Postat la data de: 28.06.2024, ora 13:30

Un post de ofițer la Biroul Cifru și Transmisiuni Cifrate din Direcția Securitatea Informațiilor

Direcția Generală de Protecție Internă organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. - - ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Sublocotenent - arma: Informații MAI, unitatea: Dir. Gen. Protecție Internă - Biroul Cifru și Transmisiuni Cifrate din cadrul Direcției Securitatea Informațiilor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Cifru
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Subofițerul / maistrul militar poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) au absolvit studii superioare
b) sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare. (**)
e) au o vechime de cel puţin doi ani în cadrul MAI;
f) au obţinut calificativul de cel puţin «foarte bun» la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI.
(**) Art. 17 alin. (2): „La propunerea consiliilor de onoare și a comandanților de unități, cadrul militar este pus la dispoziție când este trimis în judecată sau judecat de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat.”
Art. 21 lit. a) și b): „Cadrul militar se suspendă din funcție de drept în următoarele situații:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu:
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării profesiei;”


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: Să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare de licență (S).
 • pregătire de specialitate: Curs de inițiere în activitatea oficială de cifru (Cursul se realizează în maxim 6 luni de la data obținerii avizului pentru lucrul cu cifrul de stat).
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Să aibă vechime de cel puțin 3 ani în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională și să fi obținut calificativul de cel puțin ”Foarte bun” la aprecierile anuale de serviciu, în ultimii 3 ani.(Condiții obligatorii pentru obținerea avizului scris, pentru munca cu cifrul de stat).
 • definirea sumara a atributiilor postului: Asigură gestionarea activității oficiale de cifru la nivelul MAI și zonare TEMPEST.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să dețină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel „STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ”;
  Certificat de securitate NATO, nivel NATO SECRET;
  Certificat de securitate UE, nivel SECRET UE/EU SECRET;
  Aviz, scris, pentru munca cu cifrul de stat emis de Organul Central de Cifru al MAI. (Candidații care nu dețin avizul respectiv își pot depune dosarul, iar în situația în care vor fi declarați ”admis”, va fi declanșată procedura de avizare pentru lucrul cu cifrul de stat, neemiterea avizului atrăgând efectele prevăzute de lege).

  Candidații care nu dețin autorizație de acces la informații clasificate sau dețin niveluri inferioare celui menționat, își pot depune dosarul de candidat, iar în situația în care vor fi declarați „admis” va fi declanșată procedura de validare, neemiterea autorizației necesare atrăgând efectele prevăzute de lege, respectiv eliberarea din funcție și punerea la dispoziție, în condițiile legii.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
03.07.2024, ora 12:00
Dată limită depunere dosar: 
08.07.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - TCO
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI;
  - vechimea în structuri ale MAI.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Precizare
  Din adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat trebuie să reiasă nivelul de acces la informații clasificate, perioada de valabilitate a autorizației, vechimea de cel puțin 3 ani în instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională a candidatului, precum și calificativele la aprecierile anuale de serviciu, pentru ultimii 3 ani.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidatul va transmite contestatia, scanata in format pdf., la adresa de e-mail recrutare@dgpi.ro, cu luarea in considerare a dispozitiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MAI.

 6. În situația în care candidații au fost evaluați psihologic în ultimele 6 luni pentru ocuparea unui post de execuție vacant prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, aceștia vor transmite, la adresa de e-mail menționată în cuprinsul anunțului de concurs, cu respectarea termenului prevăzut, declarația pe proprie răspundere completată, conform modelului anexat anunțului de concurs.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - interviu (cf. OUG nr. 76/2016)
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Proba are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, a aptitudinilor și abilităților specifice pentru îndeplinirea atribuțiilor postului, precum și a atitudinilor și motivațiilor relevante pentru stabilirea integrității profesionale - probă eliminatorie.

 2. La interviu este declarat ”admis” candidatul care obține minimum nota 7,00 și nu prezintă vreun element de profil indezirabil la capitolul de evaluare a integrității profesionale.
  La testul scris pot participa candidații care au fost declarați ”admis” la proba interviu.

 3. Proba are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, a aptitudinilor și abilităților specifice pentru îndeplinirea atribuțiilor postului, precum și a atitudinilor și motivațiilor relevante pentru stabilirea integrității profesionale - probă eliminatorie.

 4. La interviu este declarat ”admis” candidatul care obține minimum nota 7,00 și nu prezintă vreun element de profil indezirabil la capitolul de evaluare a integrității profesionale.
  La testul scris pot participa candidații care au fost declarați ”admis” la proba interviu.

 5. Ora realizării interviului pentru fiecare candidat în parte va depinde de numărul candidaților înscriși. Data, ora și locul vor fi postate în secțiunea „Fișiere anunț”.

Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Va consta în rezolvarea unui test-grilă. La testul scris pot participa candidații care au fost declarați „admis” la proba interviu.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba eliminatorie sau la testul scris poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 5. Depunerea eventualelor contestatii se va face prin transmitere in format electronic pe adresa de e-mail recrutare@dgpi.ro.

Departajare:
 1. Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă la testul scris, este declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, la proba interviu.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Concursul prin trecerea în corpul ofițerilor se adresează exclusiv cadrelor militare, respectiv subofițerilor și maiștrilor militari din MAI care îndeplinesc condițiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare și condițiile de ocupare prevăzute în fișele posturilor.

