Postat la data de: 10.06.2024, ora 14:59

Concurs incadrare muncitor calificat - instalator apa, canal

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Dispoziţia directorului general al Direcţiei Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Procedura PS–001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinarea medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I.
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii medii

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 106 - Muncitor calificat IV-I - Instalator prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Sc.M.Sub.Jand.Falticeni - Structura administrativa, jud. SV, MUNICIPIUL FALTICENI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Studii de specialitate: scoală de arte şi meserii sau studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • Perfecționări (specializări): curs de calificare în specialitatea instalator
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: - cunoașterea, montarea, punerea în funcțiune, diagnosticarea și remedierea tuturor tipurilor de instalații și utilaje folosite pentru alimentarea cu apa caldă și rece, canalizare, stingere incendii, încălzire, etc.;
  - pregătire temeinică de specialitate;
  - capacitate de execuţie a atribuţiunilor funcţionale;
  - poate să lucreze sub presiunea timpului;
  - spirit de echipă;
 • Cerințe specifice: - să fie declarați „Apt” din punct de vedere psihologic (verificările vor fi efectuate prin Centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne);
  - să fie declarați „apt” din punct de vedere medical (candidații vor parcurge etapele prevăzute de O.M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor M.A.I.);
  - autorizație de acces la nivelul de clasificare al informațiilor de nivel „secret de serviciu” (obținută după numirea pe funcție). Neacordarea accesului la documente clasificate de nivelul solicitat atrage eliberarea din funcție de drept.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
21.06.2024, ora 16:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 4. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 11. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 12. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 13. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 14. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 15. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 16. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 17. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 18. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 19. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)
 20. *Certificatul de integritate comportamentală
  (din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane)
 21. *Acord prelucrare date cu caracter personal
  (conform modelului anexat)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. În vederea participării la concurs, candidații vor parcurge etapele pentru obținerea Fișei de aptitudine în muncă eliberată pentru candidați de către medicul specialist de medicina muncii la care este arondată Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/ funcţia şi locul de muncă pentru care s-a organizat concurs, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedurii PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. Fișa de aptitudine în muncă menționată anterior încheiată cu mențiunea „APT” va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data desfăşurării primei probe (proba practică), fără aceasta fișă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs. Evaluarea medicală în vederea obținerii fișei de aptitudine în muncă, se efectuează cu plată, doar de către candidații declarați „ADMIS” la etapa de selecție a dosarelor de concurs și care au fost declarați „APT” la testarea psihologică.

 3. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate candidaților odată cu afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică în secțiunea „Fișiere anunț” din aceasta pagină.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 4. Contestația se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de psihosociologie al M.A.I. şi se depune personal la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 25.06.2024 - 26.06.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

 2. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați ADMIS la această probă.

Proba practică (personal contractual - funcții de execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 04.09.2024
 1. Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
  a)capacitatea de adaptare;
  b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  d)capacitatea de comunicare;
  e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admis la această probă.

 6. Proba practică se va desfășura la sediul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni.

Proba - Interviu (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 10.09.2024
 1. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.
  În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 6. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 7. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 8. Interviul se va desfășura la sediul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

Departajare:
 1. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu. Este declarat „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obținut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informații suplimentare:
 1. Scopul principal al postului: instalator apă, canal - cod 712602 - asigură permanent condițiile pentru buna funcționare a instalațiilor de alimentare cu apă, încălzire, hidranți și canalizări; executarea lucrărilor de remediere a defectelor apărute la instalațiile sanitare, etc.

 2. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice din prezentul anunț.

 3. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune personal dosarul de concurs, complet și corect întocmit, exclusiv la sediul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni din mun. Fălticeni, Strada Armatei, nr. 1-3, jud. Suceava până la data de 21.06.2024, ora 16.00. Accesul în unitate se face pe la Punctul de control acces nr. 1, mun. Fălticeni, Strada Armatei, nr. 1-3, jud. Suceava. Documentele transmise prin alte mijloace decât - personal, de către candidat la sediul școlii, nu vor fi luate în considerare. Documentele transmise prin alte mijloace decât - personal, de către candidat la sediul școlii, nu vor fi luate în considerare. Nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care, documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.

 4. Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele sus-menționate. La depunerea dosarelor de concurs, candidaților li se atribuie un cod numeric pentru identificare care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs. Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii şi certificării de către persoana desemnată şi de candidat. Documentele depuse în copie legalizată, nu mai necesită prezentarea originalelor.

 5. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului ( inclusiv ca probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio-video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal).

 6. Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data derulării activităților prilejuite de desfășurarea concursului aceștia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a acestei pagini şi consultarea avizierului unității.

 7. Candidatul declarat „ADMIS„ la concursul de ocupare a postului vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I se va realiza începând cu trimestrul IV al anului 2024.

 8. Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
  A. Selecţia dosarelor de concurs;
  B. Proba practică;
  C. Interviul.
  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „Admis” la etapa precedentă.

 9. Încadrarea în treapta profesională se face în funcție de vechimea in specialitatea calificării necesare
  ocupării postului, astfel:
  -Muncitor calificat IV- vechime mai mică de 3 ani;
  -Muncitor calificat III- vechime de minimum 3 ani;
  -Muncitor calificat II- vechime de minimum 6 ani;
  -Muncitor calificat I- vechime de minimum 9 ani.

Date de contact:
 1. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni , municipiul mun. Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, judeţul Suceava, tel. 0230/541660, int. 23507/23585, în intervalul orar 08.00-15.30.

Grafic concurs:
 1. Graficul de desfăşurare a concursului instalator sanitar 106.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:16
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:06
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:06
 3. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:06
 4. Tematica si bibliografie muncitor calificat - instalator apa canal.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:16
 5. Model - - - FORMULAR INSCRIERE.docx - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:16
 6. Model - - - Îndrumar autobiografie.doc - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:16
 7. Model - - - Tabel nominal cu rudele candidatului.docx - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:17
 8. Model - - - ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL.DOC - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:17
 9. Anunț - 2553-Concurs incadrare muncitor calificat - instalator apa, canal - Concurs incadrare muncitor calificat - instalator apa, canal.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:59
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Rezultate probă - - - Lista selectie dosare pc instalator_pt site.pdf - Adăugat la: 27.06.2024, ora 9:43
 2. Anunț - - - TESTARE PSIHOLOGICA - mc instalator.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 12:27