Postat la data de: 05.06.2024, ora 15:48

încadrare post de execuție agent de poliție Biroul Logistic-Popotă

Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. (sub. DGRU) organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Art. 9 alin. (2^2) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 66 - agent II prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DGRU- C-tru de Form. Init. si Continua - Biroul Logistic – Popotă, jud. HD, MUNICIPIUL ORASTIE, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de poliție
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: curs de calificare absolvit cu certificat de calificare profesională – calificare bucătar
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizație de acces/certificat de securitate pentru lucru cu informații și documente clasificate, clasa ”secret de serviciu” (se obține după încadrare)
 • vechime în muncă/din care în MAI: minim 12 luni/nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcția de agent de poliție
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcția de agent de poliție
 • definirea sumara a atributiilor postului: prepararea hranei pentru cursanți și personalul centrului
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
18.06.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *DECLARAȚIE consimțământ eliberare cazier (conform modelului anexat)
 22. *Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
  Conform art.16, alin.5 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 01.01.2011, candidații vor depune la dosar: adeverințe de vechime în muncă, eliberate de angajator conform prevederilor legale în vigoare sau raport Revisal eliberat de angajator sau de către inspectoratele teritoriale de muncă județene

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024, ora 14:30
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Proba scrisă se va desfășura la sediul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din municipiul Orăștie, str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara și va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul Centrului, din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii și va fi înregistrată audio-video

 5. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză

 6. Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs, iar durata de rezolvare a testului va fi de maxim 3 ore, în funcție de numărul subiectelor


Contestații:
 1. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris (test grilă) poate formula contestaţie o singură dată, în termen de 24 de ore de la postarea tabelului cu rezultatele obţinute la rubrica ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului”, contestație care se va transmite, în format electronic scanat, la adresa de email resurseumane.cfic@mai.gov.ro.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere

 4. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă

 5. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din municipiul Orăștie, str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara şi se postează la rubrica ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului”

Departajare:
 1. Este declarat ”Admis” la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția să fie minim 7,00 și care îndeplinește cerințele de ocupare a postului

 2. Nota finală reprezintă nota obținută la testul scris, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor, respectiv după afișarea rezultatelor la contestații, după caz

 3. În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea se va realiza prin organizarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale

 4. Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a eventualelor contestaţii la testul grilă, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior la rubrica ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului”, precum şi la avizierul unității

 5. Interviul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro

 6. Eventualele contestații se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere

 7. Este declarat ADMIS la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută

 8. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute va fi postat în secțiunea ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din această pagină

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  • În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea acestora, exclusiv în perioada stabilită potrivit Graficului de desfășurare a concursului, în format electronic scanat (fișiere tip .pdf), la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro.
  • Este interzisă transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat (se admite doar formatul.pdf) la adresa de e-mail a Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. - Orăștie indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situaţia adoptării altei modalităţi decât cea reglementată în prezentul paragraf sau în cazul depășirii termenului de transmitere.
  • După încheierea perioadei de transmitere a dosarelor de recrutare, potrivit Graficului de desfășurare a concursului, nu vor mai fi luate în considerare orice alte documente transmise de către candidați.
  • Documentele care necesită a fi completate (exemplu: cererea de înscriere, declaraţia, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate şi semnate, iar ulterior scanate în format .pdf şi transmise în format electronic la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro (candidaţii vor manifesta atenţie maximă ca documentele să fie completate corect şi integral);
  • Fiecare document va fi scanat şi salvat în fişierul .pdf separat, denumirea fişierului fiind compusă din numele candidatului şi conţinutul fişierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan- cerere înscriere, etc.);
  • Toate documentele vor fi scanate în format .pdf, candidaţii urmând a verifica înaintea transmiterii conţinutul fişierului .pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original: exemplu – diploma de licenţă este scanată faţă-verso) şi este lizibil, mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fişierele .pdf ataşate e-mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depăşească 25 MB;
  • E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conţinutul e-mailului şi concursul la care se înscrie (exemplu: Popescu Ioan – Dosar de recrutare concurs agent de poliție POPOTA).
  • În cazul în care candidații constată că dosarul de recrutare nu a fost transmis în volum complet sau există erori de completare, pot retrimite documentul/documentele viciat/e, respectând termenul de înscriere din anunț, cu mentiunea în e-mail a numărului de înregistrare primit anterior.

 9. Ulterior transmiterii cererilor de înscriere, candidaților li se va comunica, în termen de 2 zile lucrătoare de la recepționarea acestora, la adresa de e-mail menționată în cuprinsul cererii de înscriere și a CVului, un e-mail de confirmare a primirii acestuia de la aceeași adresă, respectiv resurseumane.cfic@mai.gov.ro, precizându-se codul unic de identificare, atribuit individual în baza numărului de înregistrare a cererii de participare la concurs. Doar în situația necomunicării codului unic de identificare în acest termen, existând posibilitatea unor probleme de natură tehnică, candidații vor lua legătura telefonic cu specialiștii Biroului Resurse Umane la datele de contact precizate.

 10. În constituirea dosarului de candidat, candidaţii vor avea în vedere obţinerea consimţământului rudelor prevăzute în Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului, privind prelucrarea cu caracter personal, materializat prin semnătura acestora în rubrica “Consimt la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare”.

 11. Extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar devine document obligatoriu la dosarul de candidat, în situaţia în care candidatul nu depune consimţământul privind obţinerea certificatului de cazier judiciar.

 12. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și / sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sunt obligatorii pentru candidatii care au / au avut raporturi juridice de muncă.

 13. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică și examinarea medicală.
  În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

Informații suplimentare:
 1. Candidatului declarat ADMIS la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin încadrare directă i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) și (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică

 2. Candidatului declarat ”admis” la concurs și care îndeplinește condițiile legale de încadrare, i se va acorda gradul profesional prin raportare la prevederile legale în vigoare și va fi încadrat în funcția minima prevăzută de lege, corespunzătoare gradului profesional acordat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Candidatul declarat ADMIS la concurs are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maxim 30 de zile de la data înştiinţării cu privire la emiterea actului administrative de acordare a gradului profesional

 4. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00

 5. Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^1) sau (2^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, nu i se poate modifica raportul de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității

Date de contact:
 1. Documentele de concurs vor fi depuse la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro
  Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi documentele necesare se pot obţine la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie – Biroul Resurse Umane, telefon 0254/241 990, interior 28259, în zilele lucrătoare, între orele 10:00–14:00.

Grafic concurs:
 1. grafic concurs.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 11:00
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs - cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:46
 2. Model - CV - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:47
 3. Model - Îndrumar autobiografie - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:47
 4. Model - Tabel nominal cu rudele - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:48
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:48
 6. Model - Adeverință medicală - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:49
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:50
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare - Declaratie confirmare conditii recrutare.doc - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:51
 9. Model - Acord filmare probe concurs - Acord filmare probe concurs.doc - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:52
 10. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 14:29
 11. Anunț - 2403-încadrare post de execuție agent de poliție Biroul Logistic-Popotă - încadrare post de execuție agent de poliție Biroul Logistic-Popotă.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 15:48
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - ERATA MODIFICARE DATA PROBA SCRISA - ERATA MODIFICARE DATA PROBA SCRISA.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 10:23
 2. Erată - ERATA MODIFICARE DATA PROBA SCRISA - ERATA MODIFICARE PROBA SCRISA.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 13:04