Postat la data de: 31.05.2024, ora 9:36

Sef Birou - Biroul Activitati Integrate

Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 77 - sef birou prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Aparat Central, unitatea: Dir. Gen. pt. Com. si Tehn. Inform. - Biroul Activitati Integrate, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de poliție
 • pregătire de bază: - studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare ciclul I Bologna, militare sau civile, cu diplomă de licență.
 • pregătire de specialitate: nu este cazul.
 • alte cunoştinţe: nu este cazul;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - nivel STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ (poate fi obţinut ulterior);
  - nivel NATO SECRET (poate fi obţinut ulterior);
  - nivel SECRET U. E. (poate fi obţinut ulterior);
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul.
 • vechime în muncă/din care în MAI: minim 2 ani;
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani.
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - organizatorice, de planificare, decizionale, de conducere, de coordonare și de control – dezvoltare foarte bună;
 • atitudini necesare/comportament: - comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe): dezvoltare foarte bună;
  - exigență, obiectivitate, spirit critic: dezvoltare foarte bună;
  - capacitate de organizare a activității: dezvoltare foarte bună
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: – apt medical pentru funcţii de conducere.
 • trăsături psihice şi de personalitate: – apt psihologic pentru funcţii de conducere.
 • definirea sumara a atributiilor postului: – coordonează activitatea de resurse umane și pregătire continuă la nivelul DGCTI;
  – coordonează activitatea de relații internaționale, în limita competențelor la nivelul DGCTI;
  – coordonează activitatea de organizare structurală, în limita competențelor la nivelul DGCTI;
  – coordonează activitatea de control intern/managerial la nivelul DGCTI;
  – coordonează activitatea aferentă asigurării protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi prevenirii riscurilor profesionale la nivelul DGCTI;
  – coordonează activitatea pe linie de management stări excepționale, înzestrare, gestionarea rezervelor proprii și planificarea resurselor, la nivelul DGCTI;
  – coordonează activitatea la cabinetul directorului general;
  – coordonează gestionarea documentelor CSAT la nivelul DGCTI.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
07.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
14.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Candidatul nemulțumit de rezultatul evaluării psihologice poate formula contestație, care se depune la adresa de e-mail a unității organizatoare: secretariat.dgcti@mai.gov.ro, și care se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I., în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a rezultatului.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va înregistra audio/video.
  Proba se va desfășura la sediul Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, conform graficului de concurs.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată, în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.dgcti@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

 2. Contestațiile se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere și sunt comunicate candidaților prin afișare.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea postului vacant mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidat au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs însoțite de curriculum vitae vor fi adresate directorului general al Directiei Generale pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei și vor fi depuse, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat.dgcti@mai.gov.ro. Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la concurs de la aceeași adresă, respectiv secretariat.dgcti@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia. La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs

 2. Cererea de înscriere la concurs precum si toate documentele constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise, potrivit termenelor stabilite în graficul de concurs, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat.dgcti@mai.gov.ro

Date de contact:
 1. Comisar de politie Enachi Marius Daniel int. 10338

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs DGCTI- poz. 77.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 15:32
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 30.05.2024, ora 14:52
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 30.05.2024, ora 14:52
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 30.05.2024, ora 14:52
 4. Tematica si bibliografie sef Birou Activitati Integrate.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 15:29
 5. Anunț - 2350-Sef Birou - Biroul Activitati Integrate - Sef Birou - Biroul Activitati Integrate.pdf - Adăugat la: 31.05.2024, ora 9:36
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare testare psihologica - ANUNT planificare candidati la testare psihologica Dgcti- poz 77 .pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 12:40
 2. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile d eparticipare la concurs - Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 77.pdf - Adăugat la: 19.06.2024, ora 16:10
 3. Anunț - Rezultate testare psihologica - Anunt rezultate testare psihologica sef birou DGCTI poz 77.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 15:17
 4. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Rezultate proba interviu - TABEL NOMINAL cu rezultatele obtinute de publicat.pdf - Adăugat la: 27.06.2024, ora 13:38
 5. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultate finale proba interviu - TABEL NOMINAL cu rezultatele FINALE obtinute.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 14:24