Postat la data de: 04.06.2024, ora 15:00

Concurs încadrare directă - ocuparea a 3 posturi de ofițer de poliție la Direcția Logistică din IGPF

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 252 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Logistică
 • poz. 269/a - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - Serviciul Planificare și Metodologie Logistică - Compartimentul Intendență, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Logistică
 • poz. 276 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - Serviciul Sisteme de Supraveghere, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de bază: 1. Poziția 252: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești - domeniile de licență: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie geodezică și inginerie electrică;

  2. Poziția 269/a: studii superioare universitare de licență (S) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în ramura de științe: științe militare, informații și ordine publică (specializările logistică ori management economico-financiar) sau domeniul de licență inginerie industrială (specializările tehnologia și designul produselor textile, tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori ori tehnologia tricotajelor și confecțiilor);

  3. Poziția 276: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau ingineria autovehiculelor.
 • alte cunoştinţe: Poziția 252: cunoștințe de utilizare calculator
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 1. Poziția 252: 3-6 luni;
  2. Poziția 269/a: 6 luni;
  3. Poziția 276: 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: : Poziția 252: dezvoltare bună a capacității de organizare, planificare, coordonare, îndrumare, claritate în definirea și urmărirea realizării obiectivelor propuse, bune abilități de utilizare/operare pe computer, discernământ, dorință de autoperfecționare, adaptabilitate, integrare în colectiv și spirit de echipă, concentrare în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și o bună subordonare, cunoașterea modului de organizare a structurilor PFR, a legilor și reglementărilor specifice;
  Poziția 269/a: dezvoltare bună pentru capacitate de organizare, decizie și claritate în definirea și urmărirea obiectivelor; capacitate de analiză și sinteză; capacitate bună de relaționare, spirit de echipă, disponibilitate de colaborare și cooperare; capacitate de reprezentare și promovare a intereselor instituției; inițiativă și dinamism în luarea deciziilor, spirit de observație și anticipație dezvoltat; dorință permanentă de auto-perfecționare; cunoașterea și aplicarea cadrului legal în activitățile desfășurate; operativitate și eficiență;
  Poziția276: dezvoltare bună pentru capacitate de lucru sub presiunea timpului, gândire analitică și conceptuală, capacitate de lucru cu supervizare redusă, utilizarea computerului.
 • atitudini necesare/comportament: de politețe, stabilitate, inteligență, flexibilitate în gândire, trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic, fermitate, consecvență;
  Poziția 269/a: loialitate față de instituție, integritate morală, cinste, corectitudine, principialitate, obiectivitate, spirit de inițiativă, capacitate de a lucra în echipă, flexibilitate și rapiditate în gândire, ușurință, claritate și conciziune în exprimarea verbală sau scrisă, disponibilitate la schimbare, adaptare la nou, urmărirea executării atribuțiilor de serviciu, crearea și menținerea unui spirit de disciplină fermă, climat de muncă principial și concentrarea efortului pe obiectivele de realizat;
  Poziția 276: dezvoltare bună pentru consecvență, încredere, spirit de inițiativă, disponibilitate la schimbare; dezvoltare foarte bună pentru lucrul în echipă.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcții de execuție
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcții de execuție
 • definirea sumara a atributiilor postului: Poziția 252: ține evidența de cadastru pentru imobilele aflate în administrarea/folosirea P.F.R.; coordonează activitatea de repartizare a locuințelor de serviciu, participă la întocmirea documentelor de predare-primire a imobilelor - participă la predarea-primirea imobilelor acolo unde e cazul, urmărește respectarea legislației în vigoare în cazul închirierii imobilelor; verifică și supune spre aprobare propunerile de schimbare a destinațiilor spațiilor. Desfășoară activități de urmărire a implementării proiectelor de modernizare a patrimoniului P.F.R., din punct de vedere tehnic (construcții civile) cu diverse surse de finanțare.

  Poziția 269/a: organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitățile de asigurare cu materiale de resortul echipament, cu materiale și produse specifice hrănirii personalului și furajării animalelor de serviciu, furnituri de birou (formulare, imprimate, confecții tipizate), la nivelul I.G.P.F. și structurilor teritoriale ale P.F.R.

