Postat la data de: 01.07.2024, ora 17:42

Concurs TCO funcții ofițer specialist I - Biroul Recrutare, Încadrare și Promovare Personal - SRU

Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 42 - Ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Dir.Gen.Jd.Mun.Bucuresti - Biroul Recrutare, Încadrare și Promovare Personal - Serviciul Resurse Umane, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Resurse umane
 • poz. 43 - Ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Dir.Gen.Jd.Mun.Bucuresti - Biroul Recrutare, Încadrare și Promovare Personal - Serviciul Resurse Umane, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Resurse umane
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru toate posturile obligatoriu
Condiții generale și criterii specifice:

Subofițerul / maistrul militar poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) au absolvit studii superioare
b) sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare. (**)
e) au o vechime de cel puţin doi ani în cadrul MAI;
f) au obţinut calificativul de cel puţin «foarte bun» la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI.
(**) Art. 17 alin. (2): „La propunerea consiliilor de onoare și a comandanților de unități, cadrul militar este pus la dispoziție când este trimis în judecată sau judecat de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat.”
Art. 21 lit. a) și b): „Cadrul militar se suspendă din funcție de drept în următoarele situații:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu:
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării profesiei;”


Cerințele postului:
 • gradul militar: Sublocotenent
 • pregătire de bază: Studii universitare, militare sau civile, de licență - ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licență.
 • alte cunoştinţe: Cultură generală și cunoștințe generale de operare pe calculator.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - Organizatorice, de coordonare, control și planificare a activităților , dezvoltare foarte bună;
  - Capacitate de concepție, de analiză și sinteză, imaginație, flexibilitate în gândire, dezvoltare foarte bună;
  - Abilități de comunicare și deprinderi de ascultare activă, disponibilitate pentru dialog și negocieri, spririt de observație, dezvoltare foarte bună;
  - Seriozitate, receptivitate și disponibilitate la schimbări de situații, capacitate de lucru sub presiunea timpului, dezvoltare foarte bună;
 • atitudini necesare/comportament: - Conduită morală, limbaj, ținută și politețe, conform normelor civice și militare, dezvoltare foarte bună;
  - Capacitate de mobilizare în vederea gestionării situațiilor dificile, de menținere a coeziunii grupului de muncă, inițiativă și spontaneitate în acțiuni, dezvoltare bună;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: "Apt medical" pentru ocuparea funcției;
 • trăsături psihice şi de personalitate: - Echilibru psihoafectiv, autocontrol, cunoașterea propriilor limite, dezvoltarea foarte bună;
  - Capacitatea de adaptare la situații și problematici noi, rezistență la stres și solicitări fizice și psihice intense și prelungite, dezvoltare bună;
  - Motivație profesională, conștiinciozitate în muncă, dorință și preocupare pentru autoperfecționare, dezvoltare bună;
 • definirea sumara a atributiilor postului: Execută activități pe linia recrutării, selecționării, verificării, cunoașterii, numirii și eliberării în/ din funcție, promovării personalului și punerii în aplicare a prevederilor legale privind acordarea drepturilor de personal, în strictă conformitate cu cerințele normelor și instrucțiunilor în vigoare.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Autorizație de acces la informații clasificate din clasa "secrete de stat", nivel "secret" (obținută după numirea pe funție).
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
03.07.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
12.07.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - TCO
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI;
  - vechimea în structuri ale MAI.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 3. Eventualele contestații vor fi transmise electronic, scanat, la adresa de email resurseumane@jandarmeriabucuresti.eu.

 4. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de executie vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare

Departajare:
 1. Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare în ordinea descrescătoare a acestora, în limita numărului de posturi scoase la concurs.

 2. În situaţia în care după testul scris - tip grilă mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. Tematica și bibliografia de studiu atașate prezentului anunț rămâne valabilă pentru interviul structurat pe subiecte profesionale

 3. Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Documentele transmise în afara termenelor menționate în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.

 9. Evaluarea psihologică a candidaţilor se va susţine în perioada de dinaintea datei de evaluare a dosarelor de recrutare, doar cu candidaţii care în cuprinsul cererii de înscriere au bifat că nu au mai susţinut, în ultimele 6 (şase) luni, până la data susţinerii testului scris, respectiv data de 27.07.2024, o evaluare psihologică pentru ocuparea unui post de ofiţer.
  Valabilitatea avizului psihologic de aptitudine/inaptitudine este de 6 luni de la data emiterii acestuia. Nesusţinerea evaluării psihologice conform planificării din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării măsurilor impuse de instituţia care efectuează evaluarea psihologică şi care au ca efect neemiterea avizului psihologic, atrage după sine respingerea din concurs.
  Locaţia, data şi ora susținerii evaluării psihologice va fi comunicată din timp util candidaţilor, prin postarea unui anunţ în acest sens pe site-ul unității www.jandarmeriabucuresti.eu la secțiunea Carieră, precum și pe HUB-ul de servicii al M.A.I.

