Postat la data de: 02.07.2024, ora 15:01

Anunț concurs pentru ocuparea postului de contabil șef la Agenția Națională Antidrog

Agentia Nationala Antidrog organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 28 - Contabil șef prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Antidrog, unitatea: Agentia Nationala Antidrog - Structura Financiar - Contabilitate, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Financiar-contabil
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de poliție
 • pregătire de bază: studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență ciclul I Bologna în domeniul (unul dintre domeniile) de licență universitar economic
 • alte cunoştinţe: cultură generală și în domeniile conexe profilului de activitate
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani / 5 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: de conducere, de planificare, capacitate de analiză, sinteză, coerență, concentrare în proiectarea și elaborarea aplicațiilor
  lucrul în echipă
  capacitate de inovare a activității fundamentată pe o flexibilitate în gândire și responsabilitate
  adaptabilitate la lucru sub presiunea timpului și a factorilor de stres
  comunicare foarte bună
  aptitudini privind organizarea și administrarea resurselor
  rigurozitate, exigență și fermitate, spirit critic, obiectivitate, hotărâre și promptitudine în rezolvarea sarcinilor ce-i revin pe linie de serviciu
  reprezentări, atenție, memorie, capacitate administrativă și de concentrare în orice condiții/inteligență practică/teoretic-aplicativă (înțelegerea și soluționarea problemelor care necesită documentare și studiu)
  imaginație, gândire flexibilă și deschisă la nou, cu predominanță pozitivă în abordări
  abilități de exprimare orală și în scris
 • atitudini necesare/comportament: spirit de inițiativă - dezvoltare foarte bună
  capacitate de a lucra în echipă - dezvoltare foarte bună
  disponibilitate la schimbare - dezvoltare bună
  confidențialitate privind lucrările efectuate sau a conținutului diferitelor documente primite sau expediate - dezvoltare foarte bună
  păstrarea secretului asupra documentelor ce conțin informații clasificate - dezvoltare foarte bună
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt psihologic, fizic și medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: adaptare psihică la problemele de stres prelungit
  stabilitate emotivă
  inexistența stărilor impulsive
  echilibru psihic
  putere de analiză și decizie
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puțin 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: cel puțin 3 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: asigură buna desfășurare a activităților financiar-contabile ale instituției
  asigură punerea în aplicare și realizarea prevederilor legale, ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne, precum și dispozițiile directorului agenției din sfera de competență
 • pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau de masterat în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certficat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, emis conform prevederilor legale în vigoare; să obțină acordul pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu; autorizație de acces la informații clasificate clasa SECRET DE STAT - nivelul SECRET - conform principiului nevoii de a cunoaște
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
09.07.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
16.07.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 8. *Copie Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European de Conturi
 9. *Copii ale certificatului de naștere și ale documentelor privind starea civilă
  (numai în situația în care numele de pe cartea de identitate nu coincide cu cel de pe documentele de studii, respectiv cu cel de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European de Conturi)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 31.07.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Rezultatele interviului structurat pe subiecte profesionale se afișează la avizierul Agenției Naționale Antidrog din Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, mun. București și pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră MAI.

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va înregistra audio/video.

 6. Proba de concurs se va desfășura la sediul Agenției Naționale Antidrog din Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, mun. București.

 7. Candidații sunt declarați admis în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația, în format electronic, se va transmite, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la adresa de e-mail: concursuri@ana.gov.ro

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări. Candidații nu pot contesta notele obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale de un alt candidat.

 3. Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la avizierul Agenției Naționale Antidrog din Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, mun. București și pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră MAI.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care, mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul cu cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Atenție! Originalul documentelor prezentate de candidatul declarat admis la concurs care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității acestora sau care este plastifiat, nu poate fi valorificat.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de înscriere la concurs și declarațiile de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare vor fi adresate directorului Agenției Naționale Antidrog, însoțite de curriculum vitae și cartea de identitate, și vor fi transmise, în termenul stabilit în anunț, exclusiv electronic, printr-un singur e-mail, într-un singur fișier PDF atașat e-mail-ului, la adresa de e-mail: concursuri@ana.gov.ro. Subiectul e-mail-ului: concurs contabil șef ANA.

 2. Candidaților li se va transmite, de la aceeași adresă (concursuri@ana.gov.ro), un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se numărul de înregistrare atribuit.

 3. La solicitarea candidatului, numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs poate deveni și cod unic de identificare al acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 4. În situația în care, pe cererea de înscriere la concurs, nu s-a optat pentru modalitatea de identificare a candidatului pe întreaga procedură de concurs, se va proceda la utilizarea codului unic de identificare, ca alternativă la prelucrarea datelor personale.

 5. În situația în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii de înscriere, candidatul nu primește nici o confirmare de primire, se va adresa Biroului resurse umane al Agenției Naționale Antidrog, la tel. 021/303.70.80, interior M.A.I. 21752.

 6. Documentele care constituie dosarul de recrutare vor fi transmise, în termenul stabilit în anunț, exclusiv electronic, în volum complet, printr-un singur e-mail, într-un singur fișier PDF atașat e-mail-ului, la adresa de e-mail concursuri@ana.gov.ro. Subiectul e-mail-ului va conține numele și prenumele candidatului și concursul vizat (ex.: Gheorghe Ion - contabil șef ANA).

 7. ATENȚIE! Documentele transmise prin alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, sau transmise după expirarea perioadei de depunere nu vor fi luate în considerare.

 8. Orice modificări intervenite în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul Agenției Naționale Antidrog și prin postare pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră MAI.

 9. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016.

Date de contact:
 1. I.m.a.i. 21752
  e-mail: concursuri@ana.gov.ro

Grafic concurs:
 1. Grafic desfășurare concurs.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:37
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 12:08
 2. Tematica și bibliografia.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 9:46
 3. Model - Cerere de înscriere la concurs - Cerere de înscriere la concurs.docx - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:42
 4. Model - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.docx - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:43
 5. Anunț - 3737-Anunț concurs pentru ocuparea postului de contabil șef la Agenția Națională Antidrog - Anunț concurs pentru ocuparea postului de contabil șef la Agenția Națională Antidrog.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 15:01
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Programare la evaluarea psihologică - Anunț programare candidat la evaluarea psihologică 11.07.2024 HUB.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 14:06