Postat la data de: 04.07.2024, ora 11:00

Concurs șef serviciu II la Serviciul logistic din cadrul I.J.J. Covasna

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Covasna organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 62 - Șef serviciu II prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Covasna - Serviciul logistic, jud. CV, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar:
  Sublocotenent
 • pregătire de bază:
  - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: inginerie civilă /ingineria instalaţiilor/ inginerie electrică / inginerie energetică / inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale /inginerie geodezică / mecatronică și robotică / științe inginerești aplicate - specializările inginerie fizică, informatică industrială, matematică și informatică aplicate în inginerie și fizică tehnologică / ingineria autovehiculelor / ingineria transporturilor / ingineria produselor alimentare /zootehnie / inginerie mecanică / ingineria industrială /ingineria materialelor / ingineria mediului / inginerie şi management / inginerie genistică /ingineria de armament, rachete şi muniţii / drept / științe administrative / administrarea afacerilor / contabilitate / economie / finanțe / management / marketing/ economie și afaceri internaționale/ arhitectură / urbanism / ştiinţe militare, informații și ordine publică - specializarea conducere interarme – forțe terestre / conducere interarme - forțe navale/ conducere interarme - forțe aeriene / logistică/managementul organizației / managementul economico-financiar / conducere militară / managementul sistemelor de comunicații militare / leadership militar;
 • pregătire de specialitate:
  - studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:
  - obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru nivelul STRICT SECRET, emisă după ocuparea postului; neavizarea sau retragerea avizului de acces la informaţii clasificate atrage schimbarea din funcţie.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:
  - 3-6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare:
  - de conducere, organizatorice, decizionale, de coordonare, control şi planificare;
  - capacitate de concepţie, de analiză-sinteză şi de negociere sub presiunea timpului, fără supervizare;
  - gândire analitică, conceptuală şi spirit de observaţie concomitent cu lucrul sub presiunea timpului şi stres;
  - imaginaţie, prevedere, claritate în idei;
  - tact, amabilitate, atitudine colegială ;
  - preocupare pentru perfecţionarea muncii;
  disponibilitate pentru dialog şi negocieri.
 • atitudini necesare/comportament:
  - conduită morală bună, iniţiativă, flexibilitate în gândire, lucru în echipă, capacitate de asumare a răspunderii, limbaj, vestimentaţie şi politeţe ireproşabile, fermitate şi consecvenţă;
  - corectitudine, receptivitate şi disponibilitate la schimbări de situaţii;
  - preocupare de autoperfecţionare , nevoie permanentă de cunoaştere şi cuprindere în cunoaşterea noului;
  - capacitate de autocontrol;
  - conştiinciozitate în muncă, perseverenţă şi hotărâre în realizarea obiectivelor.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice:
  Apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate:
  Apt psihologic pentru funcţii de conducere
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională:
  - 3 ani / 3 ani.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
  - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • definirea sumara a atributiilor postului:
  - Răspunde de organizarea şi îndeplinirea cu succes a atribuţiilor specifice fiecărei linii de specialitate din cadrul serviciului logistic, de coordonarea activităţilor logistice în derulare şi de asigurarea materială a unităţii şi a subunităţilor subordonate;
  - Organizează şi coordonează întregul personal subordonat, activităţile specifice planificate şi inopinate şi rezolvă cu celeritate şi în limita competenţelor, problemele apărute pe linii de specialitate.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
14.07.2024, ora 23:59
Dată limită depunere dosar: 
14.08.2024, ora 23:59
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 23.08.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3 la Ordinul M.A.I. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 31.08.2024, ora 14:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Evaluarea candidaţilor se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte, inclusiv de către preşedintele comisiei.

 6. Proba de interviu se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna, situat în mun. Sfântu Gheorghe, b-dul Gen. Grigore Bălan, nr,71, jud. Covasna, iar prezența candidaților pentru susținerea probei se va face începând cu ora 14.00, conform graficului de concurs, anexat la prezentul anunț.

 7. În cadrul probei de interviu, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și instrumente de scris cu pastă de culoare albastră. Nu se admit instrumente de scris care permit ștergerea și rescrierea.

 8. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestația se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: recrutare@jandarmeriacovasna.ro

 5. Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă

 6. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la secțiunea de fișiere aferentă anunțului de concurs. Comunicarea conține motivele care au stat la baza adoptării hotărârii.

Departajare:
 1. Este declarat admis candidatul care a fost declarat «promovat» la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba evaluării dosarelor şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului.

 2. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat ,,admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 3. În situația în care mai mulți candidați au aceași vechime în specialitatea postului, este declarat ,,admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 4. În situația în care nu se reușește departajarea candidaților pe criteriile prevăzute anterior, președintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaților și rezultatele obținute la interviu, pe fiecare item, și decide cu privire la candidatul ce urmează să fie declarat ,,admis".

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererea de înscriere, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: recrutare@jandarmeriacovasna.ro

 2. După depunerea cererii de înscriere, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic de identificare (cod de concurs), care va deveni singurul mijloc de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 3. Codul unic de identificare va fi comunicat candidatului prin intermediul adresei de e-mail de pe care a transmis cererea de înscriere la concurs, în timp util.

 4. Dosarul de recrutare se constituie și se depune exclusiv în format electronic, preferabil prin depunerea unor fișiere în format PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 20 Mb) la adresa de e-mail: recrutare@jandarmeriacovasna.ro

 5. Cererea de înscriere, deoarece se transmite separat, nu se mai transmite încă o dată cu dosarul de recrutare.

 6. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. cerere înscriere_ POPESCU Florin, copie CI_POPESCU Florin, etc.).

 7. Cererile de înscriere precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă adresă de e-mail decât cea prevăzută în prezentul anunț, nu vor fi luate în considerare.

 8. Cererile de înscriere precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menționată în prezentul anunț nu vor fi luate în calcul.

 9. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mail-ului nu și dacă documentele sunt corect și complet întocmite sau scanate!

 10. Adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat candidatul, trebuie să cuprindă următoarele informații:
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • vechimea în armă;
  • vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • gradul militar deținut;
  • calificative obținute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancțiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.m.a.i. nr. 177/2016;
  • nivelul de acces la informații clasificate, potrivit autorizației deținute și perioada de valabilitate a autorizației de acces la informații clasificate;

 11. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (22) din anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 177/2016, adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat candidatul este valabilă dacă a fost emisă ulterior publicării prezentului anunț.

 12. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

 13. Potrivit prevederilor art. 57^1 alin. (6) din anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 ,,Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare”.

 14. Pentru întocmirea dosarului de recrutare, candidații pot întocmi orice tip de Curriculum Vitae, model comun european

 15. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independent de persoana candidatului, se anunță telefonic la Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna – Biroul resurse umane, interior 067/24520, în scopul identificării unei soluții care să nu impieteze înscrierea candidaților la concurs.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului, se pot obține apelând numărul de telefon 0267/313603 sau interior 067/24520, în zilele lucrătoare, între orele 08.30 – 15.30

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:28
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:29
 2. Model - Cerere de înscriere - Cerere de inscriere.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:02
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare - Declaratie de confirmare.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:03
 4. Model - Adeverință medicală - Adeverința medicală.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:05
 5. Criterii privind evaluarea dosarelor de recrutare - Anexa criterii evaluare dosare.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:09
 6. Tematica si bibliografia.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 10:27
 7. Anunț - 3781-Concurs șef serviciu II la Serviciul logistic din cadrul I.J.J. Covasna - Concurs șef serviciu II la Serviciul logistic din cadrul I.J.J. Covasna.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 11:00
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.