Postat la data de: 27.02.2024, ora 16:27

IPJ BV - 3 posturi șef Grupa Serviciul pentru Acțiuni Speciale - interviu 25-30.04.2024

Inspectoratul de Politie Judetean Brasov organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 0240 - Șef Grupă I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Brasov - Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Acțiuni speciale
 • poz. 0247 - Șef Grupă II prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Brasov - Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Acțiuni speciale
 • poz. 0253 - Șef Grupă III prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Brasov - Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Acțiuni speciale
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru mai multe posturi distincte (la alegerea candidatului)
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de polilie
 • pregătire de bază: liceul cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/să obțină autorizație specială pentru acces la informații clasificate, minim nivel
  ''secret de serviciu";
  - să dețină/să obțină în termen de un an de la data încadrării pe post, permis de conducere minim categoria B;
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: conduce, coordonează, îndrumă și controlează întreaga activitate a grupei de intervenție repartizată în vederea îndeplinirii atribuțiunilor ce îi revin, potrivit competențelor stabilite prin lege ori dispoziții ale șefilor ierarhici.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: rezistentă la actiunea factorilor stresori (capacitatea de a-și îndeplini sarcinile, atributiile și misiunile în conditii de solicitare psihică și/sau fizică intensă)- dezvoltare foarte bună.
  Flexibilitatea în gândire — dezvoltare foarte bună;
  Aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare, îndrumare și control), de planificare;
  Spirit de observatie - nivel bun;
  O bună gândire analitică și conceptuală — nivel bun;
  Abilitate în motivarea profesională a subordonatilor — nivel bun;
  Bun negociator — nivel bun; utilizarea computerului — nivel bun;
  Spirit de colaborare (capacitatea de relationare în vederea comunicării Interpersonale și organizationale cu persoanele și structurile care concură la Realizarea actului profesional) dezvoltare foarte bună;
  Stăpânirea de sine (aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără excese sau Izbucniri emotionale) - dezvoltarefoarte bun;.
  Asumarea responsabilităłii (capacitatea de a-și asuma răspunderea pentru consecintele actiunilor proprii) dezvoltare foarte bună;
  Inovarea activitătii ( orientarea consecventă asupra a ceea ce trebuie schimbat în vederea îmbunătăłirii modului de îndeplinire a sarcinilor și atributiilor) — dezvoltare foarte bună;
  De lucru sub presiunea timpului, rezistentă la eforturi fizice și psihice prelungite, receptivitate și operativitate - dezvoltare foarte bună;
  O bună gândire analitică și conceptuală.
 • atitudini necesare/comportament: spirit de initiativa, conduita morala, lucru in echipa , disponibilitate de lucru peste program;
  discretie (păstrarea confidentialitătii activității profesionale, a datelor și documentelor de uz intern) — dezvoltare foarte bună.
  integritate morală - dezvoltare foarte bună.
  loialitate (corectitudine și devotament în îndeplinirea atributiilor și sarcinilor de serviciu) dezvoltare foarte bună.
  prestantă — dezvoltare foarte bună.
  perseverentă (consecventa cu care urmărește îndeplinirea atributiilor și sarcinilor de serviciu) - dezvoltare foarte bună.
  obiectivitate ( capacitatea de afi impartial, nepărtinitor în ceea ce privește actiunile proprii și a celorlalti, de a nu favoriza o parte sau alta, fie că sunt colegi sau subalterni) - dezvoltare foarte bună.
  decentă, corectitudine - dezvoltare foarte bună; capacitatea de a lucra în echipă - dezvoltare foarte bună; disponibilitate la schimbare - dezvoltare foarte bună;
  asumarea responsabilitătii - dezvoltare foarte bună;
  disponibilitate de lucru peste program — dezvoltare foarte bună.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcție de conducere și agent de poliție;
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru pentru agent de poliție, funcție de comandă și acțiuni speciale;
  rezistență și stabilitate psihică la condiții ridicate de stres, echilibru emotiv, fără tendințe impulsiv;
  să aibă un temperament care să-i permită îndeplinirea atribuțiilor în condiții normale și de eficiență;
  să aibă capacitate de intuiție în situațiile cu care se confruntă, să aibă cult pentru adevăr, sinceritate și dreptate;
  permanent trebuie să dovedească tact, calm, atenție, receptivitate la problemele ce i se prezintă și să aibă capacitatea de a memora esența aspectelor.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
11.03.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Perioada de desfășurare a examinării: 19.03.2024, ora 8:15 - Nu este setată data de final
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 25.04.2024 - 30.04.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Candidații care vor promova proba de interviu vor fi declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute, pe posturile pentru care au optat

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs vor fi adresate șefului de sefului IPJ Brasov și vor fi trimise online, la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurse.umane@bv.politiaromana.ro până la data de 11.03.2024, ora 12.00 , inclusiv in zilele nelucratoare.

  Dosarele de recrutare vor fi despuse pana la aceeasi data, respectiv 11.03.2024, ora 12.00, exclusiv in format electronic(scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail mentionata anterior.

Date de contact:
 1. Detalii la IPJ Bv-SRU
  tel interior 068/20361

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs SAS.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 16:15
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:16
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:16
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:16
 4. SAS -Tematica si Bibliografie șef grupă 2024.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 15:31
 5. Anunț - 1067-IPJ BV - 3 posturi șef Grupa Serviciul pentru Acțiuni Speciale - interviu 25-30.04.2024 - IPJ BV - 3 posturi șef Grupa Serviciul pentru Acțiuni Speciale - interviu 25-30.04.2024.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 16:17
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Programare evaluare psihologica - Anunt Testare psihologica SAS.pdf - Adăugat la: 15.03.2024, ora 14:38
 2. Rezultate probă - Rezultate evaluare psihologica din 19.03.2024 - rezultate psihologic final 2.pdf - Adăugat la: 27.03.2024, ora 15:16
 3. Alte informări pentru candidați - Validare dosare și stabilire interviu 30.04.2024 - PV validare DE POSTAT.docx - Adăugat la: 15.04.2024, ora 16:16