Postat la data de: 04.06.2024, ora 21:57

Anunț - ocupare post didactic de execuție ofițer de poliție -instructor de poliție principal II

Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera Oradea organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023
 4. Adresa I.G.P.F. nr. 96398 din 13.05.2024
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 26 - Instructor de poliție principal II prevăzut cu gradul de Inspector principal de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Scoala P.F. Oradea - Catedra de Ordine Publică, jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Învățământ postliceal
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: Inspector principal de poliţie
 • pregătire de bază: Absolvent/ă cu diplomă de licență al/a unei instituții de învățământ superior militar sau al/a unei instituții civile autorizate/acreditate, în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută funcția, respectiv, într-unul din următoarele domenii/profiluri: „Științe militare, informații și ordine publică” – specializarea ordine și siguranță publică sau domeniul „Educație fizică și sport”.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - acces la informaţii clasificate nivel ,,secret de serviciu”.
 • vechime în muncă/din care în MAI: - cel puțin 3 ani de activitate ca ofițer/ofițer de poliție în M.A.I. (prin excepție, această cerință, nu se aplică în cazul ofițerilor care încadrează posturi de instructor la data intervenirii modificării legislative – 03.09.2023)
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare:
  - cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate corespunzătoare;
  - capacitate bună de organizare şi planificare a propriei activităţi;
  - dorinţa de autoperfecţionare;
  - capacitate bună de relaţionare, colaborare, cooperare şi spirit de echipă, adaptare, integrare în colectiv;
  - deschidere către nou şi posibilitatea de reorientare a activităţii proprii;
  - o bună subordonare şi concentrare în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu;
  - cunoştinţe profesionale şi experienţă în domeniu;
  - executarea corespunzătoare a atribuţiunilor de serviciu;
  - gestionarea corectă a resurselor materiale şi financiare;
  - disciplină şi concentrare în executarea sarcinilor de serviciu;
  - relaţii interpersonale corecte, cooperare şi spirit de echipă;
  - spirit de iniţiativă şi disponibilitate în rezolvarea atribuţiunilor;
  - lucru sub presiunea timpului.
 • atitudini necesare/comportament:
  - loialitate faţă de unitate, colectiv;
  - integritate morală;
  - dorinţa de a se achita de sarcini;
  - autocontrol;
  - atitudine regulamentară faţă de şefi şi colegi.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice:
  - apt medical pentru ocuparea unui post didactic.
 • trăsături psihice şi de personalitate:
  - rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emoțional, fără tendinţe impulsive, depresive, ipohondrice, obsesivo-fobice;
  - apt psihologic pentru funcţii didactice.
 • pregătire de specialitate:
  a) program de formare psihopedagogică sau master didactic, absolvit cu certificat de competență/diplomă, în termen de cel mult 3 ani de la numirea în funcție, cu excepția ofițerilor de poliție, care, la data intervenirii modificărilor legislative – 03.09.2023, erau încadrați în funcții de instructor, pentru aceștia termenul de 3 ani, curgând de la data intrării în vigoare a Legii nr. 198/2023 - 03.09.2023;
  b) gradul didactic II în specialitatea funcției, dar numai pentru funcțiile scoase la concurs în specialitatea educație fizică și sport, cu recrutare din sursă externă, situație în care nu se mai impune cerința de 3 ani de activitate ca ofițer de poliție în M.A.I;
  c) curs de inițiere în carieră pentru personalul încadrat din sursă externă.
 • vechime în funcţii de conducere:
  - nu este necesară experienţă managerială.
 • definirea sumara a atributiilor postului:
  - îşi îndeplineşte norma didactică prevăzută de actele normative în vigoare executând activităţi de predare, seminar, evaluare, lucrări practice, consultații, interasistență la ore, elaborează curriculumul școlar de care răspunde și celelalte documente specifice, conform Dispoziției de învățământ, asigură îmbunătățirea formelor, metodelor de organizare și desfășurare a învățământului, precum și dezvoltarea bazei didactico-materiale;
  - asigură îmbunătăţirea precum şi dezvoltarea bazei tehnico – materiale;
  - desfăşoară activităţi ca înlocuitor al şefului de catedră pe perioadele în care acesta lipsește.
 • alte cunoştinţe: - nu este cazul.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: - nu este cazul.
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: - nu este cazul.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: - nu este cazul.
 • alte cerințe: - nu este cazul.
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: - nu este cazul.
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: - nu este cazul.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

