Postat la data de: 21.05.2024, ora 15:41

Concurs pentru postul de ofițer specialist II la compartimentul A.P.I.P.M.

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj organizează:
| concurs - încadrare directă || concurs - rechemare în activitate (cadre militare) |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 70 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Salaj - Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului, jud. SJ, MUNICIPIUL ZALAU, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Rechemare în activitate:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate;
l) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; (**)
m) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia; Verificarea criteriului specific se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul;
n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
(**) art. 85 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;
d) au împlinit limita de vârstă în grad;
i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
art. 87 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amenda se trec în rezervă sau direct în retragere.
(2) Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct în retragere din oficiu.
(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dispoziţiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: Minim sublocotenent.
 • pregătire de bază: Studii universitare de licenţă - ciclul I de sudii universitare sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică/științe inginerești/ sau în unul din următoarele domenii de licență arhitectură, urbanism.
 • pregătire de specialitate: Nu este cazul.
 • alte cunoştinţe: În domeniul construcţii, instalații, etc.;
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: Nu este cazul.
 • vechime în funcţii de conducere: Nu este cazul.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 - 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Atenţie selectivă – dezvoltare bună;
  Atenţie distributivă - dezvoltare bună;
  Capacitatea de înţelegere – dezvoltare bună;
  Capacitate de exprimare – dezvoltare bună;
  Procesarea informaţiilor – dezvoltare bună;
  Învăţarea activă – dezvoltare bună;
  Receptivitatea la probleme – dezvoltare bună;
  Raţionament deductiv – dezvoltare bună;
  Gândirea critică – dezvoltare bună;
  Stabilirea și întreținerea relațiilor interpersonale – dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: Atenţie la detalii – dezvoltare bună;
  Ascultare activă –dezvoltare bună;
  Responsabilitate – dezvoltare bună;
  Realizare/efort – dezvoltare bună;
  Autocontrol – dezvoltare bună;
  Toleranţa la stres– dezvoltare bună;
  Obiectivitate – dezvoltare bună;
  Discreţie – dezvoltare bună;Integritate – dezvoltare bună;
  Cooperare – dezvoltare bună;Independenţă – dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical, astfel încât să poată îndeplini în bune condiţii sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile specifice postului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz psihologic de APT pentru încadrare ofițer.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Nu este cazul.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Nu este cazul.
 • vechime în armă: Nu este cazul.
 • definirea sumara a atributiilor postului: Coordonează şi organizează desfăşurarea activităţii de administrare patrimoniu al unităţii.
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: Nu este cazul.
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Nu este cazul.
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: Nu este cazul .
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Autorizaţie de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor după încadrarea pe funcție, aviz pentru acces la informaţii clasificate „ Secret ”, obținută după numirea pe funcție.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
14.06.2024, ora 23:59
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. Adeverință
  Adeverință eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă (document obligatoriu doar pentru cadrele militare în rezervă) în care să fie menționate:
  - gradul militar în rezervă deținut;
  -perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite;
  -motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă;
  -arma și specialitatea militară pe care a dobândit-o.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGJR, din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații.

 6. Numărul de subiecte va fi stablilit de Comisia de concurs.

 7. Durata de rezolvare a testului va fi de 3 ore.

 8. Candidații vor avea asupra lor decât documentul de identitate, aflat în termen de valabilitate și pix/stilou de culoare albastră(nu vor avea voie cu materiale documentare, notițe, însemnări, precum și orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentative de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se depun pe adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriasalaj.ro.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț”din această pagină.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați ”admis” candidații care au obținut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

 3. În situaţia în care mai mulți candidați au obținut aceeași notă finală la proba scrisă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidațiilor, astfel că va fi declarat ”admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de acesta.

 6. Candidații declarați ”respins”, în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în alte unități.

 7. Interviul prevăzut la alin. (3) nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În situația în care candidatul <admis> nu obține avizul/autorizația pentru exercitarea atribuțiilor este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin.(1) lit.m din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

 9. Nu va fi acceptat dosarul de recrutare, în cazul în care, documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.

Informații suplimentare:
 1. Cererea de înscriere la concurs precum și documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise scanat, în volum complet și în integralitatea lor, preferabil în format PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 Mb) până la data limită de depunere stabilită în graficul de desfășurare a concursului.

 2. Documentele transmise se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora, cu atașarea numelui și prenumelui complet al candidatului și nu vor conține diacritice (ex.: copie documente studii – POPESCU Vasile, copie adeverita candidat – POPESCU Vasile, copie adeverinta bilant medical – POPESCU Maria etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele complet al candidatului (ex.: IJJ_SJ_POPESCU_Vasile).

