Postat la data de: 20.02.2024, ora 9:41
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Anunț ocupare posturi vacante șef post la Posturile de Poliție Ion Creangă, Valea Ursului și Bozieni

Inspectoratul de Politie Judetean Neamt organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 927 - șef post poliție comunal I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Neamt - Post Poliție Ion Creangă, jud. NT, Com. ION CREANGA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • poz. 935 - șef post poliție comunal I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Neamt - Post Poliție Valea Ursului, jud. NT, Com. VALEA URSULUI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • poz. 939 - șef post poliție comunal I prevăzut cu gradul de Agent de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Neamt - Post Poliție Bozieni, jud. NT, Com. BOZIENI, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim agent de poliție
 • pregătire de bază: studii medii, cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obtină autorizație/certificat pentru accesul la informații clasificate nivel „secret de serviciu”;
  - să dețină/să obțină avizul de organ de cercetare al poliției judiciare;
  - să dețină/să obțină avizul de polițist rutier;
  - să dețină/să obțină aviz psihologic pentru a conduce autovehiculele apartținând M.A.I.
 • vechime în muncă/din care în MAI: minim 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: să dețină permis de conducere categoria B
 • definirea sumara a atributiilor postului: desfășoară activitățile ce revin Poliției Române pentru menținerea ordinii publice pe raza de competență, precum și pentru
  prevenirea și combaterea criminalității și, totodată, desfășoară activități specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
29.02.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Permis de conducere
  categoria B
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, la o dată ce va fi comunicată ulterior, după programarea acestora de către Centru. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind responsabilitatea fiecăruia de a se informa prin accesarea permanentă a informațiilor actualizate, anexate prezentului anunț.

 4. Contestația cu privire la avizul de inaptitudine se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului și se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 28.03.2024, ora 13:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul I.P.J. Neamț. Candidații se vor prezenta la data și ora indicate în anunț, la sediul unității, din municipiul Piatra-Neamț, str. Eroilor nr. 16, județul Neamț, camera 113, de unde vor fi conduși în sala unde se va susține proba de interviu.

 5. În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, interviul poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, şi subiecte prin care se solicit analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 2. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 3. Având în vedere articolul 58 din Anexa nr. 3 la Ordinul 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, informăm candidații pentru posturile vacante existente la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț că nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și vor fi trimise la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurseumane@nt.politiaromana.ro, până la data limită de înscriere.
  2. Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs (planificare evaluare psihologică, afișare rezultate etc.).
  3. Candidaţilor li se va transmite, la adresa de e-mail indicată de către aceștia, un mesaj de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se, totodată, codul unic de identificare.
  4. Dosarele de recrutare vor fi constituite și transmise, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurseumane@nt.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. 1 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016.
  5. Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț vor depune şi adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte gradul profesional, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea în muncă/vechimea în MAI, vechimea în specialitatea studiilor pentru care se organizează concurs, vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs, precum şi faptul că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, față de aceștia nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Această adeverinţă nu este necesară candidaţilor care sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț.
  6. Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarația etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar, ulterior, scanate în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).
  7. Toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, a cărui mărime totală să nu depășească 50MB, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Popescu Ion - dosar recrutare inscriere concurs sef post la Post Politie Ion Creangă – nu se vor folosi diacritice la denumirea fișierului).

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț, la telefon 033/20113, în zilele lucrătoare.

Grafic concurs:
 1. Anexa nr. 2_grafic concurs.pdf - Adăugat la: 19.02.2024, ora 16:23
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 19.02.2024, ora 16:10
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 19.02.2024, ora 16:10
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 19.02.2024, ora 16:10
 4. Anexa nr 1_tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 19.02.2024, ora 16:23
 5. Anunț - 986-Anunț ocupare posturi vacante șef post la Posturile de Poliție Ion Creangă, Valea Ursului și Bozieni - Anunț ocupare posturi vacante șef post la Posturile de Poliție Ion Creangă, Valea Ursului și Bozieni.pdf - Adăugat la: 29.03.2024, ora 13:21
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunț planificare evaluare psihologică - ANUNT planificare evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 04.03.2024, ora 12:23
 2. Rezultate probă - Anunț rezultate evaluare psihologică - ANUNȚ rezultate psihologic sef post la PP Ion Creanga.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 13:29
 3. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Anunț privind validarea/invalidarea dosarelor de concurs - ANUNT rezultate verificare dosare.pdf - Adăugat la: 22.03.2024, ora 10:43
 4. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Lista cu rezultatele - Anunt rezultate concurs.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 13:21
 5. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Listă rezultate finale - Anunt rezultate finale concurs.pdf - Adăugat la: 29.03.2024, ora 13:21