Postat la data de: 27.02.2024, ora 15:26

Anunt concurs Șef serviciu II-Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunitătilor

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Vaslui organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa I.G.S.U. nr. 94316 din 08.02.2024 privind aprobarea demarării procedurii de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul I.S.U. Vaslui
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 42 - Șef serviciu II prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Vaslui - Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, jud. VS, MUNICIPIUL VASLUI, Domeniu de activitate: Reziliența comunitățilorIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: locotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii universitare de master (pentru absolvenţii studiilor superioare de lungă durată nu este necesară îndeplinirea condiţiei privind studiile postuniversitare sau studiile universitare de masterat) în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției (pentru absolvenții studiilor universitare de licență – ciclu I Bologna).
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: autorizație de acces la informații clasificate de nivel “Secret”, după încadrare;
 • aptitudini şi abilităţi necesare: abilităţi de conducere: viziune strategică, planificare, organizare, decizie, coordonare şi control, empatie, iniţiativă, eficienţă, delegarea de sarcini şi responsabilităţi, managementul timpului, munca în echipă - nivel de dezvoltare „bun”;
  - aptitudini cognitive: atenţie selectivă şi distributivă, raţionament inductiv şi deductiv, gândire analitică şi conceptuală, capacitatea de a comunica oral şi scris, flexibilitate în gândire, înţelegerea textelor - nivel de dezvoltare „bun”;
  - aptitudini sociale/interpersonale: capacitatea de coordonare, responsabilitate, auto-controlul, dezvoltarea celorlalţi, independenţa şi autonomia, persuasiunea, perseverenţa -
  nivel de dezvoltare „bun”
 • atitudini necesare/comportament: oferirea de opţiuni, direcţie şi suport subordonaţilor; spiritul de iniţiativă; asumarea răspunderii; preocuparea pentru dezvoltarea personală; respectarea prevederilor legale şi loialitate faţă de instituţie; perseverenţă; prestanţă; obiectivitate; discreţie - nivel de dezvoltare „bun”
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcții de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcții de conducere
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 5 ani / 3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: - asigură implementarea cadrului procedural necesar organizării, planificării și desfășurării activităților de pregătire a personalului structurilor din subordinea inspectoratului, voluntarilor și al serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență;
  - asigură elaborarea documentelor de organizare și planificare a cursurilor în domeniul pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului cu funcții de conducere din cadrul administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice și operatorilor economici, precum și a personalului de specialitate;
  - asigură implementarea cadrului procedural necesar organizării, planificării și desfășurarii activităților de pregătirea salariaților, preșcolarilor, elevilor și studenților;
  - participă la scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.03.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
12.03.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop, ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va menţiona în cererea de înscriere la concurs

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 12.04.2024, ora 13:00 12.04.2024, ora 15:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. proba interviului va avea loc în data de 12.04.2024, ora 13.00, la sediul ISU Vaslui, din strada Ștefan cel Mare nr. 79

 6. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea postului este necesară obținerea unor avize /autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile Legii, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin. 1, lit. m) din Legea 80/1995

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în armă (calculată la data publicării anunțului);
  • vechimea în specialitatea structurii (calculată la data publicării anunțului);
  • vechime în specialitatea studiilor (calculată la data publicării anunțului);
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016.

 2. Cererea de înscriere la concurs, CV-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare se transmit SCANAT la adresa de e-mail resurseumane@isuvaslui.ro, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 05.03.2024 (data înregistrării), ora 15.00.
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. cerere înscriere, C.V., copie C.I., etc).
  Candidații care depun cererile de înscriere la concurs, C.V.-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare la adresa de e-mail resurseumane@isuvaslui.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00-16.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunțurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele și prenumele acestora.
  Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANAT, în volum complet și în integralitatea lor, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail unde și-au depus cererea de înscriere, până la data de 12.03.2024 (data înregistrării), ora 15.00.
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. copie documente studii, copie certificat naștere copie certificat naștere soție, etc).

 3. Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se va face în timp util, prin postare la sediul I.S.U. Vaslui precum şi pe portalul HUB https://hub.mai.gov.ro

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, documentele necesare, tematica și bibliografia, se pot obține la interior 27.126, în zilele lucrătoare, între orele 0900 – 1500 și de la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al județului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 79

Grafic concurs:
 1. Graficul desfășurării concursului pt HUB.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:14
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 27.02.2024, ora 13:07
 2. Model - Cerere inscriere - Cerere de inscriere.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 14:37
 3. Model - Declarație - Declaratie de confirmare si acceptare a conditiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 14:38
 4. Tematica si bibliografie Sef SPIRC-pt.HUB.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:22
 5. Anunț - 1063-Anunt concurs Șef serviciu II-Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunitătilor - Anunt concurs Șef serviciu II-Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunitătilor .pdf - Adăugat la: 13.04.2024, ora 16:11
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Programare testare psihologica - ANUNT_ testare psihologica pt. hub.pdf - Adăugat la: 07.03.2024, ora 13:07
 2. Alte informări pentru candidați - Anunt rezultat testare psihologica - ANUNT_rezultate testare psihologica_25.03.2024 pt hub.pdf - Adăugat la: 25.03.2024, ora 9:29
 3. Rezultate probă - TABEL REZULTATE OBTINUTE PROBA I - EVALUARE DOSAR DE RECRUTARE - Tabel rezultate obtinute PROBA I pt site.pdf - Adăugat la: 27.03.2024, ora 15:10
 4. Alte informări pentru candidați - GRAFICUL PROBEI INTERVIU - 1_ Grafic interviu_ Sef SPIRC_pt. hub.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 15:08
 5. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel rezultate concurs sef SPIRC - Tabel rezultate _pt hub.pdf - Adăugat la: 12.04.2024, ora 15:48
 6. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel rezultate finale concurs șef SPIRC - Tabel rezultate finale pt HUB.pdf - Adăugat la: 13.04.2024, ora 16:10