Postat la data de: 21.05.2024, ora 14:33

Anunț Concurs Ofițer Specialist II - Tehnic poz. 69

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni organizează:
| concurs - încadrare directă || concurs - rechemare în activitate (cadre militare) |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa IGJR nr. 175666/15.05.2024 privind aprobarea inițierii procedurilor de concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă.
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 69 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Sc.M.Sub.Jand.Falticeni - Biroul suport logistic - Tehnic, jud. SV, MUNICIPIUL FALTICENI, Domeniu de activitate: Învățământ postliceal
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Rechemare în activitate:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate;
l) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; (**)
m) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia; Verificarea criteriului specific se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul;
n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
(**) art. 85 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;
d) au împlinit limita de vârstă în grad;
i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
art. 87 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amenda se trec în rezervă sau direct în retragere.
(2) Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct în retragere din oficiu.
(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dispoziţiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: Studii universitare de lungă durată sau studii superioare de licenţă, studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în una din:
  - specializările cuprinse în domeniul de studii universitare “Ingineria autovehiculelor” din ramura de ştiinţă “Ingineria transporturilor ” ;
  - specializările cuprinse în domeniul de studii universitare “Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii” din ramura de ştiinţă “Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management ”;
  - specializarea „ managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană”cuprinse în domeniul de studii universitare “Stiinţe militare”
 • pregătire de specialitate: -
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - aviz eliberat de Direcţia Logistică din I.G.J.R. conform art. 37 din ordinul M.I.R.A. nr. S/366/ 17.12.2007 (obţinut înainte de numirea în funcţie);
  - autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel “STRICT SECRET” (obţinută după numirea în funcţie).
 • alte cunoştinţe: -
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: -
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesară;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni (sub tutelă profesională);
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - capacitate de concepţie, analiză şi sinteză - dezvoltare bună
  - spirit de observaţie, atenţie distributivă şi concentrată – dezvoltare bună
  - capacitate de autoorganizare – dezvoltare bună
  - capacitate de comunicare şi relaţionare– dezvoltare bună
  - claritatea exprimării orale şi în scris- dezvoltare bună
 • atitudini necesare/comportament: - respectarea prevederilor legale, normelor de etică profesională – dezvoltare bună;
  - capacitate adaptativă – dezvoltare bună
  - responsabilitate şi conştiinciozitate – dezvoltare bună
  - discreție – dezvoltare foarte bună
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - să fie sănătos clinic, să nu prezinte afecţiuni medicale care să nu-i permită să lucreze în condiţiile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de execuţie
  - încredere în sine - dezvoltare obişnuită
  - seriozitate, perseverenţă - dezvoltare bună
  - echilibru emoţional, rezistenţă la stres– dezvoltare bună
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: -/-
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: -
 • vechime în armă: -
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: -
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: -
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este necesară
 • definirea sumara a atributiilor postului: Răspunde de organizarea şi planificarea activităţilor în vederea asigurării bazei materiale pe linie tehnică a şcolii, a mobilităţii efectivelor, a mentenanţei armamentului, tehnicii şi altor bunuri de resort tehnic din dotare, în conformitate cu prevederile normelor în domeniu, necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de învăţământ şi a îndeplinirii misiunilor încredinţate şcolii.
  Răspunde de asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte utilizarea resurselor materiale pe linie tehnică, coordonează şi controlează activitatea întregului personal din compartimentul tehnic.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
14.06.2024, ora 23:55
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. Adeverință eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă (document obligatoriu doar pentru cadrele militare în rezervă) în care să fie menționate:
  - gradul militar în rezervă deținut;
  - perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite;
  - motivul și temeiul legal a trecerii în rezervă;
  - arma și specialitatea militară pe care a dobândit-o.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se depun la adresa de email resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro .

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, fără susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, precum şi atunci când după aplicarea prevederilor, precizate mai sus, situaţia de egalitate se menţine, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.

 2. Candidații declarați „Respins” la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la acest concurs alte posturi vacante în alte unități.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii.

 9. Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiilor legii, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist - art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 10. Documentele menționate la capitolul Dosar de recrutare, pct. 5 (Copia carnetului de muncă/Certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă) se încadrează în categoria documentelor marcate cu * - Documente obligatorii.

Informații suplimentare:
 1. În conformitate cu art.30, lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale (condiția trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a Ordinului de chemare în activitate).

 2. Candidații trebuie să nu fi atins la data desfășurării concursului vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

 3. În conformitare cu prev. art. 5^1 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcție nu se realizează în situația în care se determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau rude de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 4. Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

 5. Atât proba testului scris cât și interviul de departajare (organizat doar în situația în care se impune departajarea candidaților) se înregistrează audio-video.

