Postat la data de: 28.02.2024, ora 10:01

Concurs Șef gardă intervenție-stingere - Detașamentul de Pompieri Bârlad

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Vaslui organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa I.G.S.U. nr. 94316 din 09.02.2024 privind aprobarea demarării procedurii de concurs pentru posturi de conducere vacante de la nivelul unității
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 302 - Șef gardă intervenție-stingere prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Vaslui - Detașamentul de Pompieri Bârlad, jud. VS, MUNICIPIUL BARLAD, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: minim sergent major
 • pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: curs de perfecționare/aprofundare, specializare, după încadrare
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcții de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcții de conducere
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: cel puțin 2 ani / 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puțin 2 ani
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.03.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
12.03.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidatul are obligația de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop, ori în situația în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcții de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurării interviului, acest aspect se va menționa în cererea de înscriere la concurs.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 10.04.2024, ora 13:00 10.04.2024, ora 14:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 2. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 3. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea posturilor este necesară obținerea unor avize / autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în armă (calculată la data publicării anunțului);
  • vechimea în specialitatea structurii (calculată la data publicării anunțului);
  • vechimea în specialitatea studiilor (calculată la data publicării anunțului);
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
  Pentru cadrele militare de la ISU Vaslui adeverința se va depune la dosar de către SRU, exclusiv în situația în care este depusă la secretariatul unității o solicitare în acest sens.

 2. Cererea de înscriere la concurs, CV-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare se transmit SCANAT la adresa de e-mail resurseumane@isuvaslui.ro, preferabil în format .PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 05.03.2024 (data înregistrării), ora 15.00.
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. cerere înscriere, C.V., copie C.I., etc).
  Candidații care depun cererile de înscriere la concurs, C.V.-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare la adresa de e-mail resurseumane@isuvaslui.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00-16.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunțurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele și prenumele acestora.
  Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANAT, în volum complet și în integralitatea lor, preferabil în format .PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail unde și-au depus cererea de înscriere, până la data de 12.03.2024 (data înregistrării), ora 15.00.
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. copie documente studii, copie certificat naștere copie certificat naștere soție, etc).

 3. Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se va face în timp util, prin postare la sediul I.S.U.J. Vaslui, precum şi pe portalul HUB https://hub.mai.gov.ro.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, documentele necesare, tematica și bibliografia, se pot obține la interior 27104, 27105 în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00 și de la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt“ al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 79.

Grafic concurs:
 1. Grafic de concurs_sef GIS Detasamentul de Pompieri Barlad.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 8:46
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 28.02.2024, ora 8:16
 2. Bibliografie si Tematica_sef GIS Detasamentul de Pompieri Barlad.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 8:41
 3. Model - Cerere de înscriere - Cerere de inscriere.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 9:00
 4. Model - Declarație de confirmare și acceptare a condițiilor de recrutare - Declaratie de confirmare si acceptare a conditiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 9:00
 5. Anunț - 1068-Concurs Șef gardă intervenție-stingere - Detașamentul de Pompieri Bârlad - Concurs Șef gardă intervenție-stingere - Detașamentul de Pompieri Bârlad.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 14:33
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunț testare psihologică - ANUNT_ testare psihologica.pdf - Adăugat la: 07.03.2024, ora 13:46
 2. Anunț - Anunț rezultate testare psihologică - ANUNT_rezultate testare psihologica.pdf - Adăugat la: 19.03.2024, ora 8:59
 3. Rezultate probă - Tabel evaluare dosare de recrutare - Tabel evaluare dosare recrutare_site.pdf - Adăugat la: 25.03.2024, ora 14:01
 4. Alte informări pentru candidați - Graficul probei interviu - GRAFIC PROBA INTERVIU.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 14:14
 5. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel rezultate proba interviu - Tabel rezultate proba interviu.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 16:32
 6. Rezultat soluționare contestații probă - Rezultat solutionare contestatie - Rezultat contestatie.pdf - Adăugat la: 12.04.2024, ora 13:15
 7. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel rezultate finale - Tabel rezultate finale.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 14:32