  2. În vederea aplicării prevederilor art. 19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 76/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru evaluarea integrității profesionale, candidații ce vor fi planificați au obligația de a se prezenta la data, ora și locul stabilite, conform planificărilor ce vor fi postate în secțiunea „Fișiere anunț”.
  Verificările de specialitate pentru evaluarea integrității profesionale a candidaților, se vor concretiza prin emiterea unui aviz „pozitiv/negativ”, după caz. Avizul acordat inițial nu are caracter definitiv și poate fi modificat pe întreaga durată a procedurii de selecție (de la transmiterea cererii de înscriere și până la emiterea actului administrativ de numire în funcție), având în vedere elementele de noutate apărute. În cazul în care, din verificările efectuate, rezultă suspiciuni cu privire la integritatea candidaților, ce fac imposibilă încadrarea în DGPI, aceștia sunt excluși din procedura de ocupare a postului vacant. Motivarea deciziei adoptate în baza rezultatului verificărilor nu se comunică.

  3. Documentele de înscriere și cele de completare a dosarului de recrutare se transmit, exclusiv în format .pdf (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 mb), la adresa de e-mail recrutare@dgpi.ro, în termenul prevăzut în prezentul anunț. Prin excepție, în situația în care documentele nu se pot comprima la 10 mb, candidatul poate transmite e-mail-uri succesive.
  La rubrica ,,Subiect” din e-mail-ul de înaintare al documentelor de înscriere la concurs, respectiv cel de transmitere al dosarului de concurs, și în conținutul e-mail-lui, candidatul va preciza: numele, prenumele, postul și structura pentru care candidează (ex.: Inscriere POPESCU ION -ofiter- DSI-BCTC sau Dosar candidat POPESCU ION -ofiter- DSI-BCTC).

  4. În cadrul procedurii de concurs, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate.
  Candidaților înscriși la concurs li se va atribui câte un cod unic de identificare, ce va fi comunicat acestora pe e-mail (la adresa de e-mail de la care au fost înaintate cererile de înscriere la concurs), prin intermediul căruia se vor realiza activitățile de postare/afișare în cadrul procedurii de concurs.

  5. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mailului și nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător.
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunță telefonic, în scopul identificării de soluții care să nu împieteze înscrierea candidaților la concurs.
  La concurs pot participa doar candidaţii ale căror dosare sunt complete, corect întocmite şi transmise, exclusiv în format electronic, în termenul prevăzut în anunț.

  6. Candidații declarați „admis” la concurs sunt înștiințați în scris cu privire la emiterea actului administrativ. Aceștia au obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.
  În situaţia invalidării concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat „admis” care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet, precum şi în celelalte situaţiI în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
  Candidaților declarați “admis” li se va acorda gradul militar în condițiile Legii nr. 80/1995 și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, ambele acte normative cu modificările și completările ulterioare.

  Candidații declarați „admis” la concurs depun la Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Generale de Protecţie Internă, cu sediul în municipiul Bucureşti, următoarele documente, astfel:
   în original:
  - cerere de înscriere;
  - CV;
  - declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
  - adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat;
  - declarația pe propria răspundere privind evaluarea psihologică.

   prezintă originalul pentru:
  - copiile documentelor care să ateste nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, însoțite în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile matricole, după caz;
  - copia cărții de identitate;
  - copiile certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă.

  După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  Documentele solicitate candidaților declarați „admis” pentru certificare „conform cu originalul” pot fi depuse din inițiativa acestora, în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.
  În situaţia în care candidații declarați „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, ori nu se prezintă în termenul de maxim 30 de zile de la data înștiințării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

  Atenţie! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

  7. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție, în condițiile legii.

  8. Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi (exclusiv pentru postul a cărui ocupare o vizează) la sediul Direcţiei Generale de Protecţie Internă, sub rezerva deţinerii autorizaţiei de acces la informaţii „secret de serviciu”, valabile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

  9. Prevederile prezentului anunț de concurs se completează și se interpretează prin coroborare cu Omai nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Direcția Generală de Protecție Internă
  E-mail: recrutare@dgpi.ro.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGPI, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-16:00, la nr. de telefon 021.303.70.80 int. 12082/12119/12138.

Grafic concurs:
 1. Grafic DSI-BCTC.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 12:20
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 28.06.2024, ora 11:14
 2. Model - - - Cerere de inscriere la concurs - TCO.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 11:58
 3. Model - - - Declaratie-de-confirmare-a-cunoasterii-si-acceptarii-conditiilor-de-recrutare.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 11:58
 4. Model - - - Declaratie pe propria raspundere testare psihologica.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 11:58
 5. Tematica si bibliografie DSI-BCTC.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 12:19
 6. Anunț - 3443-Un post de ofițer la Biroul Cifru și Transmisiuni Cifrate din Direcția Securitatea Informațiilor - Un post de ofițer la Biroul Cifru și Transmisiuni Cifrate din Direcția Securitatea Informațiilor.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 13:30
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - - - Programare la evaluarea psihologica DSI-BCTC.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 11:42
 2. Alte informări pentru candidați - - - Planificare pentru evaluarea integritatii profesionale DSI-BCTC.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 11:42
 3. Alte informări pentru candidați - - - Rezultate evaluare psihologica DSI-BCTC.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 14:43