Postat la data de: 02.04.2024, ora 11:33

Concurs pentru ocuparea funcției de conducere - șef serviciu la Serviciul Logistică

Agentia Nationala Antidrog organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 36 - Șef serviciu prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Antidrog, unitatea: Agentia Nationala Antidrog - Serviciul Logistică, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de poliție
 • pregătire de bază: absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă), absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna, sau studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) în unul din domeniile fundamentale:
  - științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații sau ingineria transporturilor (domeniul de licență: ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor) sau inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială științe inginerești aplicate, ingineria metalelor, ingineria mediului sau inginerie și management;
  - științe sociale, ramura de știință - științe juridice (specializarea drept), științe administrative (specializarea științe administrative) sau științe economice sau științe militare, informații și ordine publică.
 • pregătire de specialitate: să aibă studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază sau studii de master, ciclul II de studii universitare sistem Bologna în domeniul management sau specialitatea studiilor de bază.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obțină certificat sau autorizație de acces la informații clasificate nivelul SECRET
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani/5 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observație: dezvoltare foarte bună;
  - rezistență la stres și lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;
  - bun negociator și diplomat, motivarea subordonaților în muncă, gândire analitică și conceptuală, lucrul cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.
 • atitudini necesare/comportament: - spirit de inițiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ținută, integritate morală, flexibilitatea gândirii: dezvoltare foarte bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: clinic sănătos, rezistent la eforturi fizice și intelectuale prelungite, apt pentru funcții de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: rezistență și stabilitate psihică, echilibru emoțional, fără tendințe impulsive, depresive, ipohondrice, fobico-obsesive, apt psihologic pentru funcții de conducere
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: - organizează și conduce activitatea Serviciului Logistică;
  - răspunde de activitatea logistică din cadrul Agenției Naționale Antidrog;
  - răspunde de elaborarea și fundamentarea programelor logistice și de implementarea acestora.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
08.04.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
12.04.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Perioada de desfășurare a examinării: 11.04.2024, ora 8:15 - Nu este setată data de final
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 25.04.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Agenției Naționale Antidrog din Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, București

 5. Accesul candidaților prezenți pentru susținerea probei se va realiza prin grija secretarului comisiei de concurs, de la ora 11:45


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare în secțiunea „Fișiere anunț”

 5. Nota acordată după soluționarea contestațiilor la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. În situația în care, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Candidații au obligația să transmită, în volum complet și în termenul de înscriere, toate documentele solicitate, neexistând posibilitatea completării ulterioare a dosarului de recrutare în nici o modalitate după acest termen.
  Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv prin poșta militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa concursuri@ana.gov.ro

 9. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, conform art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016

 10. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:
  - documentele care necesită a fi completate (ex. Cererea de înscriere, declarații etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail menționată, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii faptul că documentele sunt scanate integral (corespunde cu documentul original) și sunt lizibile;
  - e-mailul transmis de candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat și concursul la care se înscrie (exemplu: Gheorghe Ion - concurs pentru ocuparea funcției de șef serviciu la Serviciul Logistică);
  - în situațiile în care volumul documentului .pdf depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmiterea în format electronic, candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;
  - candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele trebuie scanate și transmise față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de foile matricole sau suplimentele la diplomă.

Informații suplimentare:
 1. Dosarul de recrutare se va transmite în volum complet până la data de 12.04.2024, ora 16:00, la aceeași adresă de e-mail: concursuri@ana.gov.ro
  E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: DOSAR RECRUTARE SERVICIUL LOGISTICĂ - nume, prenume candidat

Date de contact:
 1. e-mail: concursuri@ana.gov.ro
  Interior M.A.I. 21752 / 21714

Grafic concurs:
 1. Grafic desfășurare concurs șef serviciu la Serviciul Logistică.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 9:18
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere de înscriere la concurs - Anexa 1 - Cerere de înscriere la concurs 2024.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 9:55
 2. Model - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare - Anexa 2 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 2024.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 9:56
 3. Model - Curriculum Vitae - Anexa 3 - CV.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 9:56
 4. Tematică și bibliografie - concurs șef serviciu la Serviciul Logistică.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 9:17
 5. Anunț - 1381-Concurs pentru ocuparea funcției de conducere - șef serviciu la Serviciul Logistică - Concurs pentru ocuparea funcției de conducere - șef serviciu la Serviciul Logistică.pdf - Adăugat la: 19.04.2024, ora 8:49
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Programare candidați la examinarea psihologică - Anunț programare examinare psihologică 11.04.2024.pdf - Adăugat la: 09.04.2024, ora 14:50
 2. Anunț - Rezultate evaluare psihologică și validare/invalidare dosare de concurs - Rezultate evaluare psihologică și validare dosare - concurs șef SL 25.04.2024.pdf - Adăugat la: 19.04.2024, ora 8:48