Postat la data de: 04.06.2024, ora 19:17

Anunt concurs încadrare directă 1 post Ofițer Specialist (psiholog)

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Adresa DGMRU nr. 355757 din 19.06.2023, coroborat cu art. 5 din OMAI nr. 140 din 2016.
 4. Art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 196 - Ofițer Specialist I (psiholog) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-I.T.P.F. Iasi - Compartimentul Psihosociologie, jud. VS, MUNICIPIUL HUSI, Domeniu de activitate: Psihologie
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie sau diplomă de licență asimilată (Conform art.2 alin(2) din Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și art.3 din H.G. nr.788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004.)
 • alte cunoştinţe: - de cultură generală specifice postului
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: o bună dezvolare a aptitudinilor organizatorice; o foarte bună capacitate de judecată și luare a deciziilor; foarte bune aptitidini de lucru sub presiunea timpului; o bună gândire analitică și conceptuală, dezvolatare foarte bună a spiritului de observație, foarte bune capacitate empatice și de comunicare, bun negociator, capacitate de utilizare a tehnologiei informatice la un nivel bun;
 • atitudini necesare/comportament: initiative, exigență, obiectivitate, flexibilitate, spirit critic și autocritic, fermitate, încredere în forțele proprii, integritate morală, asumarea responsabilității, loialitate, discreție, conduit adaptativă, spirit de echipă, autocontrol: dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru munca de poliție
 • pregătire de specialitate: -
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: -
 • vechime în muncă/din care în MAI: -
 • vechime în funcţii de conducere: -
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru munca de poliție
 • alte cerințe: -
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: -
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: -
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: -
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: -
 • definirea sumara a atributiilor postului: - organizează și desfășoară activitatea de psihologie la S.T.P.F. Vaslui, S.P.F. Huși, S.P.F. Berezeni, S.P.F. Fălciu.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: -atestat de liberă practică în specialitatea ''Psihologie aplicată în domeniul securității naționale''
  -deține sau obține ulterior autorizație pentru acceas la informații clasificate, conform clasei/nivelului de secretizare prevăzut în fișa postului;
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Atestat de liberă practică
  Atestat de liberă practică în specialitatea <<Psihologie aplicată în domeniul securității naționale>>.
 22. Adeverință cadru militar în rezervă(dacă este cazul)
  Adeverință din care să rezulte calitatea de cadru militar în rezervă și motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă, precum și gradul militar în rezervă deținut, eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de rezervist .

 23. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarație
  Declarație pe propria răspundere privind susținerea evaluării psihologice în ultimele 6 luni anterior derulării selecției.
 14. *Atestat de liberă practică
  Atestat de liberă practică în specialitatea ''Psihologie aplicată în domeniul securității naționale''.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Informațiile referitoare la desfășurarea evaluării psihologice(data, ora, locul) vor fi comunicate prin afișare la avizierul I.T.P.F Iași , municipiul Iași , strada George Coșbuc, nr. 3-5 și pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea “Fișiere publicate ulterior activării anunțului”.

 4. Contestația se formulează în scris, în nume personal , se adresează Centrului de Psihosociologie al MAI și se depune la adresa de email concurs.itpfiasi@igpf.ro în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.

 5. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării pshologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție, vor completa în acest sens, o declarație pe propria răspundere conform modelului anexat la rubrica Fișiere Anunț.

 6. Alte informații se regăsesc în secțiunea „Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Concursul constă în desfășurarea probei scrise, respectiv în susținerea unui test scris, prin rezolvarea unui test-grilă.

 6. Proba scrisă se va desfăşura în data de 06.07.2024, la o oră ce va fi stabilită ulterior.

 7. Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

 8. În cadrul probei candidații vor avea asupra lor doar documentul de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră.

 9. Nu se admit instrumentele de scris care permit ștergerea și rescrierea.
  Frauda/tentativa de fraudă se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.

 10. Din momentul comunicării subiectelor nici un candidat nu mai poate intra în sală și nici un candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predarea acestora.Candidații pot părăsi sala în situații de urgență, caz în care aceștia vor fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs.

 11. La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului alocat probei, fiecare candidat va preda, pe baza actului de identitate, comisiei foaia de concurs și ciornele, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare. Până la predarea ultimei lucrări, în sală vor rămâne permanent 5(cinci) candidați sau dacă numărul acestora este mai mic, toți candidații. Corectarea testului tip grilă se face în prezența candidaților.

 12. Este declarat Admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba scrisă, în limita posturilor scoase la concurs.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la testul scris (test grilă) poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la postarea tabelului cu rezultatele obținute la rubrica „Fișiere publicate ulterior activării anunțului", contestație care se va transmite, în format electronic scanat, la adresa la email concurs.itpfiasi@igpf.ro.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris este definitivă.

 5. Rezultatele la contestații se aduc la cunoștință candidaților prin afișare la sediul I.T.P.F Iași și se postează pe platforma https://hub.mai.gov.ro la secțiunea Carieră MAI la rubrica „Fișiere publicate ulterior activării anunțului". a acestui anunț

Departajare:
 1. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale

 2. După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră M.A.I. la rubrica „Fișiere publicate ulterior activării anunțului" a acestui anunț.

