Postat la data de: 04.06.2024, ora 13:51

Anunț încadrare directă ocuparea a 2 posturi de ofițer specialist I (formator)

Scoala de Perfectionare a Pregatirii Personalului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 4 - Ofițer specialist I (formator) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Scoala P.F. Drobeta T.S. - Catedra de Pregătire Specifică, jud. MH, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Domeniu de activitate: Formare inițială și continuă
 • poz. 11 - Ofițer specialist I (formator) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Scoala P.F. Drobeta T.S. - Catedra de Ordine Publică, jud. MH, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN, Domeniu de activitate: Formare inițială și continuă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: Subinspector de poliție
 • pregătire de bază:
  - Pentru funcția de ofițer specialist I (formator), poziția 4 din statul de organizare: Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe sociale, științe umaniste și arte, știința sportului și educație fizică, științe inginerești.
  - Pentru funcția de ofițer specialist I (formator), poziția 11 din statul de organizare: Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe sociale, științe umaniste și arte, științe inginerești
 • pregătire de specialitate: Program de pregătire în psihopedagogie / metodică organizat în cadrul național pentru pregătirea personalului didactic sau al unui curs de evaluator de competențe profesionale sau un curs de profil absolvit în cadrul instituțional al sistemului de ordine publică, apărare și siguranță națională ori curs acreditat pentru obținerea calificării de formator / similar organizat de furnizori autorizați. Acestea pot fi urmate și absolvite în termen de 6 luni de la ocuparea postului.
 • alte cunoştinţe: Din domeniul ordine și siguranță publică, management educațional, psihopedagogie și metodică, planificarea activităților de învățământ / formare profesională.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să dețină / să obțină autorizație de acces la informații clasificate, nivel SECRET DE SERVICIU.
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani / 5 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 2 ani.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcție de execuție conform baremelor M.A.I.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcție de execuție conform baremelor M.A.I.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Psihopedagogie în formarea și educația adulților, de previziune, organizare, planificare, analiză, orientare și acțiune eficientă, putere de concentrare, gândire analitică, conceptuală și flexibilă, adaptabilitate rapidă, ușurință în exprimare, mobilizare rapidă, receptivitate, spirit de echipă dezvoltat, competențe digitale și în utilizarea mijloacelor didactice moderne (stație de lucru, retroproiector, videoproiector, tablă inteligentă ș.a.).
 • atitudini necesare/comportament: Conduită morală, cinste, corectitudine, inițiativă, rezistență la condiții de stres și efort intelectual, prestanță și diplomație în relațiile interumane, persuasiune, obiectivitate, consecvență, autocontrol, capacitate de a lucra în echipă, altruism, ținută îngrijită și regulamentară.
 • definirea sumara a atributiilor postului:
  - promovează, proiectează și derulează programel și activități de formare, pe baza necesarului și cererii de formare identificate la nivelul P.F.R. / M.A.I., conform competențelor;
  - organizează programe de formare, asigurând toate condițiile necesare desfășurării optime a programului de formare;
  - evaluează competențele efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, potrivit documentelor curriculare;
  - evaluează programe de formare, atât cele proprii cât și cele propuse spre evaluare în vederea autorizării, după caz.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Declarație de confirmare a acordului cu privire la înregistrarea audio / video a concursului
  (conform modelului anexat)
 22. *Adeverință
  Adeverinta din care să rezulte vechimea în muncă / din care în M.A.I., precum și vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul.

 23. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarație de confirmare a acordului cu privire la înregistrarea audio / video a concursului
  (conform modelului anexat)
 14. *Adeverință
  Adeverinta din care să rezulte vechimea în muncă / din care în M.A.I., precum și vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinescu condițiile legale, vor completa, în acest sens, o declarație pe propria răspundere, conform modelului anexat la secțiunea Fișiere anunț.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la testul scris poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@scoalapfrdrobeta.ro.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.

Departajare:
 1. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la testul scris. În situația în care, mai mulți candidați au aceeași notă la proba scrisă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Informațiile legate de organizarea interviului de departajare vor fi cumunicate ulterior.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Depunerea cererilor de participare la concurs se realizează în perioada 04.06.2024 până la data de 11.06.2024, ora 14.00, iar dosarul de recrutare în volum complet până la data de 17.06.2024 ora 14.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Atât cererea de participare cât și dosarul de recrutare în volum complet se vor transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@scoalapfrdrobeta.ro.

