Postat la data de: 02.04.2024, ora 14:04

Anunt Comandant Detasament la Detașamentul de Pompieri Urziceni

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Ialomita organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 285 - Comandant Detasament prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Ialomita - Detasamentul de Pompieri Urziceni, jud. IL, MUNICIPIUL URZICENI, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: Sublocotenent
 • pregătire de bază: Studii universitare de licență, militare sau civile absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești și științe sociale
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Autorizatie de acces la informatii clasificate secret de stat, de nivel SECRET, după încadrare
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - abilități de conducere: planificare, organizare, decizie, coordonare și control, inițiativă, delegarea de sarcici și responsabilități, munca în echipă;
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
  -aptitudini cognitive: atenție selectivă și distributivă, gândire analitică, capacitatea de a comunica;
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
  -aptitudini sociale/interpersonale: capacitatea de coordonare, auto-controlul, perseverența;
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
 • atitudini necesare/comportament: -spirit de inițiativă, respectarea prevederilor legale, exigență și obiectivitate, prestanță, capacitatea de a lucra în echipă, perseverență, capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcții de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcții de conducere
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 2 ani / 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: - planifică, organizează, conduce şi coordonează forţele şi mijloacele subunităţii în acţiuni şi misiuni pentru recunoaştere, cercetare, evacuare, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor medical de urgenţă, stingere a incendiilor, transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
  - asigură efectuarea activității de pregătire a personalului din subordine pentru îndeplinirea misiunilor;
  - participă la cercetarea și stabilirea elementelor privind cauza producerii evenimentelor, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor şi stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului.
  - respectă cu stricteţe prevederile actelor normative în vigoare şi a jurământului militar.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
09.04.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
19.04.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 07.05.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 19.05.2024, ora 12:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Candidatii sunt rugati sa citeasca cu atentie anuntul si sa respecte organizarea stabilita
  cu privire la toate etapele concursului.

 9. În eventualitatea în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau
  alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului
  sau sunt plastifiate, se atrage respingerea candidatului din concurs.

 10. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi
  modul de organizare şi desfăşurare al acestuia.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în muncă;
  • vechime în armă;
  • vechime în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • vechimea în specialitatea structurii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;

 2. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite cererea de înscriere, CV-ul, copia
  actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de
  recrutare la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, până la data de 09.04.2024, ora
  15:00, urmând ca restul documentelor constitutive ale dosarului de recrutare să fie
  transmise pe aceeași adresă de e-mail, până la data de 19.04.2024, ora 15:00.

 3. După transmiterea mail-ului de înaintare al documentelor de înscriere indicate la dosarul
  de recrutare, în cel mai scurt timp posibil se va formula un răspuns in format de ”reply”
  în care se va confirma primirea documentației și se va menționa numărul de înregistrare
  al cererii de înscriere, urmând ca persoana candidatului să fie anonimizată cu respectivul
  număr

 4. Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se
  pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
  „Barbu Catargiu” al județului Ialomița sau la telefon 0243232396/0243232397, interior 27008, în fiecare zi
  lucrătoare, între orele 09.00-15.00

 5. Candidatul declarat ADMIS se va prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea
  rezultatelor finale, cu originalul documentelor indicate la dosarul de recrutare la Serviciul
  Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al județului Ialomița, unde se vor realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de
  către persoana desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane şi de către candidat

 6. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate (fişa postului nu se transmite prin e-mail, consultarea acesteia se face la sediul I.S.U.J. Ialomița, mun Slobozia, str. Lacului, nr. 23, jud. Ialomița).

Date de contact:
 1. e-mail: cariera@isujialomita.eu
  telefon: 0243.232396/0243.232397, interior 27008, între orele 09.00-15.00

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 12:39
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:45
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:45
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:45
 4. Tematica si Bibliografie.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 12:38
 5. Anunț - 1404-Anunt Comandant Detasament la Detașamentul de Pompieri Urziceni - Anunt Comandant Detasament la Detașamentul de Pompieri Urziceni.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 15:36
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Evaluare psihologica - Anunt evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 15:36