Postat la data de: 10.05.2024, ora 14:57

Concurs pentru ocuparea funcției de Contabil șef din cadrul I.J.J. Ialomița

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ialomita organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Nota-Raport a I.G.J.R. nr. 174252 din 31.01.2024, privind necesitatea demarării, în mod etapizat, a procedurilor de concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante din cadrul Jandarmeriei Române,
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 4 - contabil șef prevăzut cu gradul de Locotenent - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Ialomita - , jud. IL, MUNICIPIUL SLOBOZIA, Domeniu de activitate: Financiar-contabil
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: locotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu licenţă sau studii universitare de licență (ciclul I de studii universitare), în unul din domeniile de licență cuprinse în ramura de ştiinţă: științe militare, informații și ordine publică (în specializarea management economico-financiar); științe economice;
 • pregătire de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau studii universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) cu diplomă de master/studii postuniversitare în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuţiilor funcţiei;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: • autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa ,,secrete de stat”, nivel „Strict secret”, obţinută după numirea în funcţie (neavizarea sau retragerea autorizației de acces la informaţii clasificate atrage schimbarea din funcţie;
  • certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi (SEC), eliberat de Ministerul Finanțelor Publice prin Școala de finanțe publice și vamă, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^1 și b^2 din Legea 500/2002;
  • acordul Direcției Financiare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu (obţinut după numirea pe funcţie).
 • alte cunoştinţe: cultură generală şi cunoştinţe generale în domeniul informatic (nu este nevoie de document justificativ);
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 - 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Managementul activității financiare – dezvoltare foarte bună; Coordonarea muncii şi activităţii altora – dezvoltare foarte bună; Capacitatea de vizualizare – dezvoltare foarte bună; Analiza și evaluarea sistemelor – dezvoltare foarte bună; Monitorizare – dezvoltare bună; Luarea deciziilor şi rezolvarea de probleme – dezvoltare foarte bună; Oferirea de consultanţă şi recomandări altora – dezvoltare foarte bună; Rezolvarea conflictelor şi negocierea cu alţii – dezvoltare bună; Rapiditatea structurării informațiilor – dezvoltare foarte bună; Ascultare activă – dezvoltare bună; Gândirea critică – dezvoltare bună; Gândire analitică – dezvoltare foarte bună; Raţionament deductiv – dezvoltare bună; Atenţie distributivă – dezvoltare bună; Atenţie selectivă – dezvoltare bună; Instruire – dezvoltare medie;
 • atitudini necesare/comportament: Leadership – dezvoltare foarte bună; Toleranţa la stres – dezvoltare foarte bună; Orientare socială – dezvoltare foarte bună; Cooperare – dezvoltare foarte bună; Obiectivitate – dezvoltare foarte bună; Integritate – dezvoltare foarte bună; Autocontrol – dezvoltare bună; Responsabilitate – dezvoltare foarte bună; Discreţie – dezvoltare foarte bună; Iniţiativă – dezvoltare bună; Perseverență – dezvoltare bună; Adaptabilitate/flexibilitate – dezvoltare bună;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical, astfel încât să poată îndeplini în bune condiţii sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile specifice postului;
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani / 3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: organizează şi răspunde de asigurarea financiară a misiunilor şi sarcinilor încredinţate prin lege, finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a unităţii, precum şi de asigurarea drepturilor băneşti ce se cuvin personalului;
  - elaborează rapoarte de analiză şi sinteză aferente domeniului de activitate bugetară, în vederea informării comenzii unităţii sau a conducerii Jandarmeriei Române;
  - răspunde de planificarea, organizarea, desfăşurarea sarcinilor şi responsabilităţilor personalului din subordine;
  - coordonează activitatea Structurii pentru problemele specifice în relaţia cu alte instituţii;
  - asigură transmiterea operativă a situaţiilor financiare către eşalonul superior;
  - organizează şi coordonează activităţile necesare introducerii datelor financiar-contabile în sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcții de conducere
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
17.05.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
24.05.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Copia certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 9. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 10. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop, ori în situaţia în care au fost evaluaţi psihologic pentru ocuparea unor funcţii de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va menţiona în cererea de înscriere la concurs.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 06.06.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 04.07.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Evaluarea candidaților se face de fiecare membru al comisiei de concurs în parte, inclusiv de către președintele comisiei. Este declarat „admis" la concurs candidatul care a fost declarat „promovat" la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la evaluarea dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului. În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, președintele comisiei identifică itemii apreciați diferit și, după caz, stabilește punctajul final în vederea încadrării în marja de diferență menționată.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care , la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 2. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 3. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaților pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Adeverința eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul /a unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, care să cuprindă următoarele informaţii:
  - vechimea în muncă;
  - vechimea în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în armă;
  - vechimea în M.A.I.
  - vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - gradul militar deținut;
  - calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei profesionale;
  - sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei profesionale;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei profesionale;
  - dacă este cercetat disciplinar;
  - dacă este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
  - nivelul de acces la documente clasificate şi perioada autorizaţiei/ certificatului.

