Postat la data de: 25.06.2024, ora 20:50

Anunț concurs T.C.O. ofiter specialitatea Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii

Inspectoratul de Politie Judetean Prahova organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 321 - ofiter specialist II prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Prahova - Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Altele
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliţie
 • pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență/ echivalentă
  sau
  studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să aibă/să obțină autorizații de acces la informații clasificate, clasa „Secret de serviciu”
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - capacitate de analiză și sinteză: dezvoltare bună;
  - spirit de observație: dezvoltare bună;
  -flexibilitate în gândire:-dezvoltare bună;
  -creativitate:-dezvoltare bună;
  -rezistență la acțiunea factorilor stresori: -dezvoltare bună;
  -abilități de comunicare și relaționare: -dezvoltare bună;
  -abilități de negociere/mediere, decizie: -dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: -spirit de inițiativă, determinare, obiectivitate, perseverență;
  -disciplină, conștiinciozitate, responsabilitate, onestitate;
  -autocontrol, adaptabilitate;
  -limbaj și vestimentație adecvate, loialitate față de instituție, integritate morală;
  -respectarea eticii și deontologieie profesionale; -conduită morală ireproșabilă în relațiile de serviciu și în societate;
  -discreție (păstrarea confidențialității activității profesionale, a datelor și documentelor de uz intern).
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: corespunzătoare, conform baremelor medicale din MAI.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic, conform baremelor M.A.I.
 • definirea sumara a atributiilor postului: - elaborează programele, proiectele și planurile de acțiune pentru realizarea activității de prevenire și coordonează implementarea lor, la nivel județean;
  -coordonează, îndrumă și monitorizează activitatea de prevenire a criminalitățiidesfășurată de subunitățile din cadrul inspectoratului județean de poliție;
  -participă la activitățile specifice de prevenire a criminalității din programele și proiectele locale;
  -inițiază și derulează parteneriate în domeniul prevenirii criminalității cu structuri guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate;
  -participă la campanii mass-media, conferințe, simpozioane și seminarii pe domenii de interes specific;
  -propune măsuri pentru îmbunătățirea mijloacelor și metodelor de prevenire pe domeniul de activitate;
  -elaborează materiale informativ-preventive.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
07.07.2024, ora 23:59
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestaţiile se transmit în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@ph.politiaromana.ro a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova.

Departajare:
 1. Va fi declarat "admis" la concurs primul candidat care a obținut notele cele mai mari la testul grilă, în ordinea descrescătoare a acestora (cu condiția ca nota obținută să fie minim 7.00) și care îndeplinesc cerințele de ocupare a posturilor.

 2. În situația în care, mai multi candidați au aceeași notă la proba scrisă, departajarea candidaților se va realiza pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia de concurs.

 3. Interviul se va suține după expirarea termenului de soluționare a eventualelor contestații la proba scrisă, pe baza aceleiași tematici și bibliografii, stabilite pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin postare la secțiunea "Fișiere anunț" din această pagină. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: resurseumane@ph.politiaromana.ro .

 4. Eventualele contestații la interviul de departajare vor fi soluționate în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluționarea eventualelor contestații la interviu este definitivă.

 5. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută.

 6. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea ”Fișiere anunț”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și vor fi depuse până la data de 05.07.2024, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare) la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurseumane@ph.politiaromana.ro.

 2. Dosarele de recrutare vor fi depuse în volum complet, până la aceeași dată, respectiv 05.07.2024, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova resurseumane@ph.politiaromana.ro

 3. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ion-cerere de înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original; de ex. diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiectul (titlul) de următoarea formă: numele și prenumele lui, precum si funcția pentru care candidează. (Ex: Popescu Ion – TCO ofiter analiza si prevenirea criminalitatii).

 4. În următoarea zi lucrătoare, ulterioară înregistrării cererii de înscriere, însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, la adresa indicată de aceștia, precizându-se codul unic de identificare atribuit candidatului.
  - E-mail-ul de confirmare nu certifică primirea în volum complet și corect a documentelor, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a candidaților. Verificarea documentelor transmise se realizează ulterior datei limită de depunere a dosarelor, de către comisia de concurs, în vederea validării. Codul atribuit urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 5. În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova la nr. de tel. 0244/302.153, int. 20153, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din str. Vasile Lupu, nr. 60, județul Prahova, în vederea clarificării.

 6. "Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii", potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

 7. Cu ocazia transmiterii documentelor pentru inscrierea la concurs, candidatii vor preciza si daca au sustinut in ultimele 6 luni (calculate pana la momentul validarii dosarelor) o evaluare psihologica organizata pentru ocuparea unui post de executie de ofiter, precum si unitatea beneficiara. In cazul sustinerii unei evaluari psihologice in termenul si scopul precizat, candidatul nu mai poate sustine o noua evaluare inainte de expirarea celor 6 luni de la data evaluarii.

 8. Candidatul declarat "admis", in termen de 5 zile lucratoare, va prezenta documentele din dosarul de recrutare, in original, in vederea certificarii pentru conformitate si semnarii de catre persoana desemnata si de catre candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, dupa certificarea copiilor.

 9. În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la OMAI nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Date de contact:
 1. Detalii suplimentare pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, nr. de telefon 0244/302.153 sau interior 20153, în zilele lucrătoare, in intervalul orar 09.00-14.00.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:36
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 25.06.2024, ora 19:04
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 25.06.2024, ora 19:04
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 25.06.2024, ora 19:04
 4. Tematica si bibliogafie TCO SPECIALITATEA Cercetarea si prevenirea criminalitatii.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:44
 5. Anunț - 2961-Anunț concurs T.C.O. ofiter specialitatea Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii - Anunț concurs T.C.O. ofiter specialitatea Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 10:25
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA GRAFICULUI DE CONCURS - ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA GRAFICULUI DE CONCURS.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 10:28
 2. Erată - - conditii generale - ERATA CONCURS TCO - conditii generale.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 9:19
 3. Erată - ADEVERINTA INDEPLINIRE CONDITII - AGENT DE POLITIE - ERATA TCO precizare adeverinte eliberate fara mentiunea privind art. 27^25 lit. h^1).pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 13:09
 4. Anunț - PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA 09.07.2024 - Planificare evaluare psihologica CAPC.pdf - Adăugat la: 06.07.2024, ora 16:39
 5. Anunț - PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA 10.07.2024 - TCO CAPC - ANUNT PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 13:07
 6. Anunț - PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA 12.07.2024 - ANUNT PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA - ANALIZA SI PREVENIREA CRIMINALITATII.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 12:49
 7. Anunț - PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA 13-14-15.07.2024 - ANUNT PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA - ANALIZA SI PREVENIREA CRIMINALITATII.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 11:21
 8. Rezultate probă - IPJ PRAHOVA ANUNT REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICA DESFASURATA IN PERIOADA 05.07-09.07.2024 - IPJ PRAHOVA ANUNT REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICA DESFASURATA IN PERIOADA 05.07-09.07.2024.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 15:10