Postat la data de: 02.04.2024, ora 10:14

Concurs pentru ocuparea funcției de conducere de șef Birou I la CRPECA Pitești

Agentia Nationala Antidrog organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 174 - Șef birou I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Antidrog, unitatea: Agentia Nationala Antidrog - CRPECA Pitești, jud. AG, MUNICIPIUL PITESTI, Domeniu de activitate: Antidrog
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență (echivalentă) absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip „Bologna”, sau studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem Bologna)
 • pregătire de specialitate: pentru cei care au absolvit studii superioare în sistem „Bologna”: ciclul II de studii universitare de master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să deţină/sau să obţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate până la nivelul ,, secret

  Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii”, potrivit art. 57 alin. (9) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: Participă la elaborarea planurilor regionale de acţiune prin care se transpun în fapt obiectivele stabilite în Stategia Naţională Antidrog, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu ONG-urile cu atribuţii în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri. Planifică, coordonează, monitorizează activităţile specifice prevăzute în planurile de muncă. Elaborează rapoartele periodice privind activitatea Centrelor aflate în subordine. Asigură realizarea demersurilor necesare cooperării eficiente cu toate autorităţile, organismele şi instituţiile implicate la nivel regional/ local în reducerea cererii şi ofertei de droguri. Reprezintă Centrul Regional şi centrele aflate în subordine în relaţia cu autorităţile, organismele şi instituţiile regionale/ locale din judeţele arondate.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcții de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcții de conducere
 • vechime în muncă/din care în MAI: 3/3 ani
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
10.04.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.04.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 15.05.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Agenției Naționale Antidrog, din Bulevardul Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, Sector 3, Mun. București.

 5. Accesul candidaților prezenți pentru susținerea probei se va realiza prin grija secretarului comisiei de concurs de la ora 11:45


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare în secțiunea "Fișiere anunț".

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obțin aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Candidații au obligația să transmită, în volum complet și în termenul de înscriere, toate documentele solicitate, neexistând posibilitatea completării ulterioare a dosarului de recrutare în nicio modalitate după acest termen.
  Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa concursuri@ana.gov.ro

 9. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, conform art. 57^1, alin. (6) din Anexa nr. 3 a O.M.A.I. nr. 140/2016.

 10. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:
  - documentele care necesită a fi completate (ex. Cererea de înscriere, declaratii, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF și transmise în format electronic pe adresa de e-mail menționată, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii faptul că documentele sunt scanate integral (corespunde cu documentul original) și sunt lizibile.
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat și concursul la care se înscrie (exemplu: Radu Vasile – concurs pentru ocuparea funcției de șef birou I al CRPECA Pitești);
  - în situațiile în care volumul documentului .pdf, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic, candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;
  - candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele trebuie scanate și transmise față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de foile matricole sau suplimentele la diplomă.

Informații suplimentare:
 1. Dosarul de recrutare se va transmite în volum complet până la data de 17.04.2024, ora 14:00, la aceeași adresă de email: concursuri@ana.gov.ro.
  E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: DOSAR RECRUTARE CRPECA PITEȘTI- nume, prenume candidat.

Date de contact:
 1. email: concursuri@ana.gov.ro
  telefon: 021/ 3184400, int. 21752 / 21714

Grafic concurs:
 1. GRAFIC desfasurare concurs SEF birou I CRPECA PITESTI 02.04.2024.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 9:00
Fișiere anunț:
 1. Model - CERERE ÎNSCRIERE CONCURS - Cerere de înscriere la concurs 2024.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 11:33
 2. Model - DECLARAȚIE DE CONFIRMARE A CUNOAȘTERII ȘI ACCEPTĂRII CONDIȚIILOR DE RECRUTARE - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 2024.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 11:34
 3. Model - CV- curriculum vitae - model CV.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 11:34
 4. Model - Declarație privind înregistrarea probei de concurs audio si/sau video - declaratie inregistrare audio video 2024.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 11:35
 5. Tematica si bibliografie sef CRPECA Pitesti 02.04.2024.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:11
 6. Anunț - 1301-Concurs pentru ocuparea funcției de conducere de șef Birou I la CRPECA Pitești - Concurs pentru ocuparea funcției de conducere de șef Birou I la CRPECA Pitești .pdf - Adăugat la: 22.04.2024, ora 16:00
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - PROGRAMARE EVALUARE PSIHOLOGICĂ - ANUNT programare evaluare psihologică candidați CRPECA Pitesti 16.04.2024 SITE.pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 15:01
 2. Anunț - Rezultate evaluare psihologică și validarea dosarelor - Anunț validare dosare candidați - șef birou CRPECA Pitești - site.pdf - Adăugat la: 22.04.2024, ora 16:00

< Înapoi la anunțuri