Postat la data de: 04.06.2024, ora 16:07

Concurs - ocupare 2 posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Logistică

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu-Marmatiei organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 31/b - ofiţer specialist III prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-I.T.P.F. Sighetu-Marmatiei - Serviciul Logistic, Compartiment Tehnic, jud. MM, MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI, Domeniu de activitate: Tehnic
 • poz. 66 - ofiţer specialist III prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-I.T.P.F. Sighetu-Marmatiei - Serviciul Logistic, Compartiment Protecţia mediului, jud. MM, MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliţie
 • pregătire de bază: 1. Pentru postul de ofiţer specialist III din cadrul Compartimentului Tehnic, poziţia 31/b din statul de organizare: studii superioare de lungă durată sau studii universitate de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domenii de licenţă inginerie chimică, inginerie industrială, inginerie şi management, ştiinţe administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, contabilitate, economie, management, marketing, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor, ingineria produselor alimentare
  2. Pentru postul de ofiţer specialist III din cadrul Compartimentului Protecţia mediului, poziţia 66 din statul de organizare: studii universitare de lungă durată/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în domeniul drept / ştiinţe administrative / ştiinţe politice / ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică / ştiinţe economice / ştiinţe inginereşti / management / ştiinţa mediului / ingineria mediului
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: 1. Pentru postul de ofiţer specialist III din cadrul Compartimentului Tehnic, poziţia 31/b din statul de organizare: să deţină / să obţină certificat / autorizaţie de acces la informaţiile clasificate secrete de stat, nivel Secret
  2. Pentru postul de ofiţer specialist III din cadrul Compartimentului Protecţia mediului, poziţia 66 din statul de organizare: să deţină / să obţină certificat / autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel Secret de serviciu. În situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, poliţistul nu obţine autorizaţiile / avizele necesare, acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

 21. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declaraţie pe proprie răspundere
  Agenţii de poliţie pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, vor completa, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Contestaţiile se transmit în format electronic, la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro

 6. Agenţii de poliţie pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, vor completa, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către comisia centrală de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 6. În cadrul probei, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestaţiile semnate şi datate se depun la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro.

 5. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 6. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postarea unui anunţ în secţiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. Sunt declaraţi "admis" la concurs candidaţii care au obţinut nota cea mai mare la testul scris, în funcţie de postul vacant pentru care s-au înscris și au candidat. În cazul în care mai mulţi candidaţi care s-au înscris pentru acelaşi post au obţinut aceeaşi notă la testul scris, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat admis candidatul care obține nota cea mai mare.

 2. După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilită la testul scris, la o dată ce va fi stabilită şi comunicată ulterior. Interviul susţinut în vederea departajării poate fi contestat. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Contestațiile se transmit în termenul de 24 ore de la afişare, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera.itpfsighet@igpf.ro. Contestaţiile se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul de departajare este definitivă

 3. În eventualitatea susţinerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secţiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 4. Candidaţii declaraţi ”respins” în urma interviului de departajare la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, nu pot ocupa în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau alte unităţi.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Transmiterea documentelor care constituie dosarul de recrutare după data şi ora prevăzute în prezentul anunţ, nu vor fi luate în considerare. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au menţiuni sau înscrisuri pe ambele părţi, se transmit scanate faţă-verso.

 9. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare şi / sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sunt obligatorii pentru candidaţii care au / au avut raporturi juridice de muncă.

 10. In situaţia în care, în perioada destinată transmiterii dosarului de recrutare candidatul constată că a omis trimiterea unui document / unor documente, acesta va transmite un nou e-mail care va conţine doar documentul/documentele lipsă, cu menţiunea : Completare dosar de recrutare, numele şi prenumele, postul pentru care candidează.

Informații suplimentare:
 1. La înscriere, candidaţii trebuie să aleagă postul pentru care candidează, datorită condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului.
  Pe cererea de înscriere, candidaţii vor specifica postul pentru care candidează: ofiţer specialist III la Compartimentul Tehnic sau ofiţer specialist III la Compartimentul Protecţia mediului.
  Candidații se pot înscrie doar pentru un singur post din cele două prevăzute.
  Înscrierea candidaţilor are loc până la data de 11.06.2024, ora 14:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare) și se realizează prin transmiterea, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera.itpfsighet@igpf.ro a următoarelor documente: Cererea de înscriere, Copie act de identitate şi Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

 2. Depunerea dosarului de recrutare în volum complet are loc până la data de 17.06.2024, ora 14:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare) și se realizează prin transmiterea documentelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera.itpfsighet@igpf.ro.