 3. Interviul de departajare se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor exclusiv în format electronic la adresa de e-mail concurs.itpfiasi@igpf.ro

 4. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației. Nota acordată după soluționarea contestațiilor la interviul de departajare este definitivă.

 5. Este declarat ”admis” la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută.

 6. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea „Fișiere publicate ulterior activării anunțului”.

 7. Desfășurarea probei de concurs poate fi înregistrată audio/video, după caz.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Nu se admite transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat (se admite doar pdf) la adresa concurs.itpfiasi@igpf.ro., documentele urmând a nu fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf sau în cazul depășirii termenului de transmitere.

 9. După încheierea perioadelor de transmitere a cererilor de transmitere, respectiv a dosarelor de recrutare, potrivit Graficului de desfășurare a concursului, nu vor mai fi luate în considerare alte documente transmise de către candidați.

Informații suplimentare:
 1. Ulterior depunerii cererilor de înscriere candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acestora de la aceeași adresă, respectiv: concurs.itpfiasi@igpf.ro, precizându-se cod unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 2. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termen de 2 zile lucrătoare, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la numărul de telefon 0232/460061, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, pentru clarificarea situației.

 3. Documentele care necesită a fi completate (exemplu:cererea de înscriere, declarația,etc) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic la adresa de email concurs.itpfiasi@igpf.ro
  ( candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).

 4. toate documentele care compun dosarul de recrutare în vederea participării la concurs vor scanate și salvate într-un singur fișier PDF, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și postul pentru care se înscrie la concurs; candidații vor verifica conținutul fișierului pdf, respectiv faptul că au scanat integral toate documentele (corespunde cu documentul original ex: diploma de licență este scanată față/verso) și conținutul este lizibil, etc(candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

 5. După verificarea conținutului fișierului pdf, acesta va fi transmis printr-un e-mail (fișierul fiind atașament la e-mail) la adresa concurs.itpfiasi@igpf.ro, mărimea totală a fișierului transmis de către candidat pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB.

 6. E-mail-ul transmis de către candidat va avea ca subiect (titlu) următoarea formă: nume și prenume –conținutul email-ului și concursul la care se înscrie ( Ex: Ionescu Ioan - Dosar de recrutare concurs și denumirea postului pentru care se înscrie)

 7. În constituirea dosarului de candidat, candidații vor avea în vedere obținerea consimțământului rudelor prevăzute în Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/ soția candidatului, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, materializat prin semnătura acestora în rubrica „ Consimt la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului UE nr.679/2016, cu modificările și completările ulterioare".

 8. Extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar devine document obligatoriu la dosarul de candidat, în situația în care candidatul nu depune consimțământul privind obținerea certificatului de cazier judiciar.

 9. În cazul în care avizele/autorizațiile nu sunt deținute și nu se obțin ulterior, după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform prevederilor art.27^21 alin.(1), lit.d) dinn Legea 360 din 2002 privind Statutul polițistului și ale art.57^1, alin.(6) din Anexa nr.3 la OMAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare.

 10. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat"Admis"la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susține evaluarea psihologică și examinarea medicală.În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin.(5) din OMAI nr.140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc ăn ordinea descrescătoare a notei obținute.

 11. Candidaților declarați "admis" la concurs și care îndeplinesc condițiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, conform prevederilor legii nr.360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completăriloe ulterioare. Persoanei care dobândește statutul de polițist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art.9 alin. (2^2), i se acordă gradul profesional în funcție de pregătirea sa și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Încadrarea polițistului se va face pe o perioadă de probă de 12 luni și nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situație în care intervine reorganizarea unității.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 la numărul de contact 0232/460061.

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs Ofițer specialist I psiholog.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:10
Fișiere anunț:
 1. tematica si bibliografie ofițer psiholog 2024.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:09
 2. Model - - - 1. Cerere inscriere - ofiter psiholog.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:26
 3. Model - . - 2.cv europass .pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:28
 4. Model - . - 3. Indrumar autobiografie.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:29
 5. Model - . - 4. Tabel nominal cu rudele.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:29
 6. Model - . - 5. Consimtamant extras cazier judiciar.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:30
 7. Model - . - 6. Adeverinta medicala.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:31
 8. Model - . - 7. Consimtamantul informat examinare medicală.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:31
 9. Model - . - 8. Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:31
 10. Model - . - 9. Declaratie testare psihologică agenți.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 18:32
 11. Anunț - 2448-Anunt concurs încadrare directă 1 post Ofițer Specialist (psiholog) - Anunt concurs încadrare directă 1 post Ofițer Specialist (psiholog).pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 8:19
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare testare psihologică agenți de poliție înscriși la concurs - anunt - psihologic concurs 1 func_ie psiholog postare hub.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 16:31
 2. Erată - Modificare dată probă scrisă - erata concurs 1 post ofiteri psiholog pentru postat doc.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:56
 3. Anunț - Rezultatele la testarea psihologică susținută de agenții de poliție înscriși la concurs - anunt - rezultate psihologic concurs ofiter psiholog pentru postat.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:05
 4. Anunț - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs ofiter psiholog postare.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 14:36
 5. Erată - Modificare grafic concurs - Erata-2 concurs 1 post ofiter psiholog pentru postat.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:40