 6. Înscrierea și trasmiterea documentelor:
  Pentru înscrierea la concurs, candidații transmit până la data de 04.06.2024, ora 14.00, școlii dosarul de recrutare în volum complet, la adresa de e-mail: resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro preferabil în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 25 Mb), care să cuprindă toate documentele prevăzute la capitolul dosar de recrutare din prezentul anunț, scanate lizibil.
  E-mail-ul va avea subiect (titlu) de următoarea formă: numele și prenumele candidatului, conținutul email-ului și concursul la care se înscrie (exemplu: POPESCU ION, documente înscriere concurs Ofiter Specialist II - Tehnic poz. 69).
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (exemple: cerere_înscriere_POPESCU_ION.pdf, copie_CI_POPESCU_ION.pdf, declaratie _POPESCU_ION.pdf etc.).
  Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au mențiuni sau înscrisuri pe ambele părți, se transmit scanate față – verso.
  Candidații sunt rugați sa nu transmită alte documente, înafara celor menționate în capitolul dosar de recrutare din prezentul anunț sau documente fotografiate, astfel încât ataşamentele să nu depăşească dimensiunea de 25 Mb.
  Prin înscrierea la concurs, candidatul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în condițiile Regulamentului UE 679/2016) și cu privire la înregistrarea audio – video a probelor de concurs.
  La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caractere personal, urmând ca acesta să fie folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs.
  Codul unic de identificare va fi comunicat candidaților, prin transmiterea unui email ca raspuns la email-ul pin care aceștia au înaintat documentele solicitate pentru participarea la concurs.
  În funcție de numărul de solicitări primite, confirmarea înscrierii și transmiterea codului unic de identificare se va face în ziua înscrierii sau cel târziu până la data de 04.06.2024.
  Persoanele care au transmis documentele pentru înscriere și care până la data de 04.06.2024 nu au primit un email de confirmare a înscrierii la concurs și de atribuire a codului unic de identificare, sunt rugate să contacteze telefonic personalul desemnat cu activitatea de rerutare la numărul 0230 541660, pentru clarificarea situației.
  ESTE INTERZISĂ înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau orice alte mijloace decât prin adresa de email menționată în prezentul anunț, respectiv resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro.
  Cererile și documentele constitutive ale dosarului de recrutare, transmise în alte moduri decât cel menționat, nu vor fi luate în considerare.
  La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc în mod cumulativ toate condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și cerințele prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în terenul prevăzut în anunțul de concurs (termen limită 04.06.2024/ora 14.00).
  ATENŢIE! Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate!

 7. Informații referitoare la Adeverința medicală:
  În conformitate cu prev. Art. 1 din Anexa nr. 1 la OMAI nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, cu modificările și completările ulterioare, se vor desfășura următoarele activități cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la concurs:
  - candidații vor transmite la adresa de email resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, precum și consimțământul informat, înpreună cu toate documentele solicitate la capitolul dosar recrutare (Atenție! Acest document se listează față-verso de către candidat și se prezintă medicului de familie);
  - secretarul comisiei de concurs transmite medicului de unitate adeverința medicală în vederea analizării.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, cu sediul în mun. Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, jud. Suceava, telefon 0230 541660, de luni până vineri între orele 09.00-15.00.

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs poz. 69.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:52
Fișiere anunț:
 1. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:05
 2. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:05
 3. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:05
 4. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:05
 5. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:05
 6. Tematică si bibliografie poz. 69.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:45
 7. Model - Cerere concurs - Cerere participare concurs incadrare directa sau rechemare.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 13:54
 8. Model - CV europass - Model CV.doc - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:01
 9. Model - Îndrumar autobiografie - Îndrumar și Model întocmire autobiografie.doc - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:02
 10. Anunț - 2214-Anunț Concurs Ofițer Specialist II - Tehnic poz. 69 - Anunț Concurs Ofițer Specialist II - Tehnic poz. 69.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 10:33
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Erata - Erata anunt ofiter specialist II Tehnic poz. 69.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:46
 2. Erată - Erata 2 - Erata 2 anunt ofiter specialist II poz. 69.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 15:23
 3. Erată - Erata - Erata 3 TEMATICA anunt ofiter specialist II poz. 69.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 10:32
 4. Erată - - - Erata Grafic anunt ofiter specialist II poz. 69_net.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 13:11
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs - Lista candidati care nu indeplinesc condițiile poz. 69.pdf - Adăugat la: 27.06.2024, ora 9:24
 6. Erată - Erata 4 anunt ofiter specialist II poz.69 - Erata 4 anunt ofiter specialist II poz. 69.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 7:53