Postat la data de: 02.07.2024, ora 13:29

Concurs TCO 4 posturi ofițer, linia de muncă anchete, la SJA HR, TR, CV și GR

Directia Generala Anticoruptie - aparat propriu organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 650 - ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Anticoruptie, unitatea: Dir. Gen. Anticoruptie - AP - Serviciul Județean Anticorupție Harghita, jud. HR, MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, Domeniu de activitate: Anchete
 • poz. 793 - ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Anticoruptie, unitatea: Dir. Gen. Anticoruptie - AP - Serviciul Județean Anticorupție Teleorman, jud. TR, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, Domeniu de activitate: Anchete
 • poz. 593 - ofițer principal I prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Anticoruptie, unitatea: Dir. Gen. Anticoruptie - AP - Serviciul Județean Anticorupție Covasna, jud. CV, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, Domeniu de activitate: Anchete
 • poz. 636 - ofițer principal I prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Anticoruptie, unitatea: Dir. Gen. Anticoruptie - AP - Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, jud. GR, MUNICIPIUL GIURGIU, Domeniu de activitate: Anchete
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de politie
 • pregătire de bază: studii universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • alte cunoştinţe: operare PC, diverse specializări conexe domeniului de activitate
 • aptitudini şi abilităţi necesare: a) de planificare a muncii, spirit de observaţie / anticipaţie, rigurozitate şi eficienţă, organizare – dezvoltare bună;
  b) de analiză-sinteză, capacitatea de interpretare obiectivă a datelor, de a raţiona logic şi de a se exprima clar şi precis – dezvoltare bună;
  c) rezistenţă la stres, flexibilitate în gândire, spirit de colaborare şi receptivitate la ideile novatoare;
 • atitudini necesare/comportament: conduită morală, o bună iniţiativă, capacitate de lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, flexibilitate în gândire – dezvoltare foarte bună.
 • definirea sumara a atributiilor postului: exercită atribuţiile ce îi revin pe linia soluţionării lucrărilor şi dosarelor penale repartizate potrivit competenţelor.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să fie desemnat de ministrul afacerilor internelor cu avizul procurorului general al P.Î.C.C.J., să facă parte din poliţia judiciară;
  - autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel strict secret.

  Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Omai nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii”.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.07.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
12.07.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Eventuala contestaţie la rezultatul evaluării psihologice se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depune la adresa de e-mail: recrutare.dga@mai.gov.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea se va realiza prin organizarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia de concurs.

 2. Interviul se va suține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: recrutare.dga@mai.gov.ro.

 3. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută.

 5. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea ”Fișiere anunț”.

 6. Candidații declarați ”respins”, în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, nu pot ocupa alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități, în baza notei finale obținute la concursul respectiv

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format *.pdf și transmise electronic la aceeași adresă de e-mail:
  recrutare.dga@mai.gov.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).

 9. Candidații vor verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului *.pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral corespunde cu documentul original Ex: diploma de licentă este scanată față verso) și este lizibil.

 10. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă (recrutare.dga@mai.gov.ro), în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs. Numărul de
  înregistrare va deveni cod unic de identificare al candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 11. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se va adresa Serviciului Resurse Umane din Direcția Generală Anticorupție la nr. de telefon 021-365.3513; interior MAI 14082/14058, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08-14.

 12. Transmiterea documentelor prevăzute în prezentul anunț (cerere și dosarul de recrutare) după data și ora prevăzute, nu vor fi luate în considerare.

 13. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier *.pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Ionescu Ion-act identitate, Ionescu Ion-cerere înscriere, etc.). Din motive tehnice, fișierele transmise pe e-mail nu pot avea o dimensiune mai mare de 25MB. Pentru respectarea acestei cerințe, candidații pot transmite mai multe e-mail-uri succesive, de la aceeași adresă a candidatului, adăugându-se un număr la denumirea fiecărui mesaj.

Informații suplimentare:
 1. După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va depune toate documentele, transmise electronic, din dosarul de recrutare, în original. Documentele care rămân, în copie, la dosarul de recrutare se vor certifica pentru conformitate cu originalul și se vor semna de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor. Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

 2. În situația în care candidatul declarat „admis” nu depune toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt
  autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou
  concurs, potrivit actelor normative incidente.

 3. În situaţia invalidării concursului deoarece candidatul declarat „admis” nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori dosarul său de recrutare este incomplet, precum şi în celelalte situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi
  obţinut nota necesară pentru a fi declarat „admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 4. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, agentul de poliție care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2), i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

 5. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care agentului de poliție i s-ar acorda un grad profesional de ofițer mai mare decât în condiţiile art. 21 alin. (5), acestuia i se
  acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

 6. Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, ofiţerii de poliţie proveniţi din rândul agenţilor de poliţie, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.

 7. Candidatul declarat „admis” la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.

Date de contact:
 1. Telefon: 021-3653513
  Interior MAI: 14082/14058
  E-mail: recrutare.dga@mai.gov.ro

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 18:12
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:42
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:42
 3. Model - Cerere participare concurs - Cerere participare concurs.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 18:15
 4. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 12:37
 5. Anunț - 3774-Concurs TCO 4 posturi ofițer, linia de muncă anchete, la SJA HR, TR, CV și GR - Concurs TCO 4 posturi ofițer, linia de muncă anchete, la SJA HR, TR, CV și GR.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 13:29
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Anunț modificare legislativă - Erata anunt conditii.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 16:05
 2. Anunț - Planificare evaluare psihologică - Anunt TESTARE PSIHOLOGICA.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 20:05
 3. Anunț - Planificare evaluare psihologică - Anunt TESTARE PSIHOLOGICA 2.pdf - Adăugat la: 08.07.2024, ora 17:25
 4. Alte informări pentru candidați - Anunț - Anunt informare locatie si ora concurs 27.07.2024.pdf - Adăugat la: 15.07.2024, ora 15:12