Postat la data de: 10.06.2024, ora 8:26

concurs - îngrijitor

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Procedura PS- 001-DM-RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul si responsabilitatile personalului implicat in activitatea de examinare medicala pentru incadrarea personalului contractual in unitatile M.A.I. , cu modificarile si completarile ulteriare.
 6. Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in M.A.I., cu modificarile si completarile ulteriare.
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii generale

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 79 - ÎNGRIJITOR prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Botosani - Serviciul Logistic, jud. BT, MUNICIPIUL BOTOSANI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Studii de specialitate: cel putin absolvent invatamant gimnazial cu diploma de absolvire sau echivalent
 • Cerințe specifice: 1. Starea sanatatii : ,,APT” medical;
  2. Trasaturi psihice si de personalitate: ,,APT” psihologic;
  3. Autorizație de acces la informații clasificate ,,Secret de serviciu”(după numirea înfuncție)
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
25.06.2024, ora 12:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 4. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 11. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 12. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 13. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 14. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 15. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 16. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 17. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 18. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 19. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)
 20. *Certificatul de integritate comportamentală
  (din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. În vederea participării la concurs, candidații vor parcurge etapele pentru obtinerea Fisei de aptitudine in munca, eliberata pentru candidati, de catre medicul specialist de medicina muncii la care este arondat Inspectoratul de Jnadarmi Judetean Botosani, din care sa rezulte aptitudinea in munca pentru profesia /functia si locul de munca pentru care s-a organizat concurs, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supravegherea sanatatii lucratorilor si Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul si responsabilitatile personalului implicat in activitatea de examinare medicala pentru incadrearea personalului contractual in unitatile M.A.I. Fisa de aptitudine in munca mentionata anterior, incheiata cu mentiunea ,,APT” va fi depusa la dosarul de inscriere pana la data si ora desfasurarii primei probe (proba practica), conform graficului. Fara aceasta fișa nefiind posibila participarea candidatului la concurs. Evaluarea medicala in vederea obtinerii fisei de aptitudine in munca, se efectueaza, cu plata, doar de catre candidatii declarati ADMIS la etapa de selectie a dosarelor de inscriere si care au fort declarati APT la testarea psihologica.

 3. Data, ora, si locul de desfasurare a examinarii medicale vor fi comunicate candidatilor odata cu afisarea rezultatelor la evaluarea psihologica in sectiunea ,,FISIERE ANUNT” din aceasta pagina.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 4. Candidatii trebuie sa se prezinte in ziua, data, ora și locul in care au fost planificati pentru sustinerea testarii psihologice avand asupra lor documentele de legitimare valabile. NU exista posibilitatea unei reprogramari a testarii psihologice.

 5. Doar pentru candidatii declarati ,,ADMIS” la etapa de selectie a dosarelor de concurs!

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 27.06.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

 2. 2. Aceasta etapa cuprinde urmatoarele activitati:
  - verificarea dosarelor de inscriere;
  - afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 28.06.2024
  - depunerea eventualelor contestatii - 01.07.2024
  - solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor - 02.07.2024

Proba practică (personal contractual - funcții de execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 04.09.2024, ora 12:00
 1. Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
  a)capacitatea de adaptare;
  b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  d)capacitatea de comunicare;
  e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. 5. - Afisarea rezultatelor la proba practica - 05.09.2024
  - Depunerea eventualelor contestatii - 06.09.2024
  - Afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor si rezultatul final al probeipractice - 09.09.2024

 6. Proba practica se va desfasura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani.

Proba - Interviu (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 10.09.2024, ora 12:00
 1. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.
  În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 6. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 7. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 8. - Afisarea rezultatelor la interviu - 11.09.2024
  - Depunerea eventualelor contestatii - 12.09.2024
  - Afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor si rezultatului final alinterviului - 13.09.2024

 9. Interviul se va desfasura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani!


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

Departajare:
 1. Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu. Este declarat ,,ADMIS” la concurs candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba practica, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu, in urma caruia comisia va decide asupra candidatului castigator.

