Postat la data de: 20.02.2024, ora 14:48
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Anunț concurs ocupare funcție Șef gardă intervenție-stingere Detașamentul de Pompieri Aiud

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Alba organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa IGSU nr. 94271 din 07.02.2024 cu privire la aprobarea demarării procedurilor de ocupare a postului de conducere vacant
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 266 - Șef gardă intervenție-stingere prevăzut cu gradul de Sergent major - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Alba - Detașamentul de Pompieri Aiud-Garda de Intervenție nr. 1 Aiud, jud. AB, MUNICIPIUL AIUD, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: Sergent major
 • pregătire de bază: Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau școală militară
 • alte cunoştinţe: Permis de conducere categoria B, C
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 2 ani/2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 2 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: Post de comandă privind organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale;
  Răspunde de starea de operativitate a gărzii de intervenție, de educarea, disciplina militară, starea morală și de sănătatea personalului din subordine, executarea intervențiilor cu forțe și mijloace specifice gărzii de intervenție în situații de urgență, starea de întreținere a armamentului și tehnicii de intervenție din dotare precum și activitatea administrativ – gospodărească a subunității.
  Răspunde de hotărârile luate, ordinele și dispozițiile date și îndeplinirea sarcinilor specifice postului.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Autorizație de acces pentru lucrul cu informații și documente clasificate „secret de serviciu” ( după încadrare potrivit principiului nevoii de a cunoaște cu îndeplinirea procedurilor specifice
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
01.03.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
08.03.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 10. *Copie permis de conducere

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidații au obligația de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării ce va fi comunicată candidaţilor, prin postare pe site-ul unităţii şi prin afişare la avizierul unităţii de către Serviciul Resurse Umane, ulterior datei de înscriere la concurs, în baza planificării efectuate de Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, conform graficului de desfăşurare a concursului. Evaluarea psihologică a candidaţilor se susţine înainte de perioada de evaluare a dosarelor de recrutare, doar cu candidaţii care în cuprinsul cererii de înscriere au bifat că nu au mai susţinut, în ultimele 6 luni până la data desfășurării concursului, o evaluare psihologică pentru ocuparea unei funcții de conducere în cadrul M.A.I. Avizele psihologice comunicate de către instituţia examinatoare se introduc la dosarele de recrutare ale candidaţilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare. Nesusținerea evaluării psihologice conform planificării, ori din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării măsurilor impuse de instituția care efectuează evaluarea psihologică și care au ca efect neemiterea avizului psihologic, atrage după sine respingerea din concurs.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 14.03.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 25.03.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Comisia elaborează 3 întrebări pentru evaluarea capacităţii candidatului de a aplica în activitatea practică cunoştinţele profesionale. Întrebările se formulează în mod aplicat, şi nu în sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menţionate în bibliografie. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte şi se acordă 1 punct din oficiu.

 6. Evaluarea candidaţilor se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte, inclusiv de către președintele comisiei.

 7. Nota minimă de promovare este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, pentru capitolul I – aprecierea cunoștințelor profesionale 100%.
  În situaţiile în care se înregistrează diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele comisiei identifică itemii apreciaţi diferit şi, după caz, stabileşte punctajul final în vederea încadrării în marja de diferenţă menţionată.

 8. Nota finală la proba interviului se consemnează într-un borderou centralizator care cuprinde şi motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura membrilor comisiei de concurs.

 9. Este declarat admis candidatul care a fost declarat «promovat» la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la evaluarea dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului.

 10. Interviul va fi înregistrat audio-video

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației la probele concursului este definitivă

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat «admis».

 2. În situația în care s-a dispus invalidarea concursului în ceea ce privește candidatul declarat admis care nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet, precum și în celelalte situații în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau nu se prezintă în termenul de 30 de zile de la data înștiințării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrecătoare a notelor obținute.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, atrag respingerea candidatului din concurs.

 9. Prin depunerea dosarului de recrutare, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi pentru ca proba de concurs, interviul, să fie înregistrat audio-video.

 10. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare al acestuia.

Informații suplimentare:
 1. În perioada alocată pentru înscriere, candidaţii depun cererile de înscriere, Curriculum vitae, copia actului de identitate şi declaraţia privind cunoaşterea şi acceptarea condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail: resurse_umane@isualba.ro, până la data de 01.03.2024 inclusiv (ora 15:00). E-mailul de înaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica subiect sintagma ”dosar” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan).

 2. În perioada alocată pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet, candidaţii depun şi restul documentelor prevăzute în anunț. Conţinutul dosarului de recrutare constituit de candidat se transmite la adresa de e-mail: resurse_umane@isualba.ro, până la data de 08.03.2024 inclusiv (ora 15:00). E-mailul de înaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica subiect sintagma ”dosar” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan).
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. copie C.I., copie documente studii, etc.).

 3. Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul va cuprinde următoarele informații:
  • vechimea în armă;
  • vechimea în specialitatea structurii;
  • vechimea în specialitatea studiilor;
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în instituții de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei profesionale;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) și art. 21 lit. a) și b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.
  Notă: 1) Document solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne. (Data de referință la care se calculează vechimea fiind data publicării anunțului.)

 4. După transmiterea e-mail-ului de înaintare al documentelor dosarului de recrutare, în cel mai scurt timp posibil se va formula un răspuns către candidat în format de "reply” în care se va confirma primirea documentaţiei şi se va menţiona numărul de înregistrare al cererii de înscriere, urmând ca persoana candidatului să fie anonimizată cu respectivul număr.

Date de contact:
 1. e-mail: resurse_umane@isualba.ro
  Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0743184717 int. 27007 sau 27121, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Grafic concurs:
 1. Graficul desfășurării concursului.pdf - Adăugat la: 20.02.2024, ora 9:51
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 19.02.2024, ora 14:02
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 19.02.2024, ora 14:02
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 19.02.2024, ora 14:02
 4. Tematică și bibliografie.pdf - Adăugat la: 20.02.2024, ora 9:41
 5. Anunț - 979-Anunț concurs ocupare funcție Șef gardă intervenție-stingere Detașamentul de Pompieri Aiud - Anunț concurs ocupare funcție Șef gardă intervenție-stingere Detașamentul de Pompieri Aiud.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 15:27
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare susținere examinare psihologică - Anunț planificare susținere examinare psihologică.pdf - Adăugat la: 05.03.2024, ora 8:38
 2. Erată - Modificare grafic concurs - Erată modificare grafic concurs- dată verificare dosare și interviu.pdf - Adăugat la: 13.03.2024, ora 15:12
 3. Anunț - Rezultate evaluare psihologică - Anunț rezultat evaluare psihologică.pdf - Adăugat la: 18.03.2024, ora 15:04
 4. Anunț - Tabel rezultate probă evaluare dosar - Tabel rezultate probă evaluare dosar.pdf - Adăugat la: 25.03.2024, ora 15:06
 5. Anunț - Tabel rezultate probă evaluare dosar după expirarea termenului de depunere al contestațiilor - Tabel rezultate probă evaluare dosar după expirarea termenului de depunere al contestațiilor.pdf - Adăugat la: 26.03.2024, ora 15:37
 6. Anunț - Anunț desfășurare probă interviu - Anunț interviu 02.04.2024.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 12:30
 7. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Rezultat probă interviu - TABEL REZULTAT INTERVIU 02.04.2024.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 15:23
 8. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultate finale concurs - Tabel rezultate finale.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 15:26