Postat la data de: 14.05.2024, ora 13:27

CONCURS sef schimb la CENTRUL DE RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA din IPJ Alba

Inspectoratul de Poliție Județean Alba organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 224 - Sef schimb prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Poliție Jud.Alba - Centrulului de Retinere si Arestare Preventiva din I.P.J Alba, jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: sa fie agent de politie si sa detina gradul profesional de minimum agent de politie
 • pregătire de bază: sa fie absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - sa detina/sa obtina autorizatie de acces la informatii clasificate clasa "secrete de serviciu";
  - sa detina permis de conducere cel putin categoria B.
 • vechime în muncă/din care în MAI: - cel putin 2 ani vechime in M.A.I
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 6 luni in cazul agentilor aflati in perioada de stagiu/proba
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: - 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt medical pentru functii de conducere;
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru functii de conducere;
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
20.05.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Adeverinta eliberata de unitatea de provenienta nu este necesara pentru candidatii din I.P.J Alba.
 2. *Copia permisului de conducere.
 3. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 4. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 5. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 6. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 7. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 8. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 9. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Rezultatul evaluării psihologice va fi adus la cunoștința candidaților prin afișare în secțiunea „Fișiere anunț” din această pagină. Candidații care în ultimele 6 luni au susținut o testare psihologică în același scop și dețin un aviz psihologic valabil sunt rugați să informeze Serviciul Resurse Umane cu ocazia transmiterii documentelor de recrutare (se va specifica data la care a fost obținut avizul și concursul la care a fost inscris).

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. care se înregistrează audio și/sau video, în data de 13.06.2024, după următorul grafic:
  - instructajul candidaților: ora 12:00;
  - desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 12:10;
  - afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
  - afișarea rezultatelor interviului pe subiecte profesionale: după finalizarea probei (în raport de numărul candidaților);
  Locația, respectiv sala unde se vor desfășura proba de interviu va fi stabilită la o dată ulterioară și adusă la cunoștința candidaților prin postarea unui anunț pe HUB-ul M.A.I. la secțiunea "Fișiere publicate ulterior activării anunțului".


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații, precum și rezultatele finale, se aduc la cunoștință candidaților prin postarea la secțiunea „Fișiere” ale acestui anunț.

Departajare:
 1. Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale, in limita numarului posturilor pentru care au candidat. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Inscrierea candidaților se va realiza pe post, cu ocazia înscrierii candidații fiind obligați să nominalizeze în cererea de înscriere postul pentru care candidează.
  Cererile de înscriere la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba și vor fi transmise la Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Resurse Umane, exclusiv pe adresa de e-mail resurseumane@ab.politiaromana.ro până la data de 20.05.2024, ora 14:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).
  Dosarele de recrutare vor fi constituite exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, până la aceeași dată, respectiv de 20.05.2024, ora 14:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), (scanat, format PDF needitabil), la Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Resurse Umane pe adresa de e-mail resurseumane@ab.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 si care sunt menționate în prezentul anunț.

  Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată în anunț, respectiv resurseumane@ab.politiaromana.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Ion Ion- act identitate, Ion Ion- cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că, conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de studii este scanată față verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 30 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: grad, nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Agent principal de poliție Ion Ion - Dosar de recrutare – Șef schimb la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din I.P.J Alba, poziția 224 din statul de organizare al unității).
  Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de recrutare incomplete sau incorect întocmite.
  Ca urmare a e-mailului transmis de candidat (e-mail conținând cererea de înscriere și dosarul de recrutare), în următoarea zi lucrătoare, candidatul va primi din partea organizatorului concursului, un răspuns transmis prin e-mail, prin care îi va fi comunicat CODUL UNIC DE IDENTIFICARE atribuit candidatului. Acest cod unic de identificare urmează a fi folosit pe parcursul desfășurării concursului pentru afișarea rezultatelor obținute de către candidat la concurs. În situația în care candidatul nu primește în termenul prevăzut mai sus e-mail de confirmare cu codul unic de identificare, candidatul va contacta Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru clarificarea situației.
  Candidații vor verifica în permanență pagina http://hub.mai.gov.ro Sețiunea Cariere MAI întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin această modalitate.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în zilele lucrătoare.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC concurs sef schimbCRAP.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 13:11
Fișiere anunț:
 1. tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 13:11
 2. Model - Cerere de inscriere - Cerere inscriere-Model.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 13:13
 3. Model - Curriculum vitae - CV-Model.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 13:14
 4. Model - Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare - Declaratie-Model.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 13:14
 5. Anunț - 2052-CONCURS sef schimb la CENTRUL DE RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA din IPJ Alba - CONCURS sef schimb la CENTRUL DE RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA din IPJ Alba.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 13:27
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.