  Poziția 276: organizare, coordonare execuție, îndrumare și control a activităților, măsurilor și acțiunilor în domeniul înzestrării, exploatării, controlului stării tehnice, întreținerii și reparării tehnicii speciale de supraveghere.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Adeverința de studii prevăzută la pct. 3 are valabilitate 12 luni de la data finalizării studiilor, și nu de la data eliberării adeverinței de instituția de învățământ.

 22. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Adeverința de studii prevăzută la pct. 3 are valabilitate 12 luni de la data finalizării studiilor, și nu de la data eliberării adeverinței de instituția de învățământ.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 5. 5. Adeverința medicală prevăzută la pct. 16 al secțiunii Dosarul de recrutare se va analiza de medicul de unitate, raportat la prevederile Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I., precum și la concursurile de încadrare în M.A.I., iar în situația în care acesta consemnează pe verso NU POATE PARTICIPA LA CONCURSUL DE ÎNCADRARE ÎN M.A.I., procedura de selecție încetează, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 1 la ordinul mai sus menționat, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest sens o declarație pe proprie răspundere. 6. În situația agenților de poliție înscriși la concurs, planificarea la testarea psihologică se realizează anterior probei de concurs, respectiv în perioada de înscriere, aceștia având obligația de a se informa permanent cu privire la alte precizări adăugate ulterior prezentului anunț

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris de tip grilă, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate ale candidaților.
  Subiectele din cadrul testului, numărul acestora, precum și durata probei vor fi stabilite de comisia centrală de concurs.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină. Nota acordată după soluționarea contestației la testul tip grilă este definitivă.

Departajare:
 1. 1. În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea se va realiza prin organizarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia de concurs. 2. Interviul se va suține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: cariera@igpf.ro 3. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 4. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută. 5. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea ”Fișiere anunț”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. 8. Documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format *.pdf și transmise electronic la aceeași adresă de e-mail: cariera@igpf.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).
  9. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier *.pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului. Din motive tehnice, fișierele transmise pe e-mail nu pot avea o dimensiune mai mare de 25MB. Pentru respectarea acestei cerințe, candidații pot transmite mai multe e-mail-uri succesive, de la aceeași adresă a candidatului.
  10. Candidații vor verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului *.pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral și este lizibil.
  11. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă, în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs. Numărul de înregistrare va deveni cod unic de identificare al candidatului pe întreaga procedură de concurs.
  12. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se va adresa structurii de resurse umane din IGPF la nr. de telefon 021-3162598; interior 19387, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08-14.
  13. După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la
  concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă va susţine examinarea
  medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau
  psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la
  O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv oferta de ocupare a postului se va face candidatului
  clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute
  14. Transmiterea documentelor prevăzute în prezentul anunț (cerere și dosarul de recrutare)
  după data și ora prevăzute, nu vor fi luate în considerare.
  15. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor
  avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior
  numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”,
  potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016.

Informații suplimentare:
 1. În situația în care candidatul declarat „admis” nu depune toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  Candidatul declarat „admis” la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării, în caz contrar oferta de ocupare a postului se va face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor
  obținute.
  Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia de Frontiera Română, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
  În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, agentul de poliție care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2), i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne.
  În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care agentului de poliție i s-ar acorda un grad profesional de ofițer mai mare decât în condiţiile art. 21 alin. (5), acestuia i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
  Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, ofiţerii de poliţie proveniţi din rândul agenţilor de poliţie, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.

Date de contact:
 1. telefon 021-3162598; interior 19387, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08-14
  e-mail: cariera@igpf.ro

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 12:52
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:38
 9. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 12:51
 10. Anunț - 2425-Concurs încadrare directă - ocuparea a 3 posturi de ofițer de poliție la Direcția Logistică din IGPF - Concurs încadrare directă - ocuparea a 3 posturi de ofițer de poliție la Direcția Logistică din IGPF.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 15:01
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare agenti de poliție la testarea psihologica - Planificare piho.pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 11:20
 2. Erată - Modificare data concurs - Erata Data Concurs.pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 11:22
 3. Anunț - Rezultate evaluare psiho agenti - Rezultate psiho agenti.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:21
 4. Erată - erata data concurs 27.07.2024 - ERATA LA ANUNT modificare grafic de concurs DL data concurs 27.07.2024.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 15:25
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - lista candidati - LISTA CANDIDATI CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE 3 of DL de postat.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 11:43