Postat la data de: 25.06.2024, ora 21:07

Anunt concurs trecere in corpul ofiterilor - Analiza și prevenirea criminalității

Inspectoratul de Politie Judetean Bihor organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 253/A - ofiter specialist III prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Bihor - Compartimentul Analiza si Prevenirea Criminalitatii, jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Altele
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de politie
 • pregătire de bază: - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă/ echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să aibă/sa obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa ,,Secret de serviciu”
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
05.07.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a secțiunii ,,Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din această pagină.

 5. Candidații trebuie să se prezinte în data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

 6. Eventualele contestații se adresează Centrului de Psihosociologie și vor fi transmise în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor resurseumane@bh.politiaromana.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă constă în susținerea unui test grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat audio-video și se va desfășura în data de 20.07.2024.


Contestații:
 1. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 3. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă (testul grilă) este definitivă.

 4. Contestațiile se depun la adresa de e-mail resurseumane@bh.politiaromana.ro.

 5. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea „Fișiere anunț” din această pagină.

 6. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de executie poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 2. Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

 3. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea „Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 6. Candidatul declarat „respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu poate ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și vor fi depuse la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, respectiv resurseumane@bh.politiaromana.ro, până la data de 05.07.2024, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).


 2. Înscrierea și transmiterea dosarelor de recrutare în volum complet se realizează în perioada 25.06. – 05.07.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 05.07.2024 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail: resurseumane@bh.politiaromana.ro

 3. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic la adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan - Dosar de recrutare concurs TCO Analiza si prevenirea criminalitatii);

 4. Cel târziu în următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa.
  Fiecare candidat va primi la înscriere un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs.

 5. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta poate contacta telefonic lucrătorii Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, la numărul 0259.403.111, în zile lucrătoare, în intervalul orar 10.00-14.00. În cazul în care situația nu s-a soluționat, candidatul are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00-14.00, în vederea clarificării.

 6. Este interzisă înscrierea la concurs, precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat, la adresa de e-mail indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf. Nu vor fi acceptate documentele în original, care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță, care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.

 7. Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat.

 8. Politistului care trece in corpul ofiterilor de politie i se acorda gradul profesional in functie de vechimea in structurile MAI astfel:
  - sub 5 ani - subinspector de politie
  - intre 5 si 10 ani - inspector de politie
  - peste 10 ani - inspector principal de politie

 9. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 10. Fisele posturilor pot fi consultate, la cerere, de către candidați, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00-14.00.

 11. Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor posta în timp util în secțiunea „Fișiere publice ulterior activării anunțului” din această pagină.

 12. Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susținerea probei de concurs.

 13. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile şi modul de organizare şi desfășurare a concursului.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor, telefon 0259-403111, int. 20111 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Grafic concurs:
 1. Calendarul orientativ al desfasurarii concursului.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:38
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:00
 2. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:38
 3. Model - . - Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:54
 4. Model - . - Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 25.06.2024, ora 20:55
 5. Anunț - 3018-Anunt concurs trecere in corpul ofiterilor - Analiza și prevenirea criminalității - Anunt concurs trecere in corpul ofiterilor - Analiza și prevenirea criminalității.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 21:07
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Model - Declaratie din care sa rezulte daca in ultimele 6 luni au fost evaluati psihologic pentru acelasi scop - Declaratie evaluare psihologică TCO.docx - Adăugat la: 26.06.2024, ora 15:08
 2. Erată - . - Calendarul orientativ al desfasurarii concursului - modificat.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 10:44
 3. Anunț - . - Anunt programare evaluare psihologică Agronomie - 05.07.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:48
 4. Anunț - . - Anunt programare evaluare psihologică - 05.07, 06.07, 07.07.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 15:48
 5. Anunț - . - Anunt programare evaluare psihologică duminica si luni.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 9:08
 6. Anunț - . - ..Anunt programare evaluare psihologică 08.07. 09.07.2024.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 22:20
 7. Anunț - . - Anunt rezultate evaluare psihologica 05.07-07.07 AGRONOMIE ..pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 16:19
 8. Anunț - . - Anunt programare evaluare psihologică 13-15.07..pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 10:26
 9. Anunț - . - Anunt rezultate evaluare psihologica 05.07-07.07 + 10.07 STEFAN si 08.-09.07. AGRONOMIE..pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 19:12