 21. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarație pe propria răspundere
  Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest sens, o declarație pe propria răspundere

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidații pentru care a fost emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat (la momentul înscrierii) în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop , respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, vor completa declarația prevăzută în anunțul de concurs.

 6. Rezultatele la evaluarea psihologică se vor afișa la avizierul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea și se vor posta în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 7. În situația în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 8. Admiterea contestației la proba eliminatorie are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei respective de către candidat.

 9. Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea repetată a secțiunii "Fișiere anunț" din această pagină şi consultarea avizierului unităţii organizatoare.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă practică (eliminatorie)
Perioada de desfășurare a probei: 28.06.2024, ora 10:00
 1. Rezultatele la probă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 2. Proba practică va avea loc la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”, situat în municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr.2, județul Bihor, începând cu ora 10.00

 3. Proba practică este o probă cu caracter eliminatoriu și constă în susținerea unei activități didactice pe o temă aferentă curriculumului și specialității. Tema va fi adusă la cunoștința candidaților la data specificată în graficul de concurs, pe pagina de internet: https://hub.mai.gov.ro - secțiunea Carieră M.A.I.. Activitatea didactică se desfășoară cu o formațiune de studiu în baza unui proiect didactic, pe durata unei ore convenționale (50 min.). Un exemplar al proiectului didactic și al temei pregătite de candidat se transmit, în format electronic - pdf, la adresa de e-mail indicată în anunțul de concurs, până cel târziu la data specificată în grafic. Odată cu transmiterea temei pregătite de candidat și a proiectului didactic în format pdf., candidatul va transmite și o solicitare privind punerea de către instituție la dispoziție a mijloacelor necesare pentru utilizarea tehnologiei IT de predare (ex. laptop, videoproiector) sau după caz, a materialelor ori a altor mijloace specifice temei comunicate necesare în procesul de predare.
  Proba practică se înregistrează audio și/sau video.
  În cadrul probei practice, comisia de concurs apreciază calitatea prestației didactice și a proiectului didactic, în baza unei grile de apreciere, care va conține elementele necesare în vederea aprecierii independente.
  Aprecierea rezultatelor finale ale probei practice se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a probei practice este de minimum 7,00. Candidații, care au promovat proba practică sunt declarați “Admis”, iar cei care nu au promovat, sunt declarați “Respins”.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.07.2024
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Testul scris constă în rezolvarea unui test grilă, din tematica și bibliografia stabilite, care poate fi înregistrat/supravegheat video.

 5. Proba - test scris va avea loc la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”, situat în municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr.2, județul Bihor, în data de 06.07.2024, iar ora începerii acesteia, se va stabili şi se va comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Desfășurarea probei de concurs poate fi înregistrată/supravegheată audio-video.

 7. În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu orice tip de materiale documentare, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaților în cauză.

 8. Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestaţiile se pot transmite în format electronic, la adresa de email: concurs.scoalaoradea@igpf.ro.

 5. Rezultatele la contestații se afișează la sediul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea și prin postare în secțiunea " FIŞIERE PUBLICATE ULTERIOR ACTIVĂRII ANUNŢULUI" din această pagină.

