Postat la data de: 01.04.2024, ora 16:06
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

CONCURS COMANDANT PLUTON - DETAȘAMENTUL 2 JANDARMI REȘIȚA / PLUTONUL 2 JANDARMI

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Caras-Severin organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 193 - Comandant pluton prevăzut cu gradul de Sergent major - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Caras-Severin - Detașamentului 2 Jandarmi Reșița, jud. CS, MUNICIPIUL RESITA, Domeniu de activitate: Pază, control acces și protecție instituțională
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sergent major
 • pregătire de specialitate: curs de specializare/ perfecţionare în domeniul pazei (ulterior numirii în funcţie)
 • alte cunoştinţe: nu este necesară
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificate/autorizație de acces la informații clasificate clasa ,,secret de serviciu,, (obținută după numirea pe funcție; neacordarea accesului la documente clasificate clasa ,, secret de serviciu,, atrage eliberarea din funcție de drept)
 • pregătire de bază: Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este necesară
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesară experienţă managerială
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 - 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: de conducere, organizatorice, decizionale, coordonare, control, spirit de observație, toleranță la stres, lucru sub presiunea timpului
 • atitudini necesare/comportament: conduită morală conform normelor civice şi militare, spirit de iniţiativă, flexibilitate în gândire, capacitate de a lucra în echipă, spirit de întrajutorare, disponibilitate la schimbare
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să îşi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este necesară
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 2 ani
 • vechime în armă: nu este necesară
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este necesară
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este necesară
 • definirea sumara a atributiilor postului: Asigură managementul plutonului prin organizarea, coordonarea, planificarea, îndrumarea, controlul activităţilor şi pregătirea continuă a personalului din subordine desfăşurate în cadrul inspectoratului, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de inspectorul general, în scopul realizării cu maximă eficienţă a obiectivelor de îndeplinit
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.04.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
12.04.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 26.04.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 08.05.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa nr. 3 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare: - În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «ADMIS» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat; - În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat; - În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2), preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „ADMIS”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. 1. Candidații care solicită înscrierea la concurs vor transmite SCANAT (preferabil în format. PDF) la adresa de e-mail resurseumane@jandarmeria-caras-severin.ro, cererea de înscriere (anexă la prezentul anunț), CV -ul (anexă la prezentul anunț) și declarația de confirmare a cunpașterii și acceptării condițiilor de recrutare (anexă la prezentul anunț), până la data de 05.04.2024, inclusiv, ora 14.00. E-mailul de înaintare a cererii de înscriere (anexa nr. 1) va cuprinde la rubrica " subiect " sintagma " cerere " urmat de numele și prenumele candidatului (exemplu: Cerere_Grigore_Ioan, CV_Grigore_Ioan). După transmiterea e-mailului de înaintare a Cererii de înscriere, CV-ului și a Declarației de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii în cel mai scurt timp, în intervalul 08.00 - 16.00 al zilelor lucrătoare, în care se va confirma primirea documentației și se va menționa numărul de înregistrare al Cererii de înscriere, urmând ca persoana să fie anonimizată cu respectivul număr. Pe parcursul procedurii de recrutare, candidatul va fi indicat doar prin folosirea numărului în cauză. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANAT în volum complet și în integralitatea lor, cu respectarea precizărilor din prezentul anunț, preferabil în format PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 Mb) la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeria-caras-severin.ro până la data de 12.04.2024, orele 16.00. E-mailul de înaintare al dosarului de recrutare va cuprinde la rubrica “ subiect “ sintagma “dosar“ urmat de numele și prenumele candidatului (exemplu: Dosar_Grigore_Ioan). Atenție! Verificarea depunerii documentelor revine candidatului. Secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mail-ului, nu și dacă documentele sunt corect și complet întocmite sau scanate corespunzător. Se va evita pe cât posibil, transmiterea documentelor în format de imagine electronica / fotografiate sau orice alt format care va necesita instalarea unor programe specifice pentru ca acestea să fie accesate! Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunță telefonic în scopul identificării de soluții care să nu impieteze înscrierea candidaților în concurs. NOTĂ: - Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menționată în graficul organizării concursului nu vor fi luate în calcul; - Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la altă căsuță poștală de cât cea prevăzută în prezentul anunț, nu var fi luate în considerare.
  2. ALTE INFORMAȚII DE INTERES:
  Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului. Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului. Se impune verificarea permanent și atentă a site-ului Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin, respective www.jandarmeria-caras-severin.ro În cadrul probei de concurs, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.). Nu se admit pixuri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză. Înștiințarea candidaților, referitor la data, ora și locația desfășurării evaluării psihologice, se va face în timp util, prin postare la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean CarașSeverin, respectiv www.jandarmeria-caras-severin.ro
  3. Adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității, unde este încadrat3. candidatul, care să cuprindă următoarele informații: • vechimea în armă; • vechimea în specialitatea studiilor; • vechimea în specialitatea structurii; • gradul militar deținut; • calificativele obținute pe întreaga perioadă a carierei; • sancțiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei; • recompensele acordate de-a lungul carierei; • dacă este cercetat disciplinar; • dacă se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; • dacă este pus la dispoziție sau suspendat din funcție în condițiile art. 17, alin. 2 și art. 21 lit. a și b din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016. ATENȚIE!!!!
  4. Adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității în care este încadrat potențialul candidat este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunțului de concurs.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, documentele necesare, tematica și bibliografia, se pot obține la tel. 0255/214410, interior 24407, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-15.00 și de la avizierul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin și pe pagina de internet a instituției (www.jandarmeria-caras-severin.ro)

Grafic concurs:
 1. GRAFIC DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:48
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:08
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:08
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:08
 4. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:49
 5. Model - Anexa nr. 4 - Acord înregistrare audio-video probă interviu - Acord înregistrare audio-video probă interviu.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:55
 6. Anunț - 1394-CONCURS COMANDANT PLUTON - DETAȘAMENTUL 2 JANDARMI REȘIȚA / PLUTONUL 2 JANDARMI - CONCURS COMANDANT PLUTON - DETAȘAMENTUL 2 JANDARMI REȘIȚA / PLUTONUL 2 JANDARMI.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 16:06
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.