Postat la data de: 21.03.2024, ora 15:20
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Anunt concurs sef GIS Detasamentul 1 de Pompieri Timișoara

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 137 - sef garda interventie stingere prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Timis - Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sergent major
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate, nivel „Secret de serviciu”, (după încadrare, potrivit principiului nevoii de a cunoaşte)
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: nu este cazul
 • atitudini necesare/comportament: nu este cazul
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 2 ani/2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în armă: 2 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: - participa la interventiile pentru gestionarea situatiilor de urgenta, la actiuni de salvare, evacuare si protejare a oamenilor, animalelor si bunurilor aflate in pericol, de limitare si inlaturare a urmarilor accidentelor, catastrofelor si calamitatilor naturale, precum si la activitati de urgenta medicala si de protectie civila;
  - executa activitati de organizare, desfasurare si conducere a programului de pregatire pentru interventie cu tura de serviciu si verifica modul de executare a atributiilor specifice personalului din serviciul de permanenta.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
04.04.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 12.04.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 29.04.2024, ora 11:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. In situatia in care, mai multi candidati obtin aceeasi nota, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime in specialitatea postului vizat a fi ocupat. In situatia in care mai multi candidati au aceeasi vechime in specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime in studiile necesare postului vizat a fi ocupat. In situatia in care nu se reuseste departajarea candidatilor pe criteriile prevazute mai sus, presedintele comisiei analizeaza datele inscrise in dosarele de recrutare ale candidatilor si rezultatele obtinute la interviu si decide cu privire la candidatul ce urmeaza a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. 1.Documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise SCANAT, in volum complet si in integralitatea lor, cu respectarea precizarilor din prezentul anunt, in format .pdf (atasamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10Mb.),la adresa de e-mail sru.isutm@gmail.com pana la data de 04.04.2024, ora 15.00.
  2. Candidatii vor primi un e-mail de confirmare a inscrierii, prin care li se va comunica un cod unic de identificare in baza caruia se pot identifica in anunturile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele si prenumele acestora.
  3. Adeverinta eliberata de structura de resurse umane a unitatii unde este incadrat
  candidatul trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
  • vechimea in arma;
  • vechimea in specialitatea structurii;
  • vechimea in specialitatea studiilor;
  • vechimea in munca;
  • vechimea in institutii de aparare ordine publica si securitate nationala;
  • gradul militar detinut;
  • calificativele obtinute pe intreaga perioada a carierei;
  • sanctiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • daca este cercetat disciplinar;
  • daca se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
  • daca este pus la dispozitie in conditiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr.
  177/2016;
  4. In vederea obtinerii punctajului stabilit pentru criteriul 3 si 7 din anexa 3^3 ”Criterii pentru evaluarea dosarului de recrutare” la OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii vor depune (daca este cazul si este oportun) diplome /adeverinte care sa ateste absolvirea de cursuri/ sau alte forme de pregatire, cu utilitate directa pentru indeplinirea eficienta a atributiilor postului scos la concurs si altele decat cele necesare pentru ocuparea postului, astfel:
  - Organizate de institutii de formare ale MAI ori ale celorlate institutii din sistemul
  national de aparare ordine publica ai securitate nationala;
  - Organizate de institutii de invatamant sau formatori autorizati, din invatamantul public sau privat, precum si cele organizate in strainatate, cu suportarea costurilor de către MAI;
  - Organizate de institutii de invatamant sau formatori autorizati, din invatamantul public sau privat, precum si cele organizate in strainatate, cu suportarea costurilor de catre candidat.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare referitoare la desfasurarea concursului se pot obtine apeland numarul de telefon 0770849705, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-13.00, si de la avizierul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta BANAT al judetului Timis, cu sediul in municipiul Timisoara, Str. Infratirii nr.13, jud. Timis.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 15:04
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 21.03.2024, ora 14:03
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 21.03.2024, ora 14:03
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 21.03.2024, ora 14:03
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 14:53
 5. Anunț - 1287-Anunt concurs sef GIS Detasamentul 1 de Pompieri Timișoara - Anunt concurs sef GIS Detasamentul 1 de Pompieri Timișoara.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 13:24
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Rezultate probă - Tabel rezultate proba EVALUARE DOSARE - Tabel rezulate evaluare dosare concurs SGIS D1.pdf - Adăugat la: 12.04.2024, ora 11:01
 2. Rezultate probă - Tabel cu rezultatele obţinute la proba „interviu” a concursului sef GIS D1 - 6 TABEL REZULTATE PROBA INTERVIU HUB.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:26
 3. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel rezultate finale concurs Sef GIS D1 - Tabel rezultate finale concurs sef garda interventie-stingere - pentru HUB.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 13:24