 10. La concurs pot participa doar candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

 11. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunț.

 12. SE VA EVITA, PE CÂT POSIBIL, TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT DE IMAGINE ELECTRONICĂ/FOTOGRAFIATE (ex. formate fișier: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .psd, .mrw, .thm, .xmp, .dng) SAU ORICE ALT FORMAT CARE VA NECESITA INSTALAREA UNOR PROGRAME SPECIFICE PENTRU CA ACESTEA SĂ FIE ACCESATE ! Totodată, transmiterea documentelor constitutive ale dosarului de recrutare candidații nu se va face prin intermediul serviciilor de stocare de tip Cloud.

 13. Se vor accepta adeverințele de studii doar dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ.

 14. În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele depuse pentru constituirea dosarului de recrutare și/sau nu prezintă toate documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, ori nu se prezintă la unitate în termen de 30 de zile de la data înștiințării privind emiterea actului administrativ de acordare a gradului militar, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la Ordinul MAI nr. 177/2016 se aplică în mod corespunzător.

 15. În cazul în care ocuparea posturilor vacante pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 16. Neacordarea accesului la documente clasificate de nivel solicitat în fișa postului atrage eliberarea de drept din funcţie.

Informații suplimentare:
 1. Documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt cererea de înscriere (conform modelului anexat la prezentul anunț), declarația de cunoaștere și acceptare a condițiilor de recrutare (conform modelului anexat la prezentul anunț), precum și copia documentului de identitate și vor fi transmise până la data de 03.07.2024, ora 16.00. Ulterior depunerii acestora, candidaților li se va transmite, prin e-mail, numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs, acesta devenind și cod unic de identificare al candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 2. Toate documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriabucuresti.eu, și vor fi denumite în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora. Ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb., și se vor transmite, de preferat, în format pdf.
  În titlul mesajului electronic prin care se transmit documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele complet al candidatului (ex.: TCO_BRIPP_POPESCU_Vasile).
  În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului numărul e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: TCO_BRIPP__POPESCU_Vasile_nr_1_din_5).

 3. Orice problemă de natură tehnică privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă la numărul de telefon 021.4065939, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, în scopul identificării de soluţii care să nu împiedice participarea candidaţilor în concurs.

 4. Numirea în funcţie nu se realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soţi sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau ruda de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 5. Proba de concurs se va desfășura la unul din sediile Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și va fi înregistrată audio-video. Candidații vor fi anunțați în timp util cu privire la locul desfășurării probei. În ceea ce privește locul, datele și orele de desfășurare a probei de concurs pot surveni modificări, în raport de numărul candidaților și activitățile specifice organizatorice.

 6. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la datele derulării activităților prilejuite de desfășurarea concursului, aceștia fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a secțiunii „Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din cadrul prezentului anunț de concurs.

 7. Candidații declarați „respins” la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obținute, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități ale Jandarmeriei Române.

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail la care vor fi transmise documentele referitoare la concurs este
  resurseumane@jandarmeriabucureti.eu.
  Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului se pot obține apelând numărul de telefon 0214065939, în zilele lucrătoare, între orele 08.30-15.00.
  Toate informațiile ulterioare vor fi postate în cadrul secțiunii „Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din cadrul prezentului anunț ce se regăsește în Portalul de servicii și informații la nivelul MAI – Secțiunea Carieră MAI (https://hub.mai.gov.ro) și la avizierul unității din strada Jandarmeriei nr. 9 – 11, Sectorul 1, București.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfășurare concurs DGJMB RU INCADRARE.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:23
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 11:22
 2. Tematica si bibliografie concurs DGJMB RU INCADRARE.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:23
 3. Model - . - Cerere de inscriere.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:25
 4. Model - . - Declaratie de confirmare si cunoastere a conditiilor de recrutare.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:26
 5. Anunț - 3728- Concurs TCO funcții ofițer specialist I - Biroul Recrutare, Încadrare și Promovare Personal - SRU - Concurs TCO funcții ofițer specialist I - Biroul Recrutare, Încadrare și Promovare Personal - SRU.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 11:19
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare evaluare psihologică - Planificare evaluare psihologică BRIPP.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 11:27
 2. Anunț - Rezultate evaluare psihologică - Anunt rezultate evaluare psihologica - B.R.I.P.P..pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 16:37