Postat la data de: 16.10.2023, ora 13:43
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs functii vacante sef post

Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 1. poz. 673 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. ORBEASCA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 2. poz. 691 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. CALMATUIU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 3. poz. 708 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. PERETU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 4. poz. 715 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. VEDEA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 5. poz. 839 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. PLOPII-SLAVITESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 6. poz. 869 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. BOTOROAGA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 7. poz. 948 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. BUJORU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 8. poz. 960 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. PIETROSANI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 9. poz. 963 - şef post I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Teleorman - Post politie comunala, jud. TR, Com. SUHAIA, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru mai multe posturi distincte (la alegerea candidatului)
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minimum agent de poliţie
 • pregătire de bază: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă/din care în MAI: să aibă 2 ani vechime în Ministerul Afacerilor Interne
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: dețină/ urmează a i se emite autorizație de acces la informaţii clasificate nivel „Secret”;
  să fie desemnat/ urmează a fi desemnat ca organ de cercetare al poliției judiciare;
  să fie desemnat/ urmează a fi desemnat ca poliţist rutier;
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
19.11.2023, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 12.12.2023
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71-73, județul Teleorman, sala J.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Dosarele de concurs exclusiv în format electronic (scanat, format PDF, needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane resurseumane@tr.politiaromana.ro.

Date de contact:
 1. Tel. Serviciul Resurse Umane 0247 407 111 sau interior 20111

Grafic concurs:
 1. Grafic.pdf - Adăugat la: 16.10.2023, ora 12:08
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 13.10.2023, ora 9:36
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 13.10.2023, ora 9:36
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 13.10.2023, ora 9:36
 4. Tematica si bibliografia recomandate pentru concurs sef post.pdf - Adăugat la: 13.10.2023, ora 9:54
 5. Anunț - 16-Concurs functii vacante sef post - Concurs functii vacante sef post .pdf - Adăugat la: 16.10.2023, ora 13:43
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.