.

 7. Adeverința eliberată de unitatea de proveniență vizează doar candidații care nu sunt încadrați la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

 8. Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

 9. Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

 10. În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777 - interior 20668, 20667, în zilele lucrătoare.

Grafic concurs:
 1. Calendarul de desfasurare al concursului.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 13:15
Fișiere anunț:
 1. Tematica si bibliografia.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 13:15
 2. Model - Anexa nr. 3 - Cerere de inscriere la concurs.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 13:20
 3. Model - Anexa nr. 4 - Declaratie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 13:21
 4. Model - Anexa nr. 5 - CV.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 13:21
 5. Anunț - 1051-Anunt concurs sef schimb - IPJ Satu Mare, Centrul de Retinere si Arestare Preventiva - Anunt concurs sef schimb - IPJ Satu Mare, Centrul de Retinere si Arestare Preventiva.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 12:45
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - . - Planificare evaluare psihologica candidati concurs sef schimb - IPJ SATU MARE-Centrul de Retinere si Arestare Preventiva.pdf - Adăugat la: 05.03.2024, ora 14:34
 2. Anunț - . - Rezultate evaluare psihologica candidati concurs sef schimb - IPJ Satu Mare-Centrul de Retinere si Arestare Preventiva.pdf - Adăugat la: 20.03.2024, ora 12:36
 3. Anunț - . - Rezultate activitate de validare-invalidare candidaturi concurs sef schimb - IPJ SATU MARE-CRAP.pdf - Adăugat la: 22.03.2024, ora 9:45
 4. Alte informări pentru candidați - . - Precizari interviu concurs sef schimb - IPJ SATU MARE - CRAP.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 12:12
 5. Rezultate probă - . - Rezultate interviu concurs sef schimb - IPJ SATU MARE - Centrul de Retinere si Arestare Preventivă.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 12:20
 6. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - . - REZULTATE FINALE concurs sef schimb - IPJ Satu Mare-CRAP.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 12:45