 6. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post didactic de execuție vacant, mai mulți candidați au obținut aceeași notă, iar concursul a constat și în susținerea unei probe eliminatorii – respectiv – proba practică, care se evaluează cu note, este declarat „Admis”, candidatul care are cea mai mare notă la aceasta. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi înregistrat audio și/ video, fiind declarat „admis” candidatul care obține nota cea mai mare.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea acestora, în termenele stabilite potrivit Graficului de desfășurare a concursului, în format electronic scanat (fișiere tip .pdf), la adresa de email:
  concurs.scoalaoradea@igpf.ro.
  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite, până la data de 17.06.2024, ora 14:00, în format electronic, la adresa de e-mail: concurs.scoalaoradea@igpf.ro.: cererea de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, declaratia privind susţinerea testării psihologice și cartea de identiate (în termen de valabilitate), scanate în format .PDF.
  Pentru participarea la concurs candidații vor transmite, până la data de 17.06.2024, ora 14:00, în format electronic, la adresa de e-mail: concurs.scoalaoradea@igpf.ro., dosarul de recrutare, în VOLUM COMPLET și corect întocmit, cu toate documentele necesare constituirii acestuia, scanate în format .PDF.

 9. Este interzisă transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat (se admite doar formatul .pdf) la adresa de e-mail indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situaţia adoptării altei modalităţi decât cea reglementată în prezentul paragraf sau în cazul depășirii termenului de transmitere.

 10. Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.), vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF și transmise în format electronic pe adresa de e-mail: concurs.scoalaoradea@igpf.ro. (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier PDF separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Ionescu Ioan – act identitate, Ionescu Ioan – cerere înscriere, etc.)
  - Candidații vor verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierelor PDF scanate, respectiv faptul că acestea sunt scanate integral (corespund cu documentul original. Ex: diplma de licenta este scanată față/verso, etc. )

 11. Toate documentele necesare constituirii dosarului de recrutare vor fi transmise printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișiere pdf atașate e-mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB.

 12. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume și prenume – conținutul emailului și concursul la care se înscrie ( Ex: Ionescu Ioan - Dosarde recrutare concurs instructor de poliție principal II - Școala de Pregătire a Agentilor Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea).

 13. Ulterior transmiterii documentației pentru înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acestuia de la aceeași adresă, respectiv: concurs.scoalaoradea@igpf.ro, precizându-se codul unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 14. În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea la numărul de telefon 0259419520, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane, la sediul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, pentru clarificarea situației.

 15. După încheierea perioadelor de transmitere a documentației pentru înscriere, respectiv a dosarelor de recrutare, potrivit Graficului de desfășurare a concursului, nu vor mai fi luate în considerare orice alte documente transmise de către candidați.

 16. Copia carnetului de munca / certioficatului de stagiu de cotizare si/sau alte documnete doveditoare care sa ateste vechimea in munca sunt obligatorii pentru candidatii care au/au avut raporturi juridice de munca.

 17. Avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, trebuie emis de către un psiholog autorizat în efectuarea unor astfel de examinări, după cum urmează:
  - psihologul trebuie să dețină atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, emis de către Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu prevederile Legii 213/2004 și Hotărârea Guvernului României nr. 788/2005 ;
  - forma de exercitare a profesiei în care psihologul își desfășoară activitatea (cabinete de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societăți civile profesionale de psihologie ) să fie înregistrată la Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
  Psihologii atestați în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, precum și formele de exercitare a profesiei de psiholog avizate în această specialitate pot fi consultate accesând site-ul https://copsi.ro/index.php/registre, și anume Registrul unic al psihologilor (R.U.P.) :
  - R.U.P. Partea I – Atestate de liberă practică;
  - R.U.P. Partea II – Forme de exercitare.

 18. În conformitate cu art.1 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, candidații vor depune în etapa de constituire a dosarului de recrutare adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.
  Medicul de familie al candidatului va completa doar prima pagină a adeverinței. Medicul de familie al candidatului va completa/bifa toate spațiile corespunzătoare ale adeverinței (față), în conformitate cu istoricul medical al candidatului.
  Adeverința medicală va fi scanată FAȚĂ ȘI VERSO și va fi însoțită în mod obligatoriu de CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT completat de către candidat, conform modelului din anunțul de concurs.
  Adeverința astfel completată va fi transmisă, de către unitatea de recrutare, medicului de unitate pentru analizarea datelor medicale consemnate precum și corespondenței dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale prevăzute la art. 3 din actul normativ mai sus menționat.
  În situația în care medicul de unitate care completează pe VERSO consemnează ”NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI”, procedura de selecție încetează, acest fapt se aduce la cunoștință candidatului sub semnătură.
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.

