Postat la data de: 13.05.2024, ora 15:57

Anunt concurs privind ocuparea unui post vacant de medic primar - radiologie și imagistică medicală

Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota București (sub. Dir. Medicale) organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 166 din 26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.
 7. Procedura PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii superioare

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 511 - medic primar prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-Spitalul de Urgență Buc. - Laboratolului de Radiologie și Imagistică Medicală, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Asistență medicală
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Cerințe specifice:
  • să fie absolvenţi de studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Sănătate, specializarea Medicină;
  • să fie absolvenți de studii de rezidențiat cu obținerea certificatului de confirmare ca medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală;
  • să dețină certificat de confirmare ca medic primar în specialitatea radiologie și imagistică medicală
  • să dețină certificat de membru al Colegiului Medicilor și aviz anual privind exercitarea profesiei de medic în specialitatea radiologie și imagistică medicală în termen de valabilitate.
  • să aibă încheiată asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
  • să aibă minim 5 ani vechime în muncă;
  • să aibă minim 5 ani vechime ca medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală;
  • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere psihologic (verificările vor fi efectuate prin Centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne);
  • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical (candidații vor parcurge etapele prevăzute de O.M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedura PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
27.05.2024, ora 16:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023
 2. *dovada/înscrisul
  (din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate)
 3. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 4. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 5. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 17. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 18. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 19. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 20. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 21. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)
 22. *Certificatul de integritate comportamentală
  (din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. În vederea participării la concurs candidații vor parcurge etapele pentru obținerea Fișei de aptitudine în muncă eliberată pentru candidați de către medicul specialist de medicina muncii la care este arondat Spitalul de Urgență “Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a organizat concurs, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedurii PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. Fișa de aptitudine în muncă menționată anterior încheiată cu mențiunea APT va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data desfășurării primei probe, respectiv 10.06.2024, fără această fișă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs. Evaluarea medicală în vederea obținerii fișei de aptitudine în muncă, se efectuează cu plată, doar de către candidații declarați ADMIS la etapa de selecție a dosarelor de concurs și care au fost declarați APT la evaluarea psihologică.

 3. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate candidaților odată cu afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică în secțiunea „Fișiere anunt” din această pagină.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 4. Candidații trebuie să se prezinte în data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice, având asupra lor documente de legitimare valabile

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 28.05.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

 2. Stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 166/2023, se va efectua la data defășurării etapei de selecție a dosarelor de înscriere.

Probă scrisă (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 10.06.2024
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 3. Rezultatele la proba scrisă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Proba se va desfășura la sediul Spitalului Clinic Colțea din Bld-ul Ion C. Brătianu nr. 1, din Municipiul București, sectorul 3, iar candidații se vor prezenta pentru susținerea probei începând cu ora 11.30.

Proba practică (personal contractual - funcții de execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 13.06.2024
 1. Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
  a)capacitatea de adaptare;
  b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  d)capacitatea de comunicare;
  e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba se va desfășura la sediul Spitalului Clinic Colțea din Bld-ul Ion C. Brătianu nr. 1, din Municipiul București, sectorul 3, iar candidații se vor prezenta pentru susținerea probei începând cu ora 11.30

 6. PROBA PRACTICĂ se va desfășura în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății
  nr. 166/2023, neținându-se cont de prevederile punctului nr. 1 al prezentei rubrici, care este
  prestabilit implicit de către aplicația HUB de servicii după alt act normativ și nu poate fi
  modificat de către secretarul comisiei de concurs.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba suplimentara de departajare (proba D), proba scrisă și proba practică, la Biroul Resurse Umane - secretarul comisiei de soluționare a contestaților, în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei suplimentare de departajare (proba D), respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a probei practice, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet hub.mai.gov.ro, rubrica „CARIERĂ MAI” – secțiunea Fișiere publicate ulterior activării anunțului,, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

Departajare:
 1. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişarea acestora la sediul unităţii sanitare publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet hub.mai.gov.ro, rubrica „CARIERĂ MAI” – secțiunea Fișiere publicate ulterior activării anunțului, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Lista cu rezultatele conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

 2. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și proba practică.

 3. Se consideră admiși la concurs candidații care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au participat la concurs , cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 4. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar daca egalitatea se mentine, candidații aflați în aceasta situație vor fi departajați pe baza punctajului obtinut la proba suplimentara de departajare (proba D), conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 166/2023.

Informații suplimentare:
 1. Pe langa celelalte conditii prevazute la rubrica ”conditiile generale si specifice”, candidatii trebuie sa indeplineasca si conditia prevazuta la art. 15 din H.G. nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv ” h) nu au comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice”.

 2. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale şi specifice din prezentul anunț.

 3. La depunerea dosarelor de concurs, candidaților li se atribuie un cod numeric pentru identificare care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs.
  Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, la înscriere, în vederea verificării conformităţii şi certificării de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea ''conform cu originalul''.Documentele depuse în copie legalizată, nu mai necesită prezentarea originalelor.

 4. ATENTIE
   înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat, exclusiv la sediul Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota București - Biroul Resurse Umane situat la etajul 1 al instituției din str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sectorul 2 Municipiul București;
   documentele transmise prin alte mijloace decât - personal, de către candidat, nu vor fi luate în considerare;
   nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care, documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
   prin înscrierea la acest concurs candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal).

 5. Concursul consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
  - selecţia dosarelor de înscriere (proba A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea
  activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) conform
  metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 166/2023 (ce se regășește anexată la prezentul
  anunț);
  - probă scrisă (subiecte) – proba B;
  - probă practică – proba C;
  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 6. Alte informaţii/relaţii suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00 - 15.00, la telefon 021.303.70.80 int. 28227, la avizierul Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, din str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sector 2, București precum şi pe pagina de internet hub.mai.gov.ro, rubrica „CARIERĂ MAI”.

Date de contact:
 1. Telefon 021.303.70.80 int. 28227

Grafic concurs:
 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 14:36
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 08.05.2024, ora 14:05
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 08.05.2024, ora 14:05
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 08.05.2024, ora 14:05
 4. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 08.05.2024, ora 14:05
 5. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 14:33
 6. Model - - - Formular de inscriere.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 15:17
 7. Model - - - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 15:18
 8. Model - - - Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 166 din 2023 privind metodologia de calcul al punctajului pentru proba suplimentară de departajare (proba D).docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 15:19
 9. Anunț - 1978-Anunt concurs privind ocuparea unui post vacant de medic primar - radiologie și imagistică medicală - Anunt concurs privind ocuparea unui post vacant de medic primar - radiologie și imagistică medicală.pdf - Adăugat la: 13.05.2024, ora 15:57
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.