Postat la data de: 04.06.2024, ora 17:50

Anunț ocupare funcție vacantă de execuție - ofițer specialist III comp. Tehnic, Biroul Logistic

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 21/a - ofițer specialist III prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-I.T.P.F. Oradea - Biroul Logistic, compartiment Tehnic, jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Tehnic
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), ciclul I de studii universitare, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești :
  - inginerie chimică ( specializarea – chimie militară );
  - inginerie civilă ( specializarea : construcții și fortificații );
  - inginerie mecanică;
  - inginerie genistică;
  - inginerie de armament, rachete și muniții;
  - științe militare, informații și ordine publică ( specializarea Logistică );
 • pregătire de specialitate: nu este cazul;
 • alte cunoştinţe: nu este cazul;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel – SECRET
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu e cazul;
 • vechime în muncă/din care în MAI: nu e cazul;
 • vechime în funcţii de conducere: nu e cazul;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 12 luni;
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - aptitudini organizatorice, decizionale, coordonare, control și planificare și un dezvoltat spirit de observație, bun gospodar, conștiinciozitate, seriozitate, corectitudine;
  - rezistență la acțiunea factorilor de stres (lucrul în condiții de solicitare psihică ontensă sub presiunea timpului)
  - flexibilitate în gândire;
  - stăpânire de sine;
  - asumarea responsabilității;
  - inovarea activității (orientarea consecventă asupra ce trebuie schimbat în vederea îmbunătățirii modului de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților);
  - capacitate de exprimare (oral și scris) clar și coerent;
  - operarea/utilizarea computerului personal;
 • atitudini necesare/comportament: - folosirea unui limbaj civilizat în relațiile de serviciu, spirit de lucru în echipă, inițiativă în muncă, disponibilitate de lucru peste orele de program;
  - discreție, loialitate, prestanță, perseverență obiectivitate.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform baremelor stabilite de M.A.I.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru îndeplinirea cerinţelor funcţiei, conform baremelor de încadrare în M.A.I.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu e cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu e cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu e cazul;
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: nu e cazul;
 • definirea sumara a atributiilor postului: Prevede, planifică, organizează, coordonează, îndrumă, controlează, propune măsuri şi răspunde de activitatea de asigurare tehnică şi materială din cadrul inspectoratului, dotare, păstrare, exploatare, reparare, întreţinere a bunurilor materiale specifice compartimentului tehnic pe linie de armament și muniție, tehnică specială, geniu-chimic, intendență, în conformitate cu actele normative în vigoare şi normelor de înzestrare şi consum.
  Pune în aplicare în cadrul inspectoratului legile, ordinele , instrucţiunile şi dispoziţiile privind activitatea pe linie de armament și muniție, tehnică specială, geniu-chimic, intendență în M.A.I.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. Documente din care să rezulte motivul / temeiul legal al încetării contractelor de muncă / raporturilor de muncă / serviciu în ultimii 7 ani;
  (obligatorii în situația în care, din documentele de vechime nu rezultă aceste informații)
 22. Adeverință din care să rezulte gradul profesional / militar deținut, doar dacă este cazul.
  (obligatorie pentru candidații care sunt / au fost încadrați în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională)
 23. Adeverință cu vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției pentru care se organizează concurs, doar dacă este cazul.

 24. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. Adeverință cu vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției pentru care se organizează concurs, doar dacă este cazul.
 14. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat,
  (în completarea adeverinței de la punctul 11 - Dosar polițiști - agent)
  (din adeverință trebuie să reiasă și următoarele mențiuni:

  - gradul profesional deținut;
  - vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul;
  - dacă deține autorizație de acces la informații clasificate, cu indicarea clasei și nivelului de acces și a perioadei de valabilitate;

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.)
 15. Adeverință cu vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției pentru care se organizează concurs, doar dacă este cazul

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 4. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale. Contestaţia se depune împreună cu fişa medicală, în copie conformă cu originalul, precum şi cu orice alte documente medicale relevante pentru soluţionarea contestaţiei la sediul Direcţiei medicale sau prin poştă electronică ori prin fax şi se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul secretariatului Direcţiei medicale, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, denumită în continuare Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Contestatiile se transmit exclusiv electronic pe adresa de e-mail: bru.itpforadea@igpf.ro

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba de concurs constă în rezolvarea unui test scris, tip grilă.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestatiile se transmit exclusiv electronic pe adresa de e-mail: bru.itpforadea@igpf.ro

 5. Rezultatele la contestaţii se comunică prin prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină

 6. Notele acordate după soluționarea contestațiilor la testul scris sunt definitive

Departajare:
 1. Nota de promovare este minimum 7,00. Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba scrisă, în limita posturilor scoase la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior, în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 2. Candidații nemulțumiți de rezultatele proprii obținute la interviul de departajare pot depune contestație în 24 ore de la afișare

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se transmit exclusiv electronic pe adresa de e-mail: bru.itpforadea@igpf.ro

 5. Rezultatele la contestaţii se comunică prin prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 6. Notele acordate după soluționarea contestațiilor la interviul de departajare sunt definitive.

