Postat la data de: 29.05.2024, ora 16:07

Concurs post vacant de ofițer specialist I - Resurse umane

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Oradea (sub. Dir. Medicale) organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 5/b - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-CMDTA Oradea - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea-Biroul Resurse Umane , jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Resurse umane
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliţie
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramurile: științe juridice, științe administrative, sociologie – specializarea resurse umane, științe militare, informații și ordine publică – specializarea – ordine și siguranță publică.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa Secrete de stat - nivelul Secret (poate fi obţinută şi după ocuparea postului).
 • vechime în muncă/din care în MAI: minim 3 ani/minim 2 ani;
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 2 ani în specialitatea resurse umane
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de organizare şi execuţie a sarcinilor, abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală: dezvoltare bună; putere de mobilizare şi motivare în realizarea sarcinilor, perseverenţă în faţa obstacolelor, rezistenţă la munca rutinieră: dezvoltare bună; orientare pe sarcină, capacitate de concentrare a atenţiei, spirit de observaţie, flexibilitate în gândire; spirit critic şi autocritic, fluenţă verbală; dezvoltare bună; adaptare facilă la situaţii noi, capacitate de acceptare a autorităţii, autocontrol: dezvoltare bună; capacitatea de acţiune independentă, capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi cu monitorizare redusă.
 • atitudini necesare/comportament: implicare în muncă, nivel ridicat de activism, asumarea responsabilităţii; capacitate de mobilizare în rezolvarea sarcinilor, concentrare pe sarcinile primite, organizare şi eficienţă în muncă; conformism social, respect pentru reguli, acceptarea autorităţii; disponibilitate la efort fizic şi psihic prelungit, toleranţă ridicată la frustrare, rezistenţă la stres şi lucrul sub presiunea timpului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţie de ofițer de poliție, conduită morală, integritate, onestitate, simţ ridicat al datoriei; conştiinciozitate; responsabilitate şi perseverenţă în acţiune; agreabilitate, încredere în sine şi în alţii, bunăvoinţă; calm, toleranţă ridicată la frustrare, echilibru emoţional, stabilitate psiho-comportamentală.
 • definirea sumara a atributiilor postului: Elaborează documentele de personal privind activitățile specifice resurselor umane, activități de cunoaştere, recrutare, selecţionare, încadrare/modificarea/încetarea raporturilor de serviciu/muncă, acordarea gradelor profesionale şi promovare a întregului personalul al unității (poliţişti şi personal contractual). Participă la culegerea, prelucrarea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare în activităţile specifice de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; Răspunde de realizarea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor pe linie de resurse umane, planificare structurală și management organizatoric și pe linia activităţilor de formare profesională continuă;
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
07.06.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarație
  Declarație pe proprie răspundere privind susținerea evaluării psihologice în ultimele 6 luni anterior desfășurării concursului.
  (conform modelului anexat)
 14. *Documente vechime
  Adeverință eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat polițistul din care să rezulte vechimea în muncă, vechimea în M.A.I.
 15. *Documente specialitatea
  Adeverință/documente din care să rezulte vechimea în specialitatea resurse umane.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Potrivit prevederilor art. 21 din Ordinul m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele evaluărilor psihologice – 6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare psihologică în același scop cu evaluarea inițială, cu excepția cazurilor în care soluționarea contestațiilor o impune.

 6. Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, aceştia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a secțiunii "Fișiere anunț" din această pagină.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024, ora 12:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia, reprezentanţi ai CNP-ului şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ale poliţiştilor, supraveghetorii şi specialişti în comunicaţii şi informatică, după caz

 6. In cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit
  ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

 7. Testul scris şi interviul se înregistrează audio şi/sau video conform art. 24 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la testul scris (tip grilă) pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului. Acestea se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea, respectiv: resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro

Departajare:
 1. În situația în care, mai mulți candidați au aceeași notă la proba test scris, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat „admis” la concurs candidatul care obține nota cea mai mare.