 2. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adrea de e-mail resurseumane@scoalapfrdrobeta.ro indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un fișier pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele și prenumele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Ionescu Ion - dosar de candidat concurs ofițer specialist I (formator) la Catedra _______); e-mail transmis de candidat va avea subiect (titlu) de aceeași formă ca și fișierul și nu trebuie să depășească 25 MB; candidații vor verifica, înaintea transmiteri, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral și este lizibil;
  - documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs, pentru activitatea de validare / invalidate a candidaturilor;
  - ulterior depunerii cererii de înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă (resurseumane@scoalapfrdrobeta.ro), în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs. Numărul de înregistrare va deveni cod unic de identificare al candidatului pe întreaga procedură de concurs. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în maxim 2 zile lucrătoare, acesta se poate adresa unității organizatoare la nr. de telefon 0252/208077.

 3. După certificarea documentelor, candidatul declarat admis la concursul pentru ocupare postului vacant prin încadrare directă, susține evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situația constatării inaptitudinii psihologice sau medicale, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătorare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

 4. Personalului încadrat direct / reîncadrat ca polițist în funcții cu specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grada profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă, după cum urmează:
  a) la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliție;
  b) la un stagiu între 5 și 7 ani - inspector de poliție;
  c) la un stagiu între 8 și 10 ani - inspector principal de poliție;
  d) la un stagiu între 11 și 14 ani - subcomisar de poliție;
  e) la un stagiu între 15 și 18 ani - comisar de poliție;
  f) la un stagiu de 19 ani și peste - comisar - șef de poliție.
  Agentului de poliție care intră în corpul ofițerilor de poliție în condițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, i se acordă gradul profesional în funcție de vechimea în structurile M.A.I., astfel:
  a) sub 5 ani - subinspector de poliție;
  b) între 5 și 10 ani - inspector de poliție;
  c) peste 10 ani - inspector principal de poliție.
  Prevederile referitoare la acordarea gradelor profesionale personalului încadrat direct / reîncadrat ca polițist se aplică și agentului de poliție care trece în corpul ofițerilor de poliție și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în specializările prevăzute în fișa postului, dacă raportat la vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât cel raportat la vechimea în structurile M.A.I.


 5. Candidatul declarat admis la concurs i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) și (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică.

 6. Încadrarea polițistului se va face în funcția minimă prevăzute de lege, corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

 7. Încadrarea în funcție a agentului de poliție trecut în corpul ofițerilor de poliție se realizează în condițiile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 8. Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional.

 9. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul de mai sus, ofera de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

 10. În cazul în care avizele / autorizațiile nu sunt deținute și nu se obțin ulterior, după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform prevederilor art. 27^21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Serpentina Roșiori nr. 3 - 5, județul Mehedinți, telefon 0252/208077, în intervalul orar 07.30 - 15.30.

Grafic concurs:
 1. Grafic de desfășurare al concursului.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:31
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:55
 9. Model - - - Declaratie inregistrare audio - video.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 9:05
 10. Model - - - Declaratie evaluare psihologică agenti de poliție.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 9:07
 11. Tematica si bibliografia pentru ocuparea functiilor de ofiter specialist I (formator).pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:48
 12. Anunț - 2389-Anunț încadrare directă ocuparea a 2 posturi de ofițer specialist I (formator) - Anunț încadrare directă ocuparea a 2 posturi de ofițer specialist I (formator).pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 13:51
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - - - Erata anunt concurs.docx - Adăugat la: 07.06.2024, ora 14:02
 2. Alte informări pentru candidați - - - Anunt planificare evaluare psihologică.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 18:03
 3. Alte informări pentru candidați - - - Anunt planificare evaluare psihologica in data de 13.06.2024.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 15:21
 4. Alte informări pentru candidați - - - Anunt planificare evaluare psihologica în data de 14.06.2024.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:20
 5. Erată - - - Erata data proba scrisa concurs.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:38
 6. Alte informări pentru candidați - - - Tabel nominal cu candidatii (agenti de politie) apt psihologic.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 14:09
 7. Erată - - - Erata data proba scrisa concurs.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:32
 8. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - - - Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 11:42