 7. Interviul de departajare se înregistrează audio şi/sau video .

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. a). Înscrierea candidaților se face exclusiv în format electronic, inclusiv în zilele nelucrătoare, până la data si ora limită: 11.06.2024, ora 14.00, pe bază de cerere de înscriere adresată domnului inspector-șef al I.T.P.F. Oradea, care se transmite la adresa de e-mail: bru.itpforadea@igpf.ro
  În următoarele 1-2 zile lucrătoare, ulterioare transmiterii cererii de inscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acesteia de la aceeași adresă, respectiv: bru.itpforadea@igpf.ro precizându-se codul unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
  În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Biroului Resurse Umane al I.T.P.F. Oradea la numărul de telefon 0259.401.400, interior 26.060, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Biroul Resurse Umane, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, pentru clarificarea situației.

  Nicio cerere de înscriere la concurs transmisă dupa data/ora limită nu va mai fi înregistrată.

  Este interzisă înscrierea la concurs prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv bru.itpforadea@igpf.ro , astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

  b). Documentele din dosarul de recrutare se trimit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: bru.itpforadea@igpf.ro
  După încheierea perioadei de depunerea a dosarelor de recrutare, respectiv după data de 17.06.2024, ora 14.00, niciun document transmis în vederea completării dosarului, nu va mai fi luat în considerare.

 2. Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic.

 3. Toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original; Exemplu: diploma de licentă este scanată față-verso) și este lizibil. Documentele se transmit printr-un singur e-mail.

 4. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Exemplu: Ionescu Ion - Dosar de recrutare concurs ofițer specialist III - compartiment Tehnic - ITPF Oradea)

 5. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în condiţiile legii.

 6. Adeverința medicală menționată la pct. 16 din Dosar polițisti - încadrare directa + reincadrare + transfer, după primirea dosarului de recrutare, va fi transmisă de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea medicului de unitate pentru analizarea datelor medicale consemnate precum și corespondenței dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale.
  În situația în care medicul de unitate, care completează pe verso, consemnează ”NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI”, iar procedura de selecție încetează, acest fapt se aduce la cunoștință candidatului sub semnătură.
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) și (6) din Anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105 din 2020, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.
  ATENȚIE: adeverința medicală va fi scanată și față și verso de către candidați.
  ATENȚIE: în cazul în care medicul de unitate nu poate concluziona adeverința medicală datorită faptului că aceasta este ilizibilă / incompletă / completată necorespunzător de către medicul de familie al candidatului, dosarul de recrutare va fi respins.

 7. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului, să se informeze permanent prin verificarea paginii de internet și/sau avizierului unității cu privire la datele concursului.

 8. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile Anexa nr. 3, art. 57 ^1, alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 9. Candidatului declarat admis la concurs i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică.

 10. Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional

 11. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00

 12. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se va face pe o perioadă de probă de 12 luni și nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 13. Cu privire la candidații agenți de poliție declarați ”admis”, încadrarea în funcţii şi acordarea gradelor profesionale se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, şi a O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.
  Poliţistului care trece în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
  a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
  b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
  c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
  Polițistului i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului dacă prin aplicarea acestei prevederi i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile aplicării regulilor privind vechimea în structurile M.A.I.

 14. Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Date de contact:
 1. Structura care gestionează concursul organizat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea, cu sediul în mun. Oradea, str. Calea Aradului, nr. 2, jud. Bihor, este Biroul Resurse Umane - compartimentul Resurse Umane, tel: 0259.401.400, interior 26.060.
  Relaţii suplimentare se pot obţine telefonic în zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 14.00

Grafic concurs:
 1. Grafic - incadrare directa of sp. III comp tehnic.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:41
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 7. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:55
 8. tematica si bibliografie of sp III Tehnic.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:40
 9. Model - Cerere de înscriere la concurs - Cerere de înscriere la concurs of sp III Tehnic.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:42
 10. Anunț - 2449-Anunț ocupare funcție vacantă de execuție - ofițer specialist III comp. Tehnic, Biroul Logistic - Anunț ocupare funcție vacantă de execuție - ofițer specialist III comp. Tehnic, Biroul Logistic.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:50
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - ANUNT modificare grafic desf concurs of. sp. III Tehnic - ANUNT modificare grafic desf concurs of. sp. III Tehnic.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:55
 2. Anunț - Anunt planificare evaluare psihologica agenti de politie - of. sp. III Tehnic pt 14.06.2024 - Anunt planificare evaluare psihologica agenti de politie - of. sp. III Tehnic pt 14.06.2024.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:58
 3. Model - Declarație deținere aviz psihologic agenți de poliție - Declarație deținere aviz psihologic agenți de poliție.docx - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:59
 4. Anunț - Rezultatele la testarea psihologica a candidatilor politisti la incadrare directa sp III Th - Rezultatele la testarea psihologica a candidatilor politisti la incadrare directa sp III Th.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 9:33
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista cu candidatii of sp III Tehnic care nu pot participa la concurs in urma verificarii dosarelor - Lista cu candidatii of sp III Tehnic care nu pot participa la concurs in urma verificarii dosarelor.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 13:02
 6. Anunț - ANUNT modificare grafic desf concurs of. sp. III Tehnic pt 27.07.2024 - ANUNT modificare grafic desf concurs of. sp. III Tehnic p2.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 16:42