 3. Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.), vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF și transmise în format electronic pe adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).

 4. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier PDF separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Ionescu Ioan – act identitate, Ionescu Ioan – cerere înscriere etc.)

 5. Toate documentele vor fi scanate în format PDF, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului PDF ataşat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original ex: diploma de licenţă este scanată față/verso) și este lizibil.

 6. Toate documentele vor fi transmise printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișiere PDF atașate e-mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB.

 7. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume și prenume – conţinutul emailului şi specialitatea la care se înscrie (Ex: Ionescu Ioan - Dosar de recrutare concurs incadrare directa ofiţer Logistică-tehnic sau Ionescu Ioan - Dosar de recrutare concurs incadrare directa ofiţer Logistică-protecţia mediului).

 8. Ulterior înscrierii, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acestuia de la aceeași adresă, respectiv: cariera.itpfsighet@igpf.ro, în care li se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la consurs. Numărul de înregistrare al cererii de înscriere la consurs va deveni cod unic de identificare al candidatului, ca alternativă la prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs. În situaţia în care candidatul nu primeşte confirmarea în maxim 2 zile lucrătoare, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației la numărul de telefon 0262.314.528, interior: 26064, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul sediului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, pentru clarificarea situației.

 9. Candidații vor transmite dosarul de recrutare exclusiv la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro. Este interzisă transmiterea dosarului de recrutare prin alte moduri și mijloace (ex: personal, prin poștă, poștă militară, fotografii ale documentelor solicitate, etc.). Astfel, dosarele de recrutare care nu sunt transmise la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro nu vor fi luate în considerare.

 10. Recomandăm candidaților ca documentele solicitate în vederea înscrierii / depunerii dosarului în volum complet să fie transmise printr-un singur e-mail.

 11. La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi transmise în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 12. Documentele din dosarul de recrutare se trimit exclusiv în format electronic, la adresa de mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro, iar după afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat ”ADMIS” va prezenta documentele în original, pentru certificarea pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Documentele prevăzute la literele a)-g) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile privind certificarea copiilor nu se mai realizează.

 13. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunţ. Dacă autorizaţiile/avizele necesare exercitării atribuţiilor postului nu sunt obţinute ulterior numirii în funcţie, potrivit termenelor stabilite, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 14. După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

 15. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat <admis>, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute

 16. Candidaților declarați „admis” la concurs li se va acorda gradul profesional în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia vor fi încadrați în funcții minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 0262.314.528, interior: 26064, în zilele lucrătoare, în intervalul 09:00-14:00

Grafic concurs:
 1. Graficul de desfasurare.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 12:43
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 12:08
 9. Tematica si bibliografia ofiter Tehnic si ofiter Protectia mediului.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 12:43
 10. Anunț - 2377-Concurs - ocupare 2 posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Logistică - Concurs - ocupare 2 posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Logistică.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:19
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunt testare psihologica planficata pentru data de 12.06.2024 - Anunt testare psihologica 12.06.2024.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:55
 2. Anunț - Anunt testare psihologica planficata pentru data de 13.06.2024 - Anunt testare psihologica 13.06.2024.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 15:17
 3. Anunț - Anunt testare psihologica 14.06.2024 - Anunt testare psihologica 14.06.2024.pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 8:11
 4. Anunț - modificare partiala grafic concurs privind sustinerea probei scrise in data de 20.07.2024 - modificare grafic concurs specialitatea Logistica.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 10:20
 5. Anunț - Anunt rezultate evaluare psihologica - Anunt rezultate evaluare psihologica din perioada 12-14.06.2024.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 12:43
 6. Anunț - modificare partiala grafic concurs privind sustinerea probei scrise in data de 27.07.2024 - modificare grafic concurs specialitatea Logistica.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:24
 7. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Tabel rezultate validare dosare - Anunt rezultate validare dosare concurs specialitatea logistica.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:25