Postat la data de: 01.04.2024, ora 16:22

Sef birou - Biroul Contabilitate

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov organizează:
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 288 - Sef Birou prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU Bucuresti - Ilfov - Compartimentul Financiar- Biroul Contabilitate, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru mai multe posturi distincte (la alegerea candidatului)
Condiții generale și criterii specifice:
Cerințele postului:
 • gradul militar: Sublocotenent
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizatie de acces la informatii clasificate de nivel „Secret” (după încadrare).
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 2 ani/2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • pregătire de bază: Studii superioare de lunga durata sau studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in urmatoarele domenii de licenta: ”finante”, ”contabilitate”, „cibernetica, statistica si informatica economica”, ”economie si afaceri internationale”, ”marketing”, ”management”, ”administrarea afacerilor”,” economie”.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.04.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
19.04.2024, ora 15:00
Dosar recrutare
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. In situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prezentate anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice.

 8. Candidatii sunt rugati sa citeasca cu atentie anuntul si sa respecte organizarea stabilita cu privire la toate etapele concursului.

 9. In eventualitatea în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, se atrage respingerea candidatului din concurs

 10. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare al acestuia

Informații suplimentare:
 1. Adeverinta eliberată de structura de resurse umane a unitatii unde este incadrat
  candidatul cuprinde urmatoarele informatii:
  - vechimea in arma (calculata la data publicarii anuntului);
  - vechimea în specialitatea structurii (calculata la data publicarii anuntului);
  - vechimea in specialitatea studiilor (calculata la data publicarii anuntului);
  - gradul militar detinut;
  - calificativele obtinute pe intreaga perioada a carierei;
  - sanctiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei;
  - daca este cercetat disciplinar;
  - daca se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
  - daca este pus la dispozitie in conditiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la OMAI nr.
  177/2016;

 2. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite cererea de înscriere, CV-ul, copia
  actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de
  recrutare la adresa de e-mail concursuri@isubif.ro, până la data de 05.04.2024, ora 15:00, urmând ca restul documentelor constitutive ale dosarului de recrutare să fie transmise pe aceeași adresă de e-mail, până la data de 19.04.2024, ora 15:00.

 3. După transmiterea mail-ului de înaintare al documentelor de înscriere indicate la dosarul de recrutare, în cel mai scurt timp posibil se va formula un răspuns in format de ”reply” în care se va confirma primirea documentației și se va menționa numărul de inregistrare al cererii de înscriere, urmând ca persoana candidatului să fie anonimizată cu respectivul număr;

 4. Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov sau la telefon 021.207.55.00, interior 29137, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-15.00;

 5. Candidatul declarat ADMIS se va prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea
  rezultatelor finale, cu originalul documentelor indicate la dosarul de recrutare la Serviciul
  Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București Ilfov, unde se vor realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de către persoana desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane şi de către candidat.

Date de contact:
 1. e-mail: concursuri@isubif.ro
  telefon: 021.207.55.00 - interior 29137, între orele 09.00-15.00

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs - Biroul Contabilitate.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 14:41
Fișiere anunț:
 1. Tematica si Bibliografie - Birou Contabilitate.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 14:41
 2. Model - CV - Model - CV.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 14:43
 3. Model - Cerere participare concurs - Model - Cerere participare concurs.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 14:49
 4. Model - Declaratie de confirmare cunoaştere condiţii de recrutare - Declaratie de confirmare cunoaştere condiţii de recrutare.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 14:49
 5. Anunț - 1378-Sef birou - Biroul Contabilitate - Sef birou - Biroul Contabilitate.pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 11:14
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Erata completare anunt concurs - Sef birou din cadrul Compartimentului Financiar - Biroul Contabilitate - Erata anunt concurs Șef Birou din cadrul Compartimentului Financiar - Birou Contabilitate.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 15:27
 2. Anunț - privind planificarea evaluarii psihologice a candidatilor inscrisi - Anunt planificare evaluare psihologica Contabilitate.pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 11:13