Postat la data de: 12.03.2024, ora 15:39

șef serviciu I la SPCMIIT din cadrul CSCTFABO, subordonat nemijlocit IGPF

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 317 - șef serviciu I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - CSCTFABO, subordonat nemijlocit IGPF - Serviciul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, jud. IF, ORAS OTOPENI, Domeniu de activitate: Prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontiere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subcomisar de poliție
 • pregătire de bază: a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul de licență (DL): Drept sau studii superioare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în cadrul Academiei de Poliție ”A. I. Cuza”, domeniul de licență (DL): Șființe militare, informații și ordine publică - specializarea (S): Ordine și siguranță publică sau domeniul de licență (DL): Drept - specializarea (S): Drept, sau
  b) studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • pregătire de specialitate: a) studii superioare de lungă durată sau studii postuniversitare ori studii de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază;
  b) În cazul în care este absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (lit. b - pregătire de bază), este necesar atât îndeplinirea condiției de studii de la lit. a), cât și absolvirea unui program de formare profesională, organizat în instituțiile de formare profesională ale M.A.I., potrivit specificului activităților poliției judiciare.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obțină calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare (să dețină/să obțină aviz conform prevederilor Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, cu modificările și completările ulterioare).
 • vechime în muncă/din care în MAI: 7 ani / 5 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcția de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcția de conducere
 • definirea sumara a atributiilor postului: organizează și conduce întreaga activitate a personalului serviciului în scopul desfășurării de acțiuni informativ-operative, de investigare și cercetare penală a infracțiunilor circumscrise migrației ilegale și criminalității organizate transfrontaliere.
 • alte cerințe: să nu se afle sub incidența unei restricții de acces la informații clasificate dispusă de autoritățile competente în condițiile legii.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de evaluare, analiză și sinteză; spirit de observație, simț organizatoric, prestanță, tact și discernământ; capacitate de a lucra sub presiunea timpului, abilitate de comunicare; gândire strategică, spontaneitate și operativitate în luarea deciziilor; capacitate de a lucra independent și în echipă; aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare și control).
 • atitudini necesare/comportament: flexibilitate în gândire; echilibru emoțional, comportament adecvat; inițiativă, deschidere pentru lucrul în echipă, sociabilitate; disciplină, rezistență la stres; integritate morală și profesională.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
20.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  Din adeverinta trebuie să rezulte, pe lângă datele prevăzute la pct. 7, și date privind deținerea, după caz, a calității de organ de cercetare penală a poliție judiciare, respectiv date privind avizul de poliție judiciară (data și numărul avizului)
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 15.04.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Proba de concurs se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Bld. Geniului nr. 42c, sector 6, București

 5. Candidații se vor prezenta cu 30 minute înainte de începerea probei de concurs și vor avea asupra lor cartea de identitate valabilă.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
  În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Informații suplimentare:
 1. Fiecare candidat va primi un cod unic de identificare, ca alternativă la prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare va fi transmis fiecărui candidat la adresa de e-mail indicată de acesta în cererea de înscriere / de pe care a transmis cererea și dosarul de recrutare.

 2. Documentele care necesită a fi completate vor fi printate de candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF needitabil, la fel și celelalte documente care constituie dosarul de recrutare, la adresa de e-mail cariera@igpf.ro.

 3. La concurs post participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ai căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

 4. Mărimea totală a tuturor documentelor transmise de candidat nu trebuie să depășească 25MB.

 5. Proba de concurs se înregistrează audio/video.

 6. Depunerea cererilor de înscriere și a dosarelor de recrutare se realizează până la data de 20.03.2024, ora 16,00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), online, prin transmiterea la adresa de e-mail cariera@igpf.ro, a documentelor prevăzute la art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Direcția Resurse Umane - Serviciul Personal și Coordonare Structuri de Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - în zilele lucrătoare între 08,00-16,00, interior 021/19387.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC.pdf - Adăugat la: 12.03.2024, ora 15:05
Fișiere anunț:
 1. Model - 1 - CV.docx - Adăugat la: 12.03.2024, ora 14:52
 2. Model - 2 - CERERE DE INSCRIERE.docx - Adăugat la: 12.03.2024, ora 14:52
 3. Model - 3 - DECLARATIE CONFIRMARE CUNOASTERE CONDITII.docx - Adăugat la: 12.03.2024, ora 14:52
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 12.03.2024, ora 15:05
 5. Anunț - 1112- șef serviciu I la SPCMIIT din cadrul CSCTFABO, subordonat nemijlocit IGPF - șef serviciu I la SPCMIIT din cadrul CSCTFABO, subordonat nemijlocit IGPF.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 14:42
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA - ANUNT planificare testare psihologică sef sv SPCMIIT CSCTFABO.docx - Adăugat la: 21.03.2024, ora 15:21
 2. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - lista candidati - LISTA CANDIDATI CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE sef sv SPCMIIT CSCTFABO site.docx - Adăugat la: 08.04.2024, ora 14:42