Postat la data de: 10.05.2024, ora 10:58

Anunt pentru ocuparea a 2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar) la Serviciul Logistic, Popotă

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al jud.Iasi organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordinul M.A.I. nr.23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare
 6. Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de managerment resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
 7. Procedura PS-001-DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I.
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii generale

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 97 - Muncitor calificat IV-I prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Iasi - Serviciul Logistic , jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Logistică
 • poz. 98 - Muncitor calificat IV-I prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Iasi - Serviciul Logistic, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru toate posturile obligatoriu
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Studii de specialitate: studii gimnaziale
 • Perfecționări (specializări): școală profesională sau curs de calificare de calificare în domeniul bucătar;
 • Cerințe specifice: Trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic
  Starea sănătății: apt medical
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
23.05.2024, ora 16:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 4. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 11. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 12. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 13. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 14. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 15. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 16. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 17. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 18. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 19. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. În vederea participării la concurs, candidații vor parcurge etapele pentru obținerea Fișei de aptitudine în muncă, eliberată pentru candidați, de către medicul specialist de medicina muncii la care este arondat Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a organizat concurs, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedurii PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. Fișa de aptitudine în muncă menționată anterior încheiată cu mențiunea APT va fi depusă la dosarul de înscriere până la data desfășurării primei probe (proba practică), conform graficului, fără această fișă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs. Evaluarea medicală în vederea obținerii fișei de aptitudine în muncă, se efectuează cu plata, doar de către candidații declarați ADMIS la etapa de selecție a dosarelor de înscriere și care au fost declarați APT la testarea psihologică;

 3. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate candidaților odata cu afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică în secțiunea ''Fișiere anunț" din această pagină.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 27.05.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

 2. Această etapă cuprinde următoarele activități:
  - verificarea dosarelor de înscriere;
  - afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
  - depunerea eventualelor contestații: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere;
  - afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor de înscriere (după soluționarea contestațiilor) care se vor desfășura conform graficului din prezentul anunț.

Proba practică (personal contractual - funcții de execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 10.06.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
  a)capacitatea de adaptare;
  b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  d)capacitatea de comunicare;
  e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

 3. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 4. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 5. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 6. Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării posturilor vacante pentru care candidează.

 7. Proba practică este precedată de următoarele activități:
  - afișarea rezultatelor inițiale ale probei;
  - depunerea eventualelor contestații: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor inițiale ale probei;
  - afișarea rezultatelor finale ale probei (după soluționarea contestațiilor), care se vor desfășura conform graficului din prezentul anunț.

Proba - Interviu (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 13.06.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.
  În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

 3. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 4. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 5. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 6. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 7. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 8. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 9. Proba interviu este precedată de următoarele activități:
  - afișarea rezultatelor inițiale ale probei;
  - depunerea eventualelor contestații: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor inițiale ale probei;
  - afișarea rezultatelor finale ale probei (după soluționarea contestațiilor), care se vor desfășura conform graficului din prezentul anunț.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

Departajare:
 1. Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică si la interviu. Este declarat „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia deconcurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informații suplimentare:
 1. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale şi specifice din prezentul anunț.

 2. La depunerea dosarelor de concurs, candidaților li se atribuie un cod numeric pentru identificare care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs.
  Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, la înscriere, în vederea verificării conformităţii şi certificării de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea ''conform cu originalul''.
  Documentele depuse în copie legalizată, nu mai necesită prezentarea originalelor.

 3. Prin înscrierea la acest concurs candidații iși manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca probele sustinute în cadrul concursului sa fie înregistrate audio-video cu respectarea prevederilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal).

 4. ATENȚIE!
  - depunerea dosarelor de înscriere se face personal, de către candidat, exclusiv la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi, cu sediul în municipiul Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59;
  - documentele transmise prin alte mijloace decât - personal, de către candidat, nu vor fi luate în considerare;
  - nu va fi acceptat dosarul de înscriere în cazul în care, documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 5. Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:
  1. Selecţia dosarelor de înscriere;
  2. Proba practică;
  3. Interviul.

Date de contact:
 1. Informații/relații suplimentare se obțin în zilele lucrătoare între orele 08:00-16:00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Mihail Sturdza" al județului Iași sau la telefon 0232/412121, interior 27128

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs bucatar.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 10:53
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 02.05.2024, ora 9:59
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 02.05.2024, ora 9:59
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 02.05.2024, ora 9:59
 4. Model - -- - Formular de inscriere.docx - Adăugat la: 02.05.2024, ora 11:43
 5. Model - - - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.docx - Adăugat la: 02.05.2024, ora 11:43
 6. Model - - - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 02.05.2024, ora 11:44
 7. Tematica si bibliografie bucatar - Serviciul Logistic_Popota.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 10:51
 8. Anunț - 1946-Anunt pentru ocuparea a 2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar) la Serviciul Logistic, Popotă - Anunt pentru ocuparea a 2 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar) la Serviciul Logistic, Popotă.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 10:58
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.