Postat la data de: 14.05.2024, ora 14:44

Anunt - Concurs Sef Post Politie Comunal - MĂGURA ILVEI

Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 663 - sef post prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Bistrita-N - Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi, jud. BN, Com. MAGURA ILVEI - Sat. ARSITA, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de poliție
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să detina/sa obtina autoriatie de acces la informatii clasificate nivel: ”Secret de Serviciu”;
  - să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
  - să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea ca polițist rutier;
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani/2ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni sub îndrumarea profesională a șefului nemijlocit
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
21.05.2024, ora 15:55
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 18.06.2024, ora 13:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud și vor fi depuse la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud resurseumane@bn.politiaromana.ro până la data de 21.05.2024, ora 15.55 (inclusiv în zilele nelucrătoare).
  Dosarele de recrutare vor fi depuse până la aceeași dată, respectiv 21.05.2024, ora 15.55 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud – Serviciul Resurse Umane resurseumane@bn.politiaromana.ro

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud, int. 20111/20113, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00.

Grafic concurs:
 1. grafic concurs MAGURA ILVEI.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 9:27
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 14:42
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 14:42
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 13.05.2024, ora 14:42
 4. TEMATICA MAGURA ILVEI.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 9:26
 5. Anunț - 2045-Anunt - Concurs Sef Post Politie Comunal - MĂGURA ILVEI - Anunt - Concurs Sef Post Politie Comunal - MĂGURA ILVEI.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 14:44
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.

< Înapoi la anunțuri