Informații suplimentare:
 1. Prin înscriere, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016;
  Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul de concurs și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele și termenele concursului.

 2. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat ”admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7.00.

 3. În cazul în care avizele/autorizațiile nu sunt deținute și nu se obțin ulterior, după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform prevederilor art. 27^21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 57 ^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare.

 4. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea posturilor vacante prin încadrare directă va susține evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 5. Candidatului declarat ”admis” la concurs și care îndeplinește condițiile legale de încadrare, i se va acorda gradul profesional prin raportare la prevederile legale în vigoare și va fi încadrat în funcția minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 140/2016. Persoanei care dobândește statutul de polițist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (3), i se acordă gradul profesional în funcție de pregătirea sa și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Încadrarea polițistului se va face pe o perioadă de probă de 12 luni.

Date de contact:
 1. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 2, județul Bihor, tel. 0259/419520, int. 26219, în intervalul orar 08.00-12.00.

Grafic concurs:
 1. Grafic de desfășurare concurs profesor sport.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 21:42
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 7. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 19:14
 8. Tematica si bibliografie instructor de poliție principal II.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 21:09
 9. Model - - - Cerere de înscriere la concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 21:45
 10. Anunț - 2399-Anunț - ocupare post didactic de execuție ofițer de poliție -instructor de poliție principal II - Anunț - ocupare post didactic de execuție ofițer de poliție -instructor de poliție principal II .pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 18:24
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Se revine la anunțul nr. 1.224.812 din 04.06.2024 privind organizarea concursului instructor principal II din cadrul Catedrei de Ordine Publică, în sensul completării documentelor anexate cu următorul document la punctul 10 „Model -Declarație confirmare testare psihologică” - Model - Declarație confirmare testare psihologic.docx - Adăugat la: 05.06.2024, ora 12:39
 2. Erată - PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND CERINȚELE DE PARTICIPARE LA CONCURS - Erata concurs instr.pol pr. II OP - profesor sport.pdf - Adăugat la: 06.06.2024, ora 12:22
 3. Anunț - Anunt_planificare_testare_psiho 12.06.2024, de la ora 07.30, pentru postul de Instructor de poliție principal II – Poziția 26 - Anunt_planificare_testare_psiho instr_pol.II.doc - Adăugat la: 10.06.2024, ora 16:19
 4. Erată - Modificare parțială grafic concurs și data inițială de susținere a probei de concurs - test scris - se replanifică pentru data de 20.07.2024 - Erata privind modificarea graficului de concurs_OP_20.07.2024.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 19:36
 5. Anunț - Rezultate evaluare psihologica din perioada 12-14.06.2024 obtinute de ag. de pol OP - Rezultate evaluare psihologica din perioada 12-14.06.2024 obtinute de ag. de pol OP.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 16:05
 6. Anunț - Tema propusă de către comisia de concurs pentru susținerea probei practice a concursului pentru ocuparea postului didactic de execuție vacant de ofițer de poliție - instructor de poliție principal II - poziția 26 din cadrul Compartimentului de Ordine Publică. - Anunt_tema_proba_practica pdf.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 19:28
 7. Anunț - Grila de apreciere la proba practică pentru ocuparea postului didactic de execuție vacant de ofițer de poliție - instructor de poliție principal II - poziția 26 din cadrul Catedrei de Ordine Publică. - Grila de apreciere HUB.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 15:47
 8. Anunț - Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba practică în vederea ocupării postului didactic de execuție vacant de instructor de poliție principal II - Catedra de Ordine Publică - poziția 26 - Tabel proba practica inainte de contestatii HUB.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 15:49
 9. Erată - . - Erata privind modificarea graficului de concurs_OP_27.07.2024.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 16:26