Postat la data de: 03.07.2024, ora 14:15

Anunț concurs privind ocuparea funcției de director adjunct al Centrului de Psihosociologie al M.A.I

Ministerul Afacerilor Interne organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 1/a - director adjunct prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: Centrul de Psihosociologie al MAI - Centrului de Psihosociologie al M.A.I., jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Psihologie
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: cel puțin subcomisar de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna, absolvite cu diplomă de licență, în specializarea psihologie sau asimilată în condițiile legii ori în specializarea sociologie;
 • pregătire de specialitate: studii de masterat/postuniversitare sau studii universitare de master în unul din domeniile psihologie, sociologie sau management;
 • alte cunoştinţe: cunoștințe privind cadrul juridic al exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu estre cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani/5 ani;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare și control), capacitate de lucru sub presiunea timpului, spirit de observație, capacitate de lucru în echipă, putere de mobilizare, diplomație, spontaneitate, mijlocitor al informării și pregătirii profesionale, receptivitate la nou.
 • atitudini necesare/comportament: spirit de inițiativă, comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), obiectivitate, spirit critic și autocritic, fermitate, demnitate, încredere în forțele proprii, sociabilitate, devotament și loialitate față de instituție, fermitate, motivație intrinsecă, integritate morală, capacitate de asumare a răspunderii, consecvență în acțiune, disponibilitate la schimbare.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcții de conducere.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcții de conducere.
 • alte cerințe: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: cel puțin 3 ani vechime în funcții de conducere în cadrul ministerului;
 • definirea sumara a atributiilor postului: - îndeplinește atribuțiile / sarcinile funcționarului de securitate la nivelul Centrului;
  - asigură planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea și controlul activităților strucutrilor pe care le coordonează, iar în lipsa directorului, a structurilor și personalului din cadrul Centrului; asigură exercitarea de către Centru a autorității de reglementare, îndrumare, coordonare și control în domeniul activității de psihologie în minister, cu care este învestit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; desfășoară nemijlocit activități de psihologie.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: 1. autorizație de acces la informații clasificate: informații secrete de stat, nivelul de secretizare “strict secret de importanță deosebită”;(poate fi obținut și după încadrare. Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de poliție ale MAI ,,Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize / autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii”).
  2. atestat de libera practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, emis de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, pentru absolvenții de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, ciclul I Bologna, cu diplomă de licență, în specializarea psihologie sau asimilată în condițiile legii;
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
12.07.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 8. *Atestat
  Atestat de liberă practică specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, emis de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, pentru absolvenții de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, ciclul I Bologna, cu diplomă de licență, în specializarea psihologie sau asimilată în condițiile legii

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Candidatul nemultumit de rezultatul evaluarii psihologice poate formula contestatie, care se depune la adresa de email dgmru@mai.gov.ro, si care se adreseaza Centrului de Psihosociologie al MAI in termen de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a rezultatului

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 26.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va inregistra audio/video


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba interviu pe subiecte profesionale poate formula contestație, in format electronic, la adresa de e-mail dgmru@mai.gov.ro, o singură dată, in termen de 24 de ore de la afișare in sectiunea fisiere a acestui anunt

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, de catre comisia constituita in acest scop

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea postului vacant mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs, însoțite de documentele constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi adresate ministrului afacerilor interne și vor fi depuse, exclusiv în format electronic, la adresa de email dgmru@mai.gov.ro. Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la concurs de la aceeași adresă, respectiv dgmru@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia. Numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs devine astfel și cod unic de identificare a candidatului pe întreaga procedură de concurs

 2. Candidatii vor depune dosarele de recrutare, pana la data de 12.07.2024, ora 12,00, la adresa de e-mail dgmru@mai.gov.ro

Date de contact:
 1. Informatii suplimentare se pot obtine la interior 11132

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 12:54
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 12:16
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 12:16
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 12:16
 4. TEMATICA dir.adj. Centrul de Psihosociologie al M.A.I..pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 12:49
 5. Anunț - 3784-Anunț concurs privind ocuparea funcției de director adjunct al Centrului de Psihosociologie al M.A.I - Anunț concurs privind ocuparea funcției de director adjunct al Centrului de Psihosociologie al M.A.I.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 14:15
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.