Postat la data de: 26.02.2024, ora 14:55
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Sef serviciu la Serviciul Pregătire Profesională din cadrul IPJ Hunedoara

Poliția Română, aparat central organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 49/c - sef serviciu prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Hunedoara - , jud. HD, MUNICIPIUL DEVA, Domeniu de activitate: Pregătire profesională (doar pentru Poliția Română)
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  sau
  studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna)
 • pregătire de specialitate: curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  sau
  studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management.
  sau
  studii de master, ciclul II de studii universitare (în sistem Bologna), într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, ştiinţele motricităţii umane, psihologie, ştiinţe ale educaţiei
  sau
  modulul de psihopedagogie al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic/similar.
 • alte cunoştinţe: - în domeniul intervenţiei poliţieneşti;
  - să deţină permis de conducere autovehicule categoria „B”
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”
 • vechime în muncă/din care în MAI: minim 3 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Abilitate generala de invatare - dezvoltare buna
  Spirit de observatie - dezvoltare buna
  Atentie distributiva - dezvoltare buna
  Abilitati de comunicare si relationare - dezvoltare buna
  Abilitati de negociere/mediere – dezvoltare foarte buna
  Rezistenta la actiunea factorilor stresori – dezvoltare foarte buna
 • atitudini necesare/comportament: Atitudine pozitiva fata de munca: interes profesional, constiinciozitate, rigurozitate, exigenta, perseverenta, solicitudine, curaj in asumarea responsabilitatii, adaptabilitate - dezvoltare buna
  Atitudine fata de altii: obiectivitate, cooperare, sociabilitate, autocontrol – dezvoltare buna
  Alte atitudini necesare: devotament si loialitate fata de institutie, tact, comportament echilibrat - dezvoltare buna
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical, apt pentru functii de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic conform baremelor MAI
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: să aibă cel putin 3 ani vechime în specialitatea structurii
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
04.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 10.04.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs, conform modelului anexat vor fi adresate inspectorului general al Politiei Romane si vor fi depuse, la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane, concursuriconducere@politiaromana.ro.
  Dosarele de recrutare, vor fi depuse pana la data de 04.03.2024, orele 16.00 ( inclusiv in zilele nelucratoare) exclusiv, in format electronic ( scanat, format pdf needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane, concursuriconducere@politiaromana.ro.

Date de contact:
 1. telefon interior 26459/ 26442, în zilele lucrătoare

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:53
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 16.02.2024, ora 14:34
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 16.02.2024, ora 14:34
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 16.02.2024, ora 14:34
 4. tematica si bibliogafie.pdf - Adăugat la: 16.02.2024, ora 15:22
 5. Anunț - 965-Sef serviciu la Serviciul Pregătire Profesională din cadrul IPJ Hunedoara - Sef serviciu la Serviciul Pregătire Profesională din cadrul IPJ Hunedoara.pdf - Adăugat la: 12.04.2024, ora 10:34
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Programare examinare psihologica HD - Anunt programare evaluare psihologica SPP HD.pdf - Adăugat la: 08.03.2024, ora 10:12
 2. Anunț - Anunt validare - ANUNT validare sef SPP ipj HD poz 49c.pdf - Adăugat la: 22.03.2024, ora 13:33
 3. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Rezultate interviu - Anunt rezultate de postat HUNEDOARA.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 19:03
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - rezultate finale - Anunt rezultate FINALE dupa perioada contestatii.pdf - Adăugat la: 12.04.2024, ora 10:33