Postat la data de: 15.05.2024, ora 16:04

Șef birou - Biroul Ordine Publică și Protecție Interinstituțională

Directia Generala Management Operational organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 50 - Șef birou prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Aparat Central, unitatea: Dir. Gen. Manag. Operat. - Direcția Operații-Serviciul Planificare Misiuni-Biroul Ordine Publică și Protecție Interinstituțională, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Management operațional
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de poliție.
 • pregătire de bază: - studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă ori studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem „Bologna”) în domeniile fundamentale științe sociale sau științe inginerești.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat, nivel “Strict Secret de Importanță Deosebită”, informaţii NATO, nivel NATO SECRET și informaţii UE nivel SECRET UE.
 • vechime în muncă/din care în MAI: - 4 ani/3 ani.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - manageriale (capacităţi organizatorice, oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor, capacitate de previziune, de planificare, de coordonare şi control);
  - rigurozitate, flexibilitate, exigenţă, hotărâre şi promptitudine în luarea deciziilor;
  - atenţie, memorie, inteligenţă practică/teoretică – aplicativă;
  - capacitate de analiză şi sinteză;
  - spirit de inovare/imaginaţie, gândire pozitivă în abordări;
  - calităţi de exprimare orală şi în scris;
  - spirit de observaţie – dezvoltare foarte bună;
  - rezistenţă la acţiunea factorilor stres ori – dezvoltare foarte bună;
  - abilităţi de comunicare şi relaţionare - dezvoltare foarte bună;
  - putere de mobilizare şi influenţare a subalternilor în realizarea sarcinilor – dezvoltare bună;
  - gândire analitică şi conceptuală – dezvoltare foarte bună;
  - inovarea activităţii fundamentată pe flexibilitate în gândire şi creativitate – dezvoltare foarte bună;
  - abilităţi de utilizare a computerului – dezvoltare bună.
  Abilităţile necesare ocupării funcţiei pot fi relevate în cadrul evaluărilor psihologice efectuate pentru încadrarea postului.
 • atitudini necesare/comportament: - atitudine pozitivă faţă de muncă: interes profesional, spirit de iniţiativă conştiinciozitate, rigurozitate, exigenţă, perseverenţă, solicitudine, curaj în asumarea responsabilităţii;
  - atitudine pozitivă faţă de alţii: obiectivitate, cinste;
  - alte atitudini necesare: devotament şi loialitate faţă de instituţie, tact, atitudine de cooperare socială şi disponibilitatea de a lucra în echipă;
  - prestanţă (limbaj şi vestimentaţie adecvată, respectarea regulilor de politeţe);
  - comportament echilibrat şi stăpânire de sine;
  - trăsături pozitive de caracter: integritate morală, sociabilitate, discreţie, spirit critic, adaptabilitate, răbdare și fermitate.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt medical pentru funcţii de conducere.
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: - 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.
 • definirea sumara a atributiilor postului: - planifică, organizează și conduce activitatea biroului;
  - răspunde de activităţile desfăşurate în vederea elaborării/actualizării protocoalelor/planurilor de cooperare/de acțiune precum şi proiectelor documentelor de reglementare în domeniul planificării și executării misiunilor de ordine publică, al pazei și protecției instituționale, precum și al creșterii capacității operaționale şi monitorizează modul de aplicare a acestora la nivel instituțional;
  - răspunde de elaborarea şi urmărirea implementării documentelor de planificare a acţiunilor publice de amploare/complexe sau cu grad de risc ridicat, stabilite în competență;
  - asigură coordonarea, îndrumarea, sprijinul și evaluarea activității structurilor corespondente de la nivelul structurilor subordonate MAI.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
21.05.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
28.05.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 18.06.2024
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va desfășura la sediul Direcției Generale Management Operațional, la data și ora stabilite în graficul de concurs.

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va înregistra audio/video.


Contestații:
 1. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 3. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație, o singură dată, în format electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare, respectiv: dgmo@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la fișarea rezultatelor.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat ADMIS candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ADMIS candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs, însoțite de curriculum vitae vor fi adresate directorului general al Direcției Generale Management Operațional și vor fi depuse, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dgmo@mai.gov.ro. Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la concurs de la aceeași adresă, respectiv: dgmo@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia. La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare al candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând a fi folosit pe întreaga procedură de concurs. De asemenea, toate documentele constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare, respectiv: dgmo@mai.gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute în graficul de concurs.

Date de contact:
 1. 11659

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI (1).pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 15:17
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 15.05.2024, ora 14:35
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 15.05.2024, ora 14:35
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 15.05.2024, ora 14:35
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA.pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 15:16
 5. Anunț - 2068-Șef birou - Biroul Ordine Publică și Protecție Interinstituțională - Șef birou - Biroul Ordine Publică și Protecție Interinstituțională.pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 16:04
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.