 2. Conform prevederilor art. 22 alin. (2^2) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat candidatul, care conține date referitoare la situația acestuia, este valabilă doar dacă a fost eliberată ulterior datei publicării prezentului anunț.

 3. Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ.

 4. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise după data și ora menţionată în graficul organizării concursului nu vor fi luate în considerare.
  Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.

 5. Cererea de înscriere la concurs, CV-ul şi Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANATE la adresa de e-mail: concurs@jandarmeriaialomita.ro. în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb)

 6. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. cerere înscriere, CV, copie C.I. etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. „IJJILPOPESCU Vasile”).

 7. Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, CV-ul și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail: concurs@jandarmeriaialomita.ro. în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii în cel mai scurt timp, în intervalul 09:00 – 15:00 al zilelor lucrătoare, şi codul unic de identificare, în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

 8. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANATE, în volum complet și în integralitatea lor, cu respectarea precizărilor din prezentul anunț, în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail unde a fost depuă cererea de înscriere

 9. Cererea de contestare a probei/ concursului, după caz, se denumeşte în mod corespunzător şi va avea ataşat numele şi prenumele complet al candidatului (ex. „Contestaţie POPESCU Vasile”).

 10. În perioada alocată, conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă documentele enunțate în prezentul anunţ.

 11. În situaţia în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun, conform graficului prezentului anunţ, la Serviciul Resurse Umane al I.J.J. Ialomiţa, cu respectarea normelor incidente în domrniul protecţiei informaţiilor clasificate.

 12. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător!

 13. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Serviciul Resurse Umane al I.J.J. Ialomița, tel. 0243.231057, interior 24407 în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

 14. În cadrul probei de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.).
  Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 15. Adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen de bilanţ cu menţiunea “apt medical promovare funcţii de conducere” se eliberează de către medicul de unitate în conformitate cu prevederile dispoziţiei comune a Direcţiei Medicale şi a Direcţiei Generale Management Resurse Umane, ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată cu nr. 963164 din 15.03.2022, respectiv cu nr. 327674 din 15.03.2022, privind întocmirea adeverinţelor medicale pentru promovarea în funcţii de conducere a poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne.

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail la care vor fi trensmise documentele este concurs@jandarmeriaialomita.ro
  Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, tel. 0243/231057, interior 24407, în zilele lucrătoare , între orele 08.30 – 15.00.

Grafic concurs:
 1. graficul desfasurarii concursului.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 13:59
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 07.05.2024, ora 15:32
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 07.05.2024, ora 15:32
 3. tematica de concurs si bibliografia de studiu.pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 12:33
 4. Model - Cerere înscriere la concurs - cerere de înscriere la concurs.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 21:23
 5. Anunț - 1961-Concurs pentru ocuparea funcției de Contabil șef din cadrul I.J.J. Ialomița - Concurs pentru ocuparea funcției de Contabil șef din cadrul I.J.J. Ialomița.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 12:31
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Planificarea Evaluării Psihologice - PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 12:31