Postat la data de: 23.02.2024, ora 15:31

Concurs ocupare post vacant de conducere - sef birou I la CRAP

Inspectoratul de Politie Judetean Botosani organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 236 - sef birou I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Botosani - Insp. de Politie Jud. Botosani, jud. BT, MUNICIPIUL BOTOSANI, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliţie
 • pregătire de bază: -pentru cei care au absolvit anterior organizării în sistem Bologna, studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
  -pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna, studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 • pregătire de specialitate: -
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: -să deţină/să obţină autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate din clasa "secret de stat", nivel "secret".
  -să deţină/să obţină aviz pentru numirea în structurile de poliţie judiciară, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani vechime în M.A.I.
 • vechime în funcţii de conducere: -
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: -
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: -apt din punct de vedere medical pentru funcţii de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
06.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 26.03.2024, ora 12:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Dosarele de recrutare se transmit exclusiv online, la adresa de email resurse.umane@bt.politiaromana.ro

Date de contact:
 1. IPJ Botosani - Serviciul Resurse Umane, tel. 0231/507168, int. 20168.

Grafic concurs:
 1. grafic concurs sef birou I la CRAP pt afisare.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 15:29
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 13.02.2024, ora 13:35
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 13.02.2024, ora 13:35
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 13.02.2024, ora 13:35
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CRAP BT 2024 pt anunt.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 15:29
 5. Anunț - 918-Concurs ocupare post vacant de conducere - sef birou I la CRAP - Concurs ocupare post vacant de conducere - sef birou I la CRAP.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 10:54
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunt rezultate analiza dosare recrutare candidati - IPJ BT - Anunt_ rezultate verificare dosare concurs sef birou CRAP pt afisare.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 11:36
 2. Rezultate probă - Anunt rezultate proba concurs interviu structurat pe subiecte profesionale - IPJ BT - ANUNT REZULTATE INTERVIU CONCURS SEF BIROU I LA CRAP 26.03.2024 pt afisare.pdf - Adăugat la: 26.03.2024, ora 15:26
 3. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Anunt rezultate finale concurs - IPJ BT - ANUNT REZULTATE FINALE concurs sef birou CRAP pt afisare.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 10:54