 3. În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului nr. e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: IJJ_SJ_POPESCU_Vasile_nr_1_din_5).

 4. Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs precum și documentele constitutive ale dosarului de recrutare în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii în cel mai scurt timp, în intervalul orar 08:00-16:00 al zilelor lucrătoare, li se va atribui un cod unic de identificare, în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

 5. Cererea de contestare a probei/concursului se denumește în mod corespunzător și va avea atașat numele și prenumele complet al candidatului și nu va conține diacritice (ex.: contestatie – POPESCU Vasile IJJ_SJ).

 6. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător.

 7. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Biroul Resurse Umane al I.J.J. Sălaj, tel. 0260.669722, interior 24407/24535 în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

 8. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menţionată în graficul de desfășurare a concursului, nu vor fi luate în considerare.

 9. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă adresă de e-mail decât cea prevăzută în prezentul anunț, nu vor fi luate în considerare.

 10. Recrutarea în vederea încadrării posturilor vacante prin rechemare în activitate are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante. În acest sens, candidații vor transmite îm mod obligatoriu livretul militar și adeverința prevăzută la punctul 21 de la secțiunea ”dosar cadre militare”.

 11. Recrutarea în vederea încadrării posturilor vacante prin încadrare diectă are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au caliatea de cadru militar/polițist.

 12. Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar la nivelul unităților în al căror state de organizare se regăsesc posturile vacante pentru care se organizează prezentul concurs, se constituie comisie de concurs, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor.

 13. Proba scrisă a concursului va avea loc în aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel national, în acest sens candidatul va putea susține proba în cauză DOAR PENTRU OCUPAREA UNUI SINGUR POST DINTRE CELE SCOASE LA CONCURS, INDIFERENT DE MODALITATEA REALIZĂRII ÎNSCRIERII PE POSTURI.

 14. După afișarea/ postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă susține examinarea medicală și evaluarea psihologică. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, oferta de ocupare a postului se face candidatului aflat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 15. În comformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr.177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

Date de contact:
 1. E-mail: resurseumane@jandarmeriasalaj.ro
  Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, apelând numărul de telefon 0260.669722 - interior 24407/24535, în zilele lucrătoare , în întrevalul orar 08:30-15:30.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:35
Fișiere anunț:
 1. Model - Anexa nr. - 1 - Cerere înscriere concurs ofițer specialist II A.P.I..pdf - Adăugat la: 20.05.2024, ora 14:33
 2. Model - Anexa nr. - 2 - CV Europass.pdf - Adăugat la: 20.05.2024, ora 14:33
 3. Model - Anexa nr. - 3 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei.pdf - Adăugat la: 20.05.2024, ora 14:34
 4. Model - Anexa nr. - 4 - Tabel cu rudele candidatului.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:10
 5. Model - Anexa nr. - 5 - Consimțământ extras cazier judiciar.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:11
 6. Model - Anexa nr. - 6- Adeverinta medicală.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:12
 7. Model - Anexa nr. - 7 -Consimțământ informat examinare medicală.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:12
 8. Model - Anexa nr. - 8 -Formularul declarației de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare ofițer specialist II Financiar.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:13
 9. Tematica și bibliografia ofițer specialist II A.P.I..pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:57
 10. Anunț - 2127-Concurs pentru postul de ofițer specialist II la compartimentul A.P.I.P.M. - Concurs pentru postul de ofițer specialist II la compartimentul A.P.I.P.M..pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:41
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Modificare anexe prevăzute la secțiunea „FIȘIERE ANUNȚ” - Erată.pdf - Adăugat la: 23.05.2024, ora 10:11
 2. Model - Anexa nr. 1 - Cerere înscriere concurs ofițer specialist II A.P.I..pdf - Adăugat la: 23.05.2024, ora 10:16
 3. Model - Anexa nr. 5 - Consimțământ extras cazier judiciar.pdf - Adăugat la: 23.05.2024, ora 10:17
 4. Model - Anexa nr. 8 - Formularul declarației de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare ofițer specialist II A.P.I..pdf - Adăugat la: 23.05.2024, ora 10:18
 5. Anunț - Grafic desfășurare concurs - modificare perioadă înscriere și verificare îndeplinire condiții de participare.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 18:00
 6. Anunț - Grafic desfășurare concurs - modificare dată desfășurare probă - test scris.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 14:05
 7. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - ofiter specialist II - specialitatea API.pdf - Adăugat la: 18.06.2024, ora 14:37
 8. Anunț - Grafic desfășurare concurs - modificare dată desfășurare probă - test scris.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:41