Postat la data de: 26.02.2024, ora 15:58
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs Sef serviciu II - Serviciul Resurse Umane

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Satu-Mare organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 94317 din 09.02.2024
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 95 - Sef serviciu II prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Satu Mare - Servicului Resurse Umane, jud. SM, MUNICIPIUL SATU MARE, Domeniu de activitate: Resurse umane
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: locotenent;
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii universitare de masterat în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat sau autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel „STRICT SECRET” (conform listei funcțiilor care necesită acces la informații clasificate a unității), după numirea pe funcție.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - abilități de conducere: viziune strategică, planificare, organizare, decizie, coordonare și control, empatie, inițiativă, eficiență, delegarea de sarcini și responsabilități, managementul timpului, munca în echipă.
  - aptitudini cognitive: atenție selectivă și distributivă, raționament inductiv și deductiv, gândire analitică și conceptuală, capacitatea de a comunica oral și scris, flexibilitate în gândire, înțelegerea textelor.
  - aptitudini sociale/interpersonale: capacitatea de coordonare, responsabilitate, auto-controlul, dezvoltarea celorlalți, independența și autonomia, persuasiunea, perseverența.
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
 • atitudini necesare/comportament: oferirea de opțiuni, direcție și suport subordonaților; spiritul de inițiativă; asumarea răspunderii; preocuparea pentru dezvoltarea personală; respectarea prevederilor legale și loialitate față de instituție; perseverență; prestanță; obiectivitate; discreție.
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcții de conducere.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 5 ani / 3 ani.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani.
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani.
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul.
 • definirea sumara a atributiilor postului: asigură managementul activităţii din domeniul de competenţă.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
01.03.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
15.03.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Criterii de departajare conform prevederilor art.40. din Anexa nr.3 la OMAI nr.177/2016: în situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor, rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În conformitate cu prevederile art.5^1 din Anexa nr.3 la OMAI nr.177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau rudă de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

Informații suplimentare:
 1. Cererea de înscriere la concurs și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare vor fi completate de către candidați în mod lizibil, cu pix sau stilou de culoare albastră, vor fi datate și semnate.

 2. La înscriere candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de selecție. Codul unic de identificare va fi comunicat candidatului prin transmiterea unui e-mail, ca răspuns la e-mailul prin care acesta a înaintat documentele solicitate pentru participarea la concurs.
  În funcție de numărul de solicitări primite, confirmarea înscrierii și transmiterea codului unic de identificare se va face în ziua înscrierii sau cel târziu următoarea zi lucrătoare.

 3. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate sau dacă dosarul de recrutare este complet, verificarea și stabilirea acestui aspect urmând a se face ulterior, conform graficului de concurs, de către comisia numită în acest sens.

 4. Adeverinţa eliberată de unitatea de proveniență trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
  - gradul militar deţinut;
  - funcțiile îndeplinite, structura, cu menționarea perioadelor;
  - vechimea în muncă;
  - vechime în instituții de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în armă;
  - vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției;
  - vechimea în specialitatea structurii;
  - calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  - sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei;
  - dacă este cercetat disciplinar;
  - dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
  - nivelul de acces la informații clasificate și perioada de valabilitate.
  - titlul de specialist de clasă deținut (specialitatea /domeniul funcțional, clasa și data obținerii acestuia).

 5. În perioada alocată pentru înscriere, candidaţii transmit Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare, cererile de înscriere și dosarul de recrutare în volum complet, conform graficului desfăşurării concursului prevăzut, exclusiv în format electronic prin depunerea unor fişiere în format PDF (ataşamentele să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă documentele enunţate în prezentul anunţ, la adresa de e-mail: resurseumane@isusatumare.ro
  Documentele transmise se scanează individual și se denumesc în mod corespunzător, denumirea fișierului atașat fiind formată din numele și prenumele candidatului respectiv conținutul documentului (ex. Popescu Vasile – Cerere de înscriere, Popescu Vasile – CV, Popescu Vasile – CI, etc) iar dacă acestea au mențiuni sau înscrisuri pe ambele părți, se transmit scanate față-verso.
  La subiectul mail-ului prin care se transmit documentele de înscriere și dosarul de recrutare în volum complet, candidații vor specifica numele, prenumele, funcția și structura unde candidează (ex. Popescu Vasile –Șef serviciu II Resurse umane).
  Documentele vor fi transmise în mod obligatoriu doar ca atașamente la e-mail, din motive de securitate nu vom accesa link-uri și nici nu vom activa conturi pe platforme externe pentru a putea descărca documentele transmise de candidați.
  Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv prin poșta militară sau orice alte mijloace decât prin adresa de e-mail menționată în prezentul anunț, respectiv resurseumane@isusatumare.ro

 6. În vederea obținerii punctajului stabilit, pentru criteriul 3 și 7 din Anexa nr.3^3 din OMAI 177/2016, “Criterii pentru evaluarea dosarului de recrutare”candidații vor depune (dacă este cazul și consideră oportun) diplome/adeverințe care să ateste absolvirea de cursuri sau alte forme de pregătire cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs și altele decât cele necesare pentru ocuparea postului astfel:
  -organizate de instituții de formare ale MAI ori ale celorlalte instituții sin sistemul de apărare , ordine publică și securitate națională;
  -organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către MAI;
  - organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către candidat.

 7. Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare, anterior desfășurării concursului, introduce avizul psihologic în dosarele de recrutare ale candidaților. Planificarea la testarea psihologică se va realiza prin grija Serviciului Resurse Umane al unității și a Centrului de Psihosociologie al M.A.I. Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se va face în timp util, prin afișare la avizierul unității și pe portalul H.U.B de servicii publice al M.A.I. https://hub.mai.gov.ro

 8. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

Date de contact:
 1. Relații privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SOMEȘ” al județului Satu Mare sau la telefon 0261/711212, int.27103, 27007 în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

Grafic concurs:
 1. Grafic.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:34
Fișiere anunț:
 1. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:19
 2. . - Cerere particitare concurs.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:45
 3. . - Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:45
 4. Model - . - CV.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:46
 5. Anunț - 1058-Concurs Sef serviciu II - Serviciul Resurse Umane - Concurs Sef serviciu II - Serviciul Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 12:44
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare evaluare psihologica - Anunt evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 08.03.2024, ora 13:40
 2. Anunț - Modificare grafic concurs - Modificare grafic concurs.pdf - Adăugat la: 13.03.2024, ora 15:13
 3. Anunț - Rezultate testare psihologica - Rezultate testare psihologica Sef Serviciu II - Serviciul Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 9:54
 4. Anunț - Tabel nominal evaluare dosare - Tabel nominal evaluare dosare Sef serviciu II - SRU.pdf - Adăugat la: 30.03.2024, ora 13:21
 5. Anunț - Tabel final evaluare dosare - Tabel final evaluare dosare Sef serviciu II - SRU.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 10:29
 6. Anunț - Tabel nominal rezultate interviu - Tabel nominal rezultate interviu Sef serviciu II - Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 12:37
 7. Anunț - Tabel nominal rezultate finale - Tabel nominal rezultate finale concurs Sef serviciu II - Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 12:44