Postat la data de: 04.06.2024, ora 16:02

Concurs ocupare post executie vacant de ofiter specialist II

Baza de Reparatii Nave Braila organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 13 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-B.R.N. Braila - Biroul Proiectare, Tehnologii și Normare, jud. BR, MUNICIPIUL BRAILA, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ciclul I de studii universitare, într-unul din domeniile de licenţă: inginerie marină și navigație; arhitectură navală; inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; inginerie electrică (specializarea: electrotehnică / electromecanică / inginerie electrică și calculatoare / sisteme electrice / electronică de putere și acționări electrice)
 • pregătire de specialitate: nu necesită
 • alte cunoştinţe: nu necesită
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate naționale, necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, clasa secret, nivel secret (după ocuparea postului);
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu necesită cunoștințe în domeniul limbilor străine
 • vechime în muncă/din care în MAI: nu este necesară vechimea în muncă / nu este necesară vechimea în MAI
 • vechime în funcţii de conducere: Nu sunt necesare condiții suplimentare de vechime
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - capacitate de organizare şi coordonare a activităţilor – dezvoltare bună;
  - capacitatea de a lucra sub presiunea timpului / solicitari intense: dezvoltare foarte bună;
  - spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;
  - capacitatea de a lucra cu supervizare redusă: dezvoltare bună;
  - utilizarea la nivel foarte bun a computerului personal
 • atitudini necesare/comportament: - integritate morală, cinste, corectitudine, principialitate: dezvoltare foarte bună;
  - spirit de iniţiativa: dezvoltare bună;
  - solicitudine şi disponibilitate pentru rezolvarea problemelor instituţiei: dezvoltare bună;
  - capacitate de lucru în echipă: dezvoltare foarte bună;
  - comportament adecvat (limbaj, vestimentație, diplomație, reguli de politețe): dezvoltare foarte bună
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Nu sunt necesare condiții suplimentare de vechime
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: Nu sunt necesare condiții suplimentare de vechime
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: Nu sunt necesare condiții suplimentare de vechime
 • definirea sumara a atributiilor postului: a) Atribuţii generale:
  - îndeplinește responsabilitățile prevăzute în dispozițiile legale în vigoare în legătură cu activitățile de supraveghere și controlul trecerii frontierei de stat, în concordanță cu atribuțiile structurii în care își desfășoară activitatea.
  b) Atribuții specifice:
  - Determină soluțiile tehnice optime pentru reparații, proiectează, elaborează documentația tehnică și tehnologică conform procedurilor, asigură asistență tehnică pentru următoarele secții și ateliere:
  - Secția Suport Tehnic Infrastructură S.I.S.F.;
  - Atelier Reparaţii Electrice şi Automatizări;
  - Atelier Reparații Echipamente Optoelectronice și Termoviziune
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

 21. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al MAI şi se depune la adresa de e-mail resurseumane@bazanave.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic

 5. Agentii de politie pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndepliesc condițiile legale, vor completa, în acest sens, o declarație pe propria răspundere.

 6. Antentie! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se vor organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea repetată a secțiunii "Fișiere anunț" din acestă pagină și consultarea avizierului unității organizatoare.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.

 6. Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 7. E declarat "ADMIS" candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare a notelor, dintre candidații înscriși.

 8. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către comisia de concurs din cadrul Bazei de Reparații Nave Brăila, din tematica și bibliografia prousă, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații.

 9. Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predarea acesteia. Candidații pot părăsi sala și în situații de urgență, caz în care aceștia vor fi însoțiți de unul din membrii comisiei de concurs.

 10. Durata probei se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și de complexitate al subiectelor, fără a depăși limita maximă de 3 ore.


Contestații:
 1. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

 3. Eventualele contestații, semnate și datate, se pot depune, în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor la proba de concurs, exclusiv electronic la adresa de email: resurseumane@bazanave.ro

 4. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea Fișiere anunț din această pagină.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

Departajare:
 1. În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea se va realiza prin organizarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandată. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, la o dată ce va fi comunicată. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de email: resurseumane@bazanave.ro. Eventualele contestații se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu.

 2. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea "Fișiere anunț" din această pagină.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Înscrierea se realizează până la data de 11.06.2024, ora 14:00, (inclusiv în zilele nelucrătoare) online la adresa de e-mail resurseumane@bazanave.ro, prin transmiterea Cererii tip de inscriere. Documnetul va fi printatat de către candidat, completatat olograf, datat și semnat, iar ulterior scanat in format pdf și transmis în format electronic la aceeasi adresa de e-mail (candidații vor manifesta atenție maximă ca cererea să fie completata corect și integral).