 2. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a eventualelor contestații la proba test scris tip grilă, pe baza aceleiași tematici și bibliografii stabilite pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postare în secțiunea „Fișiere anunt” din această pagină. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Eventualele contestații la interviul structurat pe structurat pe subiecte profesionale se depun la adresa de email: resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro și se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Nota acordată după soluționarea eventualelor contestații la interviu este definitivă. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În cazul în care avizele/autorizațiile/documentele prevăzute nu sunt deținute și nu se obțin ulterior după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform art. 27^21 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare prin aplicarea art. 57^1, alin. 6 din anexa 3 a O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 9. Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, atrag respingerea candidatului din concurs.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea candidaţilor se realizează prin transmiterea, exclusiv în format electronic, adresa de e-mail: resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro, până cel târziu la data de
  07.06.2024, ora 12.00, a documentelor ce constituie dosarul de recrutare în vederea participării la concurs.

  Documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

  Toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, a cărui denumire va avea formatul numele și prenumele candidatului, precum și concursul vizat (Exemplu:Ionescu Ion - Dosar recrutare ofițer specialist I XXX pozitia: XXX); mesajul va
  avea ca subiect aceeași denumire și nu trebuie să depășească dimensiunea de 20 Mb; candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului .pdf, respectiv faptul că
  acesta include TOATE DOCUMENTELE solicitate și este lizibil fiind transmise la adresa de e-mail:resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro.

  Documentele ce compun dosarul de recrutare transmise după data de 07.06.2024, ora12.00, nu vor fi luate în considerare.

  Candidaților li se va transmite la adresa de e-mail de la care au transmis dosarul de recrutare un mesaj de confirmare a primirii dosarului de recrutare pentru participarea la concurs, în care se va preciza numărul de înregistrare atribuit candidatului, care este şi
  numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs.

  În conformitate cu prevederile art. 65 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare
  al cererii de participare la concurs poate deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

  Verificarea transmiterii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului.

  Nu se primesc documente de înscriere prin fax, prin poștă, inclusiv poșta militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa menționată (cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare).

  În situația în care candidatul înscris nu primește mesajul de confirmare a primirii dosarului de recrutare, se poate adresa Biroului Resurse Umane la telefon 0259/401118, interior 21126, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00. pentru identificarea și remedierea, după caz, a eventualelor probleme de natură tehnică privind transmiterea documentelor solicitate, independente de persoana candidatului.

  Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului (inclusiv ca probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio-video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu carcater personal), respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului de recrutare în volum complet și susţinerea probei de concurs.

  Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet https://hub.mai.gov.ro - secţiunea Carieră M.A.I., precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

  În cadrul probei de concurs, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră.

  Nu vor avea voie cu materiale documentare și mijloace de comunicare. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

  După afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat admis va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către acesta. Originalul
  documentelor se restituite candidatului după certificarea copiilor.
  Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului,situaţie în care activităţile de certificare nu se mai realizează.

  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt
  autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

  În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

  La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum și cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi transmise în termenul prevăzut în prezentul anunţul de concurs.

  Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare.

  Candidatul declarat „admis” este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

  Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.

  Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0259/401118, interior 21126, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI ofițer specialist I.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:54
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:19
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:19
 3. Tematica și bibliografia pentru concursul de ofițer specialist I RU.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:54
 4. Model - Cerere participare concurs - Model - Cerere participare concurs-Ofișer specialist I.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:55
 5. Model - Declarație evaluare psihologică - Model declaratie susținere testare psihologică.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:55
 6. Anunț - 2334-Concurs post vacant de ofițer specialist I - Resurse umane - Concurs post vacant de ofițer specialist I - Resurse umane.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 16:07
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Testare psihologica - anunt programare testare psihologic-BRU.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 15:38
 2. Anunț - Rezultate testare psihologică - ANUNT REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA poz 5b.pdf - Adăugat la: 18.06.2024, ora 13:33
 3. Erată - Modificarea datei de desfășurare a probei de concurs - ERATA Concurs RU 5b.pdf - Adăugat la: 19.06.2024, ora 12:13
 4. Erată - Modificarea datei de desfășurare a probei de concurs - ERATA Concurs RU 5b.pdf - Adăugat la: 08.07.2024, ora 11:34
 5. Alte informări pentru candidați - Locație concurs - Anunt locatie concurs RU 5b.pdf - Adăugat la: 15.07.2024, ora 13:02