Informații suplimentare:
 1. Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs LA SEDIUL
  Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani - Biroul Resurse Umane din municipiul Botosani, strada I.C. Bratianu, nr. 110-120, judetul Botosani, pana la data de 25.06.2024 ora 12.00 (DOAR IN ZILE LUCRATOARE, IN INTERVALUL ORAR 08.00-16.00)

 3. Cu ocazia inscrierii, candidatii vor prezenta toate documentele sus-mentionate. Toate actele solicitate in COPIE vor fi prezentate si in ORIGINAL, in vederea verificarii conformitatii si certificarii de catre persoana desemnata si de candisat. Documentele depuse in copie legalizata, nu mai necesita prezentarea originalelor.
  La depunerea dosarelor de concurs, candidatilor li se atribuie un COD numeric pentru identificare, care corespunde cu numarul de inregistrare al dosarului de concurs, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidatilor pe intreaga procedura de concurs.

 4. ATENTIE!!!
  - inscrierea si depunerea dosarelor de concurs se face PERSONAL, de catre candidat,exclusiv la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani;
  - documentele transmise prin alte mijloace decat - personal - nu vor fi luate inconsiderare.
  - nu va fi acceptat dosarul de concurs in cazul in care, documentele solicitate in original,prezinta deteriorari sau alterari ale elementelor de siguranta care nu permit stabilirea autenticitatii documentului sau sunt plastifiate.

 5. Prin inscrierea la acest concurs, candidatii isi manifesta implicit acordul cu privire la conditiile si modul de organizare si desfasurare a concursului (inclusiv ca probele sustinute in cadul concursului sa fie inregistrate audio-video, cu respectarea prevederilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal).

 6. 6. Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
  a. Selectia dosarelor;
  b. Proba practica;
  c. Interviul
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati ,,ADMIS” la etapa precedenta.

Date de contact:
 1. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani, Strada I.C. Bratianu, nr. 110-112, Botosani, Judetul Botosani, telefon 0231 511533; 0231 535199; Fax: 0231 516170; e-mail: contact@jandarmeriabotosani.ro, in intervalul orar 08.00 - 16.00

Grafic concurs:
 1. Calendar desfasurare concurs..pdf - Adăugat la: 06.06.2024, ora 16:06
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 06.06.2024, ora 15:23
 2. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 06.06.2024, ora 15:23
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 06.06.2024, ora 15:23
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 06.06.2024, ora 15:23
 5. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 06.06.2024, ora 15:23
 6. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 06.06.2024, ora 15:23
 7. tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 06.06.2024, ora 16:05
 8. Model - Acord prelucrare date cu caracter personal - ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL.pdf - Adăugat la: 06.06.2024, ora 16:08
 9. Model - model adeverinta medicala angajare personal civil - model adeverinta MEDICALA ANGAJARE PERSONAL CIVIL.pdf - Adăugat la: 06.06.2024, ora 16:09
 10. Anunț - 2515-concurs - îngrijitor - concurs - îngrijitor.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 8:26
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Tabel nominal privind prezultatele selectiei dosarelor de concurs - ANUNT rezultate analiza dosare - ingrijitor - site - hub.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 9:52
 2. Anunț - ANUNȚ PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURS - 6.3.1 Anunt EVALUARE PSIHOLOGICA PC -Î.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:21
 3. Anunț - REZULTATE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII LA SELECȚIA DOSARELOR - ANUNT rezultate solutionare contestatii - ingrijitor - SITE.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 15:06
 4. Anunț - TABEL REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICA - 6.3.3 Anunt REZULTAT EVALUARE PSIHOLOGICA PC -Î - HUB.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 13:32
 5. Anunț - Efectuare ANALIZE MEDICALE - 7.1.3 Anunt analize EXAMINARE MEDICALA PC -Î - HUB.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 15:38