 9. Depunerea dosarului în volum complet se realizează până la data de 17.06.2024, ora 14:00, (insclusiv în zilele nelucrătoare) online la adresa de e-mail resurseumane@bazanave.ro. Documnetele care necesită a fi completate (ex. declarații, tabel nominal cu rude etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate in format pdf și transmise în format electronic la aceeasi adresa de e-mail (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).

 10. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fisierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Gheorghe Ion - Act de identitate, Gheorghe Ion - Cerere inscriere, etc.)

 11. Toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv, faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original ex.: diploma de licența este scanată față - verso) și este lizibil.

 12. Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic, printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), pentru fiecare dată limită (inscriere, respectiv depunere dosar) marimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atasate e-mailului) nu trebuie să depășească 20 MB.

 13. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (Titlu) de următoarea formă: Nume, prenume candiat, continutul e-mailului si concursul la care se inscrie (ex.: Gheorghe Ion - cerere inscriere Ofiter specialist, Gheorghe Ion - dosar de recrutare Ofiter specialist)

 14. În următoarele 2 zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă (resurseumane@bazanave.ro), în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs. Numărul de înregistrare va deveni COD UNIC DE IDENTIFICARE al candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 15. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Compartimentului Resurse Umane din cadrul Bazei de Reparații Nave Brăila la nr. de telefon 0239/612241 interior MAI: 26551 si 26521

 16. În cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul Bazei de Reparații Nave Brăila, adresa: Incinta Port Docuri nr. 1 Braila, in vederea clarificării situației.

 17. Antenție!!! Transmiterea Cererii de inscriere după data de 11.06.2024, ora 14:00, respectiv transmiterea documentelor care constituie dosarul de recrutare după data de 17.06.2024, ora 14:00, nu vor fi luate în considerare. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au mențiuni sau înscrisuri pe ambele părți, se transmit scanate față-verso.

 18. Atenție!! Copia carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sunt obligatorii pentru candidații care au/au avut raporturi juridice de muncă.

 19. După postarea Tabelului nominal cu rezultatele finale, candidatul declarat "ADMIS" la concursul pentru ocuparea postului vacant prin incadrare directă susține evaluarea psihologică și examinarea medicală. In situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 57 ind. 1 alin (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 20. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă, implicit, acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

 21. Încadrarea efectivă a postului se va face începând cu trimestrul IV al anului 2024

Informații suplimentare:
 1. Candidatului admis la concurs i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin (1) si (1^2) din Legea 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică.

 2. Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de maximu de 30 zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional.

 3. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care sa organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat "ADMIS" sau acesta nu se prezintă la post, în termenul de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimul nota 7,00.

 4. Candidatului declarat "ADMIS" la concurs și care îndeplinește condițiile legale de încadrare, i se va acorda gradul profesional prin raportare la prevederile legale în vigoare și va fi în cadrat în funcție, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Persoanei care dobândește statutul de polițist prin incadrare directă sau transfer, potrivit art. 9, alin (3) i se acordă gradul profesional în funcție de pregătirea sa și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. În cadrarea polițistului se va face pe o perioada de probă de 12 luni și nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 5. Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învațământ.

 6. După afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat "Admis", va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către acesta.

 7. În cazul în care avizele/autorizațiile nu sunt deținute și nu se obțin ulterior, după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform prevederilor art. 27^21, alin (1), lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 57^1, alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Tel: 0239.612.241
  Interior MAI: 26551 / 26521
  E-mail: resurseumane@bazanave.ro

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs of spec II BPTN.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 15:05
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
 7. Tematica si bibliografie of sp II BPTN.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 15:04
 8. Model - Cerere participare concurs - Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 15:14
 9. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare - Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 15:15
 10. Anunț - 2415-Concurs ocupare post executie vacant de ofiter specialist II - Concurs ocupare post executie vacant de ofiter specialist II.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:03
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunt testare psihologica of spec II BPTN 13.06.2024 - Anunt testare psihologica of spec II BPTN 13.06.2024.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 17:06
 2. Erată - Erata ANUNT of spec II poz 13 BPTN - Erata ANUNT of spec II poz 13 BPTN.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:55
 3. Anunț - Anunt rezultate test psiho Ofiter specialist II BPTN - Anunt rezultate test psiho Ofiter specialist II BPTN.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 12:13
 4. Erată - Erata ANUNT of spec II poz 13 BPTN2 - Erata ANUNT of spec II poz 13 BPTN2.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 20:52
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter specialist II BPTN - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter specialist II BPTN.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 13:44