Postat la data de: 29.05.2024, ora 15:48

Concurs ofițer specialist principal II la Compartimentul Achiziții

Spitalul Clinic Avram Iancu Oradea (sub. Dir. Medicale) organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul M.A.I nr.23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I.
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 56 - ofițer specialist principal II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-Spitalul Clinic Oradea - Compartimentul Achiziții, jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Achiziții
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență/echivalentă în domeniul fundamental științe sociale SAU studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale, ramura de știință - științe economice și științe juridice, în unul din următoarele domenii de licență: economie, marketing, respectiv drept.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat/autorizație de acces la informații clasificate nivel ,,secret" (se poate obține după numirea în funcție).
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani/ 5 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
07.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. *Declarație privind evaluarea psihologică
  (conform modelului anexat)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 4. Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, aceştia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a secțiunii "Fișere anunț" din această pagină.

 5. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat audio-video şi se va desfăşura în data 06.07.2024.

 6. În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia, reprezentanţi ai CNP-ului şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ale poliţiştilor, supraveghetorii şi specialişti în comunicaţii şi informatică, după caz.

 7. Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

 8. La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului acordat probei, fiecare candidat va preda, pe baza actului de identitate, comisiei foaia de răspuns şi ciornele, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.
  Până la predarea ultimei lucrări, în sală vor rămâne permanent 5 (cinci) candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.
  Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor.

 9. În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
  Testul scris şi interviul se înregistrează audio şi/sau video conform art. 24 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul unității organizatoare a concursului și prin postarea unui anunț în secțiunea "Fișiere anunț" din această pagină.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat ”admis” candidatul care obține nota cea mai mare.

 2. Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea în secțiunea de fișiere a prezentului anunț.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Transmiterea documentelor care constituie dosarul de recrutare după data și ora prevăzute în prezentul anunț, nu vor fi luate în considerare.
  Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au mențiuni sau înscrisuri pe ambele părți, se transmit scanate față-verso.

 9. Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 10. În cazul în care avizele/autorizațiile/documentele prevăzute nu sunt deținute și nu se obțin ulterior după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform art. 27^21 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare prin aplicarea art. 57^1, alin. 6 din anexa 3 a O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare:
 1. Este interzisă înscrierea la concurs precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat, la adresa de e-mail spital.oradea@mai.gov.ro, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.

 2. Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare (numărul de înregistrare a dosarului de concurs), care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs (afișare rezultate, etc).
  Codul unic de identificare va fi transmis fiecărui candidat la adresa de e-mail indicată de către acesta în Cererea de Înscriere, la rubrica prevăzută în acest sens.

 3. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ion-act identitate, Popescu Ion-cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că, conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original. Ex: diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 5 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: grad, nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul/Agent de poliție Popescu Ion-Dosar de recrutare înscriere concurs achiziții).

 4. Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor prin grija secretarului de concurs. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

 5. În următoarea zi lucrătoare, ulterioară înregistrării cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă, respectiv spital.oradea@mai.gov.ro, de confirmare a primirii cererii, precizându-se și codul unic de înregistrare.
  În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Biroului Resurse Umane la nr. de tel 0359/427610, interior 28122.

 6. Adeverința prevazută la pct.11 din Dosarul de recrutare trebuie să conțină și următoarele:
  -calitatea de agent de poliție;
  -vechimea în muncă/din care în MAI.

Date de contact:
 1. Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea, la telefon 0359/427610, interior 28122, în zilele lucrătoare, interval orar 12.00-14.00.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 15:02
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 29.05.2024, ora 11:03
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 29.05.2024, ora 11:03
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 29.05.2024, ora 11:03
 4. Model - Declarație - Declaratie evaluare psihologică.docx - Adăugat la: 29.05.2024, ora 12:02
 5. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 15:01
 6. Anunț - 2331-Concurs ofițer specialist principal II la Compartimentul Achiziții - Concurs ofițer specialist principal II la Compartimentul Achiziții.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 15:48
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunt - testare psihologica achizitii.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 13:15
 2. Erată - ANUNT - modificare data desfasurare proba scrisa.pdf - Adăugat la: 19.06.2024, ora 13:27
 3. Anunț - Achizitii - rezultat evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 27.06.2024, ora 8:57
 4. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Anunt - rezultat selectie dosare.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 12:43
 5. Erată - ANUNT - modificare data desfasurare proba scrisa II.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 12:59