Postat la data de: 29.06.2024, ora 10:28

Anunț concurs ofițer specialist II (instructor sportiv) la S.P.I.R.C.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 54 - ofițer specialist II (instructor sportiv) prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Timis - S.P.I.R.C., jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Subofițerul / maistrul militar poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) au absolvit studii superioare
b) sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare. (**)
e) au o vechime de cel puţin doi ani în cadrul MAI;
f) au obţinut calificativul de cel puţin «foarte bun» la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI.
(**) Art. 17 alin. (2): „La propunerea consiliilor de onoare și a comandanților de unități, cadrul militar este pus la dispoziție când este trimis în judecată sau judecat de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat.”
Art. 21 lit. a) și b): „Cadrul militar se suspendă din funcție de drept în următoarele situații:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu:
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării profesiei;”


Cerințele postului:
 • gradul militar: Sublocotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare ia cele trei cicluri de studii universitare) sau universitare de licenţă, militare sau civile, în domeniul fundamental ştiinţei sportului şi educaţiei fizice.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces în zonele de securitate de nivel secret de serviciu, după încadrare.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic.
 • definirea sumara a atributiilor postului: Desfăşoară activităţi în domeniul:
  - cooperării cu inspectoratul general şi cu elementele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în vederea îndeplinirii rolului acestora în situaţii de normalitate şi/sau în situaţii de urgenţă, potrivit atribuţiilor legale;
  - coordonării activităţilor de planificare, organizare şi desfăşurare a pregătirii personalului operativ;
  - scrierii şi implementării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;
  - controlului şi îndrumării la subunităţile subordonate, individual sau în cadrul unor colective stabilite de inspectorul sef;
  - educaţiei, culturii, tradiţiilor şi educaţiei fizice de specialitate în subunităţile Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al Județului Timiș.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
08.07.2024, ora 12:00
Dată limită depunere dosar: 
15.07.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - TCO
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI;
  - vechimea în structuri ale MAI.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă la testul scris, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale pe baza tematicii și bibliografiei anexate, stabilită pentru proba scrisă, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea și atragerea candidaților care corespund cerințelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unități ale MAI, potrivit prevederilor de la art.1, alin. (2) din Anexa
  nr. 2 la OMAI 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

 9. În situaţia în care candidatul declarat «admis» nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, sau nu se prezintă în termenul de maximum 30 de zile de la data înştiinţării privind emiterea actului administrativ de acordare a gradului militar, prevederile art. 57^1 alin. (5) din anexa nr. 3 la ordinul MAI nr. 177/2016 se aplică în mod corespunzător.

Informații suplimentare:
 1. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcţie nu se realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soţi sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau ruda de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 2. Atât proba testului scris, cât și interviul de departajare (organizat doar în situația în care se impune departajarea candidațiilor) se înregistrează audio/video.

 3. Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul în de organizare și desfășurare a concursului.

 4. Pentru înscriere la concurs, candidații transmit până în data de 08.07.2024, ora 12:00, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al județului Timiș cererea de înscriere, CV-ul model comun european, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare și copia actului de identitate la adresa de e-mail
  sru.isutm@gmail.com. Transmiterea de către candidați a celorlalte documente din
  anunțul de concurs se va face până la data de 15.07.2024, ora 16:00 la adresa de e-mail sru.isutm@gmail.com, prin depunerea unor fișiere în format .pdf (ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb), scanate lizibil.
  La subiectul e-mail-lui prin care se transmit documentele de înscriere, candidații vor
  specifica numele, prenumele, funcția pentru care candidează (ex. Popescu Vasile – Ofițer specialist II - S.P.I.R.C. Documentele transmise se scanează individual și se denumesc în mod corespunzător, denumirea fișierului atașat fiind formată din numele și prenumele candidatului, respectiv conţinutul documentului (ex. Popescu Vasile - Cerere înscriere, Popescu Vasile - CV, Popescu Vasile - CI, etc.).
  Documentele vor fi transmise în mod obligatoriu doar ca atașamente la e-mail, din
  motive de securitate nu vom accesa link-uri și nici nu vom activa conturi pe platforme externe pentru a putea descărca documentele transmise de candidați.

 5. La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, ca alternativă în
  prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând ca acesta să fie folosit pentru
  identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare va fi comunicat candidaților, prin transmiterea unui e-mail, ca răspuns la e-mail-ul prin care aceștia au înaintat documentele solicitate pentru participarea la concurs. În funcție de numărul de solicitări primite, confirmarea înscrierii și transmiterea codului unic de identificare se va face ulterior înscrierii.
  Persoanele care au transmis documentele pentru înscriere și care până la data de
  07.07.2024, nu au primit un e-mail de confirmare a înscrierii la concurs și de atribuire a codului unic de identificare, sunt rugate să contacteze telefonic personalul desemnat cu activitatea de recrutare la nr. de telefon 0770850476, pentru clarificarea situației. ESTE INTERZISĂ înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poșta militară sau orice alte mijloace decât prin adresa de e-mail menționată în prezentul anunț, respectiv sru.isutm@gmail.com.

Date de contact:
 1. La adresa de e-mail sru.isutm@gmail.com sau telefonic la nr. 0770850476

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs.pdf - Adăugat la: 29.06.2024, ora 10:14
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 29.06.2024, ora 9:57
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 29.06.2024, ora 9:57
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 29.06.2024, ora 9:57
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE OFITER SPIRC-EDUCAȚIE FIZICĂ..pdf - Adăugat la: 29.06.2024, ora 10:14
 5. Anunț - 3593-Anunț concurs ofițer specialist II (instructor sportiv) la S.P.I.R.C. - Anunț concurs ofițer specialist II (instructor sportiv) la S.P.I.R.C..pdf - Adăugat la: 29.06.2024, ora 10:28
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunț evaluare psihologică - Anunt evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 13:05
 2. Alte informări pentru candidați - Anunț evaluare psihologică 10.07.2024 - Anunt evaluare psihologica 10.07.2024.pdf - Adăugat la: 08.07.2024, ora 14:32
 3. Alte informări pentru candidați - Anunț evaluare psihologică 12.07.2024 - Anunt evaluare psihologica 12.07.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 8:28
 4. Alte informări pentru candidați - Rezultate evaluare psihologica 07.07.2024 - Rezultate evaluare psihologica 07.07.2024.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 12:36