Postat la data de: 27.02.2024, ora 15:06

Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul Rutier din cadrul PM Cluj-Napoca - IPJ Cluj

Inspectoratul de Politie Judetean Cluj organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 459 - șef birou I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Cluj - Poliția Municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de bază: să fie ofițeri de poliție absolvenți de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, ori studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare în sistem Bologna, cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/ să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa Secret de stat, nivel Strict secret;
  - să dețină/ să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau 3 ani vechime în calitate de organ de certcetare al poliției judiciare.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: să fie declarați „apt medical”
 • trăsături psihice şi de personalitate: să fie declarați „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
13.03.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Perioada de desfășurare a examinării: 14.03.2024 - 26.03.2024
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs și pe HUB-ul de servicii publice. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs și a HUB-ului de servicii publice. Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care vor fi planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Rezultatele la evaluarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs și pe HUB-ul de servicii publice. Candidații declarați „Inapt” psihologic nu vor putea participa la concurs.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 16.04.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul/examenul va avea loc la sediul Complexului „Colina”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium, F.N. (lângă Secția 4 Poliție), județul Cluj și va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 a O.M.A.I. nr. 140/2016, care se înregistrează audio și/sau video.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestația va fi transmisă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Resurse Umane: concursuri@cj.politiaromana.ro. Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs și pe HUB-ul de servicii publice și se afișează la sediul unității.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obțin aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Candidații au obligația să transmită, în volum complet și în termenul de înscriere, toate documentele solicitate, neexistând posibilitatea completării ulterioare a dosarului de recrutare în nicio modalitate după acest termen.
  Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa concursuri@cj.politiaromana.ro.

 9. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:
  - documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarație etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate în format .pdf, împreună cu celelalte documente solicitate în anunț, într-un singur document și nu în mai multe documente distincte și transmise în format electronic, ca atașament pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral și să fie lizibile);
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat și concursul la care se înscrie (exemplu: Popescu Ion – concurs pentru ocuparea funcției de________________________ );
  - în situațiile în care volumul documentului .pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic, candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;
  - candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele trebuie scanate și transmise față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de foile matricole sau suplimentele la diplomă.

 10. Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afișa în timp util pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs şi pe HUB-ul de servicii publice.
  Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate conducerii și vor fi transmise la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Resurse Umane: concursuri@cj.politiaromana.ro, până la data de 13.03.2024, ora 12.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

 2. Dosarele de recrutare vor fi transmise, până la aceeași dată, respectiv 13.03.2024, ora 12.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, într-un singur document în format PDF, needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Resurse Umane: concursuri@cj.politiaromana.ro.

 3. Ulterior transmiterii cererii de înscriere și a dosarului de recrutare, candidaților le va fi atribuit un cod unic de identificare, cod ce va fi comunicat fiecărui candidat în parte la adresa de e-mail menționată în cuprinsul cererii de înscriere și CV, acest cod urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs/examen.

 4. Rezultatele finale se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Doar candidaţii care nu sunt încadraţi la S.R.P.T. Cluj-Napoca sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, vor transmite adeverinţa emisă de structura de resurse umane competentă, din cadrul unității unde sunt încadraţi (menționată la Secțiunea Dosar Recrutare - „Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă”, din cadrul acestui anunț).

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, la telefon 0749264190 sau interior 064/20086 (doar în zilele lucrătoare - interval orar 09.00 - 14.00).

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs șef biroul la Biroul Rutier din cadrul PM Cluj-Napoca.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 10:52
Fișiere anunț:
 1. - - Cerere de înscriere concurs șef Biroul Rutier - PM Cluj-Napoca.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 10:50
 2. - - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 10:51
 3. - - Model curriculum vitae.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 10:51
 4. Tematică și bibliografie concurs - examen șef birou la Biroul Rutier din cadrul PM Cluj - Napoca.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 10:52
 5. Anunț - 1062-Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul Rutier din cadrul PM Cluj-Napoca - IPJ Cluj - Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul Rutier din cadrul PM Cluj-Napoca - IPJ Cluj.pdf - Adăugat la: 19.04.2024, ora 10:26
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - - - Anunț evaluare psihologică - concurs șef Biroul Rutier - PM Cluj-Napoca -I.P.J. Cluj.pdf - Adăugat la: 14.03.2024, ora 12:25
 2. Anunț - - - Anunt rezultate evaluare psihologica - concurs șef Biroul Rutier - PM Cluj-Napoca -I.P.J. Cluj.pdf - Adăugat la: 27.03.2024, ora 11:17
 3. Anunț - - - Anunț - rezultate verificare condiții de participare la concurs-examen șef B Rutier - PM Cluj-Napoca - I.P.J. Cluj.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 13:02
 4. Rezultate probă - - - Tabel rezultate proba interviu - concurs șef Biroul Rutier - PM Cluj-Napoca - IPJ Cluj.pdf - Adăugat la: 16.04.2024, ora 19:57
 5. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - - - Tabel cu rezultatele finale obtinute la concursul pentru ocuparea functiei de șef birou la Biroul Rutier - PM Cluj-Napoca - I.P.J. Cluj.pdf - Adăugat la: 